Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Studiu privind separarea şi stabilizarea coloranţilor antocianici din Aronia Melanocarpa


Autor: Alexei Baerle
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.04 - Chimie fizică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vasile Guţanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 544.3 : 66.067 : 547.97

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
118 pagini


Cuvinte Cheie

antociani, planificarea matematică, separarea, stabilizarea, factori fizico-chimici, analiza cantitativă, schimbători de ioni, sinergismul de desorbţie, preparate cristaline, acţiunea antiradicalică

Adnotare

În lucrare este studiată influenţa diferitor factori fizico-chimici asupra stabilităţii şi a transformărilor antocianilor, care au loc în extractele policomponente, în sisteme-model, sau în fazele cromatografice, staţionară şi mobilă. A fost utilizată pe larg metoda de planificare matematică a experimentului, urmată de optimizarea prin metoda mişcării pe gradient.

Se discută problema influenţei hotărâtoare a solvenţilor şi substanţelor uscate organice asupra stabilităţii antocianilor. Aceasta influenţa are un caracter complex şi include modificarea solubilităţii oxigenului molecular, a activităţii apei, de asemenea, generarea radicalilor liberi în faza lichidă a solvenţilor organici.

În cadrul lucrării a fost elaborată o metoda expres nouă de analiza separată a glucozidelor antocianici hidrosolubili şi a agliconilor, bazată pe extracţia selectivă fracţionată a agliconului din faza apoasă cu amestecul alcool izoamilic-heptan. Aceasta a permis controlul procesului de hidroliza şi prezintă o metoda aplicativă de perspectivă.

Cercetare comportării antocianilor în prezenţa sulfocationitului a permis stabilirea mecanismului de transformare catalitică a lor, care include depolimerizarea formelor condensate ale antocianilor şi hidroliza intensivă a antocianilor monomerici în interiorul fazei, condiţionată de particularităţile structurale ale schimbătorului de ioni.

A fost descoperit fenomenul sinergismului acido-alcoolic de desorbţie a antocianilor din faza sulfocationitului. S-a dovedit, că cauza acestui fenomen puţin obişnuit este blocarea asociatelor antocianici în structura tridimensională a polimerului şi distrugerea acestor asociate doar în prezenţa cantităţilor considerabile a alcoolului etilic.

Procedeele elaborate de obţinere a preparatelor antocianice în stare pură cristalină sunt noi din punct de vedere tehnic şi au fost brevetate de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova.

Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a preparatelor de antociani în stare pură şi a extractelor naturale cu compoziţia diferită s-a dovedit a fi foarte exprimată. Cianidina pură manifestă activitatea antiradicalică mai pronunţată, decât cea a acidului ascorbic. În extractele Aroniei Melanocarpa, agenţii polifenolici cu activitatea antiradicalică cea mai pronunţată sunt antocianii, glucozidele cianidinei.

Cuprins


CAPITOLUL I. Introducere
 • I.1. Actualitatea temei
 • I.2. Obiectivele investigaţiilor
 • I.3. Inovaţia ştiinţifică a lucrării

CAPITOLUL II. Analiza literaturii
 • II.1. Diversitatea şi unele proprietăţi ale fenolilor vegetali
 • II.2. Clasificarea antocianilor
 • II.3. Extracţia antocianilor din materii prime
 • II.4. Obţinerea preparatelor antocianice
 • II.5. Stabilitatea şi proprietăţile chimice ale antocianilor
 • II.6. Metodele spectroscopice de cercetare
 • II.7. Importanţa antocianilor în sistemele “in vivo”
 • II.8. Caracteristică biochimică a speciei Aronia Melanocarpa

CAPITOLUL III. Partea experimentală
 • III.1. Materiale şi utilaje
 • III.2. Tehnici de experimentare
 • III.3. Planificarea matematică a experimentului

CAPITOLUL IV. Rezultate originale şi discuţia lor
 • IV.1. Modelarea matematică şi optimizarea procesului de extracţie
 • IV.2. Influenţa solvenţilor organici asupra stabilităţii antocianilor
 • IV.3. Transformările antocianilor în faza solidă a adsorbantului
 • IV.4. Analiza cantitativă separată a antocianilor hidrosolubili şi a agliconului
 • IV.5. Influenţa diferitor factori asupra sorbţiei şi desorbţiei a antocianilor
 • IV.6. Separarea antocianilor în stare pură
 • IV.7. Cercetarea proprietăţilor antioxidante şi antiradicalice ale antocianilor