Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


02.00.04 – Chimie fizică


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
Din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Chimie Formularea specialităţii

Chimia fizică este ramura chimiei care stabileşte şi dezvoltă legile ce explică şi interpretează fenomenele descoperite în celelalte domenii ale chimiei. Domeniul de cercetare în cadrul chimiei fizice cuprinde studierea mecanismelor şi a proceselor chimice, dependenţa acestora de factorii externi, stabilirea mecanismelor şi proceselor fizicoâ-chimice de imobilizare, oxidare catalitică, oxidare cu compuşi chimici, proceselor termodinamice şi termochimice de descompunere şi de formare a compuşilor chimici, stabilirea chimiei suprafeţei a proprietăţilor corpurilor solide etc.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarea de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor menţionate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 02.00.04 Chimia fizică necesită utilizarea metodelor specifice aplicate pentru realizarea sarcinilor specifice altor disciplini adiacente: chimia anorganică, chimia analitică, chimia organică, electrochimia, chimia coloidală, cinetica chimică şi cataliza, chimia şi fizica suprafeţei, protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale. În acelaşi timp menţionăm că cercetările efectuate în domeniul chimiei fizice din punct de vedere metodologic şi principiu se deosebesc de cele realizate în cadrul specialităţii adiacente.

Problemele ce ţin de sinteza substanţelor anorganice şi stabilirea compoziţiilor acestora se referă la chimia anorganică. Comun cu specialitatea adiacentă în acest aspect este faptul că în ambele specialităţi se utilizează metodele fizice în cercetare.

În cadrul disciplinei chimia analitică se elaborează metode noi de detectare şi monitorizare a poluanţilor organici şi anorganici în obiectele mediului înconjurător. Chimia fizică însă doar foloseşte metodele deja elaborate.

Stabilirea compoziţiei chimice şi proprietăţile substanţelor organice se realizează în cadrul specialităţii chimia organică. Pentru deplasarea echilibrului reacţiilor chimice se folosesc principiile cuprinse în cadrul specialităţii chimie fizică.

Cercetările în domeniul electrochimiei se axează pe stabilirea proceselor chimice care se produc în soluţii lichide şi solide sub acţiunea curentului electric. Activitatea în domeniul Chimiei fizice determină doar termodinamica şi cinetica acestor procese.

Chimia coloidală este o ramură foarte apropiată a chimiei fizice, dar în cadrul acestei specialităţi se realizează profund fenomenele fizice şi chimice care au loc în sistemele coloidale.

În cadrul specialităţilor cinetica chimică şi cataliza, precum şi a chimiei şi fizicii suprafeţelor se realizează cercetări ce ţin de stabilirea, cuantificarea proceselor cinetice, catalitice care decurg în reacţiile de obţinere a compuşilor noi, precum şi de stabilire a chimiei suprafeţei şi fizica acesteia. Chimia fizică, însă, stabileşte legităţile generale care întruneşte aceste fenomene.

Specialitatea protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale este foarte aproape de specialitatea chimia fizică, însă ele totuşi se deosebesc. Prima specialitate are ca scop major utilizarea rezultatelor cercetărilor pentru protecţia chimică a mediului. Chimia fizică urmăreşte lucruri mai generale mai globale.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “chimie fizică” cu alte specialităţi adiocente enumerate mai sus, vor fi susţinute la două specialităţi cu condiţiile specificate în regulamentul Comisie Superioare de Atestare pentru aceste cazuri.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Lupaşcu Tudor, doctor habilitat în chimie, cercetător ştiinţific superior, directorul Institutului de Chimie al AŞM .

Recenzentii:

  1. Guţanu Vasile, doctor habilitat în chimie, profesor universitar la Catedra de chimie anorganică şi fizică a Facultăţii de Chimie şi Tehnologii chimice a USM