Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Modelarea caracteristicilor statice şi utilizarea lor în calculul sistemelor de alimentare cu energie electrică


Autor: Constantin Codreanu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Proţuc
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

caracteristică statică a sarcinii, efect reglator al sarcinii, tensiune optimă, abatere tensiune, reglare tensiune

Adnotare

În lucrare au fost dezvoltate metodele de calcul al caracteristicilor statice (CS) ale diverselor receptoare electrice (RE) şi ale nodurilor de sarcină ale întreprinderilor industriale, au fost propuse noi metode şi algoritmi de calcul al CS ale RE şi ale nodurilor de sarcină care permit de a mări veridicitatea informaţiei despre consumul de energie electrică (EE) şi care constituie una din direcţiile tehnologiilor de economisire a EE în condiţiile deficitului de putere în sistemul energetic (SE).

Teza este alcătuită din 5 capitole.

În primul capitol a fost efectuată trecerea în revistă a lucrărilor din sursele bibliografice respective, care oglindesc metodele existente de determinare a CS atât pentru diverse receptoare luate în parte, precum şi pentru noduri de sarcină ale sistemelor de alimentare cu EE a întreprinderilor industriale (SAEE). A fost efectuată analiza influenţei CS asupra regimurilor de funcţionare a SAEE, au fost examinate căile de economisire a EE şi a fost dovedită necesitatea luării în considerare a CS la calculul pierderilor de EE şi mărirea eficacităţii de funcţionare a instalaţiilor de compensare (IC).

În capitolul doi a fost efectuată analiza metodelor existente de calcul al CS ale motoarelor asincrone (MAS), a fost argumentată necesitatea perfecţionării lor, a fost elaborată metoda de determinare a parametrilor schemei de calcul în baza datelor tehnice de paşaport şi obţinerea, în urma utilizării lor, a CS ale MAS, sunt prezentate exemple de calcul şi de analiză a CS ale MAS.

În capitolul trei a fost efectuată analiza dependenţelor parametrilor MAS, au fost determinaţi factorii care influenţează esenţial asupra consumului de putere, au fost determinate metodele de reducere a puterilor consumate de către MAS. În rezolvarea acestor probleme au fost utilizate metodele de planificare ale experimentului.

Capitolul patru este consacrat abordării complexe la calculul CS ale nodurilor de sarcină, modelării CS ale transformatoarelor, instalaţiilor de electroliză, a motoarelor sincrone (MS), lămpilor electrice de diferit tip, bateriilor de condensatoare (BC) şi a altor receptoare electrice. A fost examinată necesitatea luării în considerare a influenţei temperaturii înfăşurărilor MAS şi a conductoarelor liniilor asupra pierderilor de putere în SAEE.

În capitolul cinci au fost examinate problemele de alegere a criteriului de optimizare a tensiunii în nodul de sarcină, a fost prezentată metoda de determinare a tensiunii optime pentru un nod de sarcină, utilizând CS. Au fost determinate tensiunile optime pentru diverse tipuri de MAS care diferă prin gama de puteri, coeficienţi de încărcare şi prin tipul mecanismului antrenat. A fost efectuată estimarea tensiunii optime, cu scopul micşorării pierderilor de putere pentru transformatoarele de putere de la 25 până la 2500 kva, precum şi au fost estimate intervalele de economisire posibilă a EE în cazul trecerii la unele surse mai eficiente de iluminat artificial, luând în considerare CS ale lor şi abaterile admisibile ale tensiunii prescrise de STAS.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Caracteristicile statice ale nodurilor de sarcină şi influenţa lor asupra regimurilor sistemelor de alimentare cu energie electrică
 • 1.1. Căile de economie a energiei electrice în sistemele de alimentare cu energie electrică
 • 1.2. Caracteristica regimului de consum al energiei electrice la întreprinderile industriale
 • 1.3. Analiza metodelor existente de calcul al caracteristicilor statice ale nodurilor de sarcină din sistemul de alimentare cu energie electrică
 • 1.4. Concluzii. Punerea problemei studiului

CAPITOLUL 2. Determinarea caracteristicilor statice ale motoarelor asincrone
 • 2.1. Analiza şi necesitatea perfecţionării metodei de calcul al caracteristicilor statice ale motoarelor asincrone
 • 2.2. Determinarea parametrilor schemei echivalente a motorului asincron
 • 2.3. Determinarea curenţilor de mers în gol în baza datelor de paşaport ale motoarelor asincrone
 • 2.4. Calculul şi analiza caracteristicilor statice ale motoarelor asincrone

CAPITOLUL 3. Studiul caracteristicilor statice ale motoarelor asincrone utilizând metodele de planificare a experimentului
 • 3.1. Utilizarea metodelor de planificare a experimentului în problemele electroenergeticii
 • 3.2. Elaborarea planului de cercetare experimentală a CS ale MAS
 • 3.3. Efectuarea experimentului numeric şi prelucrarea rezultatelor
 • 3.4. Analiza puterilor active şi reactive consumate de către MAS şi a pierderilor de putere în baza ecuaţiilor de regresie obţinute

CAPITOLUL 4. Modelarea şi calculul caracteristicilor statice ale diferitelor tipuri de receptoare electrice şi ale nodurilor de sarcină ale întreprinderilor industriale
 • 4.1. Modelarea şi determinarea caracteristicilor statice ale transformatoarelor din posturile de transformare
 • 4.2. Modelul matematic utilizat pentru studiul implicaţiilor nivelului tensiunii de alimentare asupra instalaţiilor de electroliză
 • 4.3. Determinarea caracteristicilor statice ale motoarelor sincrone
 • 4.4. Estimarea consumului de putere pentru iluminat în funcţie de caracteristicile statice de putere ale lămpilor
 • 4.5. Determinarea caracteristicilor statice ale bateriilor de condensatoare
 • 4.6. Determinarea caracteristicilor statice ale diferiţilor consumatori de energie electrică
 • 4.7. Evidenţa influenţei temperaturii conductoarelor reţelelor şi înfăşurărilor maşinilor asincrone asupra CS şi a pierderilor de putere în reţele
 • 4.8. Algoritmul de calcul şi sinteza CS ale nodurilor de sarcină ale întreprinderilor industriale

CAPITOLUL 5. Determinarea tensiunii optime în nodurile de sarcină la considerarea caracteristicilor statice ale consumatorilor
 • 5.1. Alegerea criteriului de optimizare a tensiunii
 • 5.2. Metoda determinării tensiunii optime
 • 5.3. Determinarea tensiunii optime la bornele MAS şi a transformatoarelor din posturile de transformare conform CS şi estimarea economisirii consumului de energie activă la funcţionarea lor la tensiuni optime
 • 5.4. Estimarea cheltuielilor pentru întreţinerea şi exploatarea diverselor surse de iluminat funcţie de tensiune şi a intervalelor de economisire posibilă a energiei electrice în cazul înlocuirii unor surse de iluminat cu altele mai eficiente
 • 5.5. Optimizarea tensiunii într-un nod consumator
 • 5.6. Influenţa tensiunii asupra consumului de energie electrică