Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


09.00.08 – Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filosofie (Ştiinţe filosofice)

Formula specialităţii
Filosofia şi metodologia ştiinţei, constituind o parte componenţă a gîndirii filosofice, se ocupă cu analiza problemelor ce ţin de apariţia, etapele, mecanismele şi legităţile de dezvoltare ale cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, de argumentarea ştiinţifico-metodologică şi logico-filosofică a celor din urmă, de imaginea, de conţinutul metodelor de cercetare şi conceptul acestora, de integrarea şi clasificarea ştiinţelor, de interacţiunea tehnicii şi ştiinţei, impactului lor asupra procesului de asigurare a securităţii umane, rolul acestora în soluţionarea problemelor globale ale contemporaneităţii.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialitate
Soluţionarea obiectivelor trasate în direcţiile ştiinţifice la specialitatea 09.00.08 necesită utilizarea unor metode specifice la disciplinele adiatice, precum şi a celor complementare. Pentru Filosofia şi metodologia ştiinţei rămîne caracteristic fundamentarea ştiinţifico-filosofică şi logico-metodologică a cunoştinţelor general-ştiinţifice, particular-ştiinţifice şi tehnice, conceptualizarea premiselor ce asigură funcţionarea şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. Tot aici rămîne important elaborarea metodelor, mijloacelor şi altor forme de cercetare, deasemenea construcţia teoriilor ştiinţifice, integrarea şi clasificarea ştiinţelor, interacţiunea şi interconexiunea ştiinţei şi tehnicii, particularităţile PTŞ contemporan din perspectiva dezvoltării societăţii şi soluţionării problemelor globale.

Luînd în consideraţie faptul că Filosofia ştiinţei şi tehnicii s-a dezvoltat în comun acord cu paradigmele fundamentale ale gîndirii filosofice ca atare, adică în spaţiul propriu-zis al cunoştinţelor filosofice, păstrînd legăturile cu toate componentele celor din urmă, nivelul reflexiei Filosofiei şi metodologiei ştiinţei contemporane e necesar să se bazeze pe cercetările de ultima oră în aşa disciplini adiatice cum ar fi “Istoria filosofiei”, “Ontologie şi teoria cunoaşterii”, “Logică”, “Filosofia socială”. Afară de acest fapt aici se aliniază şi momentele ce ţin de specificul obiectului Filosofiei ştiinţei şi tehnicii, adică de necesitatea de a se axa atenţia spre conţinutul doctrinelor fundamentale ale disciplinelor complementare cum ar fi “informatica”, “sinergetica”, “ecologia”, “demografia”, “biologia”, “genetica”, “medicina”, “istoria ştiinţei”, “matematica”.

Concomitent utilizarea potenţialului ştiinţific al disciplinelor nominalizate nu constituie un obiectiv integral al analizei filosofice a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi se manifestă doar drept mijloace pentru soluţionarea sarcinilor proprii de investigaţie a specialităţii 09.00.08 şi verificarea rezultatelor obţinute.

Bazîndu-se pe elaborările istorico-filosofice, specialitatea 09.00.08 nu presupune analiza procesului de devenire a cunoştinţelor filosofice în ansamblu, a dinamicii istorice a temeliilor conceptuale ale acestora, ce aparţine “istoriei filosofiei”, dar fixează caracteristicile principale ale cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, specificul lor.

Spre deosebire de specialitatea 09.00.01, orientată către cercetarea principiilor fundamentale ale existenţei, indicilor universali ai realităţii naturale şi socioculturale, problemelor ce ţin de esenţa activităţii de cunoaştere, de adevărul şi autenticitatea cunoştinţelor, specialitatea 09.00.08 foloseşte acest spaţiu filosofic preponderent în plan metodologic pentru examinarea ştiinţei şi tehnicii, pentru analiza interacţiunii şi specificul lor, pentru cercetarea regulatorilor filosofico-metodologici şi metodelor general-ştiinţifice de investigaţie din perspectiva formelor concrete de cunoaştere ale fenomenelor “ştiinţa” şi “tehnica” la etapa actuală de dezvoltare a omenirii, cînd problemele globale s-au acutizat la maximum şi e necesar, evident, de elaborat noi paradigme de supravieţuire ale civilizaţiei.

Specialitatea 09.00.08 nu preconizează cercetări ce ţin de legităţile funcţionării societăţii drept un sistem integral, care se atribuie sferei de analiză a specialităţii “filosofie socială”, însă se bazează pe rezultatele ştiinţifice în această problemă, de exemplu, analiza rolului ştiinţei în socium, interacţiunea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice cu societatea, impactul lor asupra progresului, asupra dezvoltării durabile, asupra transformării sociosferei în noosferă, în fine căile de noosferizare ale ştiinţei, tehnicii, economiei, proceselor demografice, ale personalităţii, ale conştiinţei sociale etc.

Problematica ce ţine de legităţile funcţionării gîndirii, de formele şi metodele activităţii de cunoaştere se referă la specialitatea 09.00.07 – Logică. Utilizarea acestui spaţiu de cunoştinţe este bine venită în analiza diverselor probleme ale genezei cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, ale filosofiei ştiinţei şi tehnicii în particular.

Specialitatea 09.00.01 se foloseşte în Filosofia şi metodologia ştiinţei doar în plan istoric, cînd e vorba de corelaţia evoluţiei cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi filosofico-metodologice.

Eficienţa şi eficacitatea studiilor întreprinse vor prezenta interes şi vor fi analizate în comun şi cu alte probleme ale filosofiei şi metodologiei ştiinţei şi tehnicii, căilor de soluţionare ale acestora. Vom specifica o parte din ele:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ţîrdea Teodor N., doctor habilitat în filosofie, prof. universitar, şeful catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu”
Recenzenţii:
  1. Eţco Constantin doctor habilitat în medicină, prof. universitar, şeful catedrei Economie, Management şi Psihopedagogie a USMF “Nicolae Testemiţanu”
  2. Berlinschi Petru, d.ş.f. conferenţiar al catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF “N. Testemiţanu”
  3. Spinei Larisa, d.h.ş.m., prof. universitar al catedrei “Sănătate publică şi management” a USMF