Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Intelectul social şi rolul lui în asigurarea dezvoltării durabile: aspecte sociofilosofice şi ştiinţifice


Autor: Viorica Leancă
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.08 - Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Teodor Ţîrdea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

intelect social, strategie de supravieţuire, dezvoltare durabilă, informatizare, intelectualizare, societate informaţională, globalizare, noosferizare, orientare biosferocentristă, noosferologie, intelect noosferic, cultură informaţională, memorie socială

Adnotare

Intelectul social reprezintă elementul creativ în întreaga activitate vitală a omului şi societăţii. De el depinde atît starea actuală, cît şi supravieţuirea, progresul, dezvoltarea durabilă. Scopul principal al acestei lucrări constă în efectuarea unei analiza obiective a intelectului social şi al rolului acestuia în asigurarea stabilităţii dezvoltării societăţii.

Primul capitol este dedicat cercetării rolului factorului informaţional în supravieţuirea societăţii contemporane. Se argumentează importanţa acestui factor în formarea şi dezvoltarea intelectului social. Pornind de la faptul că problema elaborării strategiei de supravieţuire ţine în mod direct de sporirea forţei intelectuale a sociumului, se atrage o atenţie deosebită procesului de informatizare.

În capitolul doi este formulată noţiunea de intelect social, se face o trecere în revistă a interpretărilor noţiunii de intelect: individual, artificial, colectiv. Pătrunderea în esenţa intelectului, ce se manifestă sub diverse forme materiale precum şi determinarea importanţei lui, se efectuează conform nivelului de cunoştinţe actuale.

În capitolul trei se abordează modalităţile de salvgardare a intelectului social. Au fost reliefate căile de perfecţionare a intelectului uman în conformitate cu dimensiunile de bază – globalizarea, intelectualizarea, noosferizarea – şi s-a dat un răspuns, mai mult sau mai puţin exhaustiv, multor probleme în legătură cu tendinţa sa de a atinge nivelul noosferic. Se subliniază că noosferizarea şi dezvoltarea durabilă reprezintă două forme originale, strîns legate între ele şi care interacţionează şi se completează reciproc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Rolul factorului informaţional în supravieţuirea societăţii contemporane
  • I.1. Problema strategiei de supravieţuire a omenirii: consideraţii generale
  • I.2. Informatizarea – imperativ al dezvoltării durabile
  • I.3. Societatea tehnogenă – premisa societăţii informaţionale

CAPITOLUL II. Noţiune de intelect: studiu sociofilosofic
  • II.1. Geneza fenomenului de intelect şi interpretările lui filosofice
  • II.2. Intelectul natural şi intelectul artificial: consideraţii particulare şi generale
  • II.3. Manifestarea intelectului colectiv în asigurarea dezvoltării inofensive

CAPITOLUL III. Intelectul social: bază a intelectului noosferic
  • III.1. Globalizarea – proces inevitabil în constituirea sferei raţiunii
  • III.2. Impactul securităţii în perfecţionarea intelectului social
  • III.3. Condiţiile de constituire a intelectului noosferic
  • III.4. Noosferizarea: mecanism de realizare a dezvoltării durabile