Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: aspecte teoretico-aplicative


Autor: Boris Chistruga
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2006
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 339.922(4-11/-191.2)(043)330.111.4(043)

Adobe PDF document 2.00 Mb / în română
346 pagini


Cuvinte Cheie

societate postindustrială, societate industrială, dezvoltare economică, creştere economică, factori de producţie, capital uman, personalitate de tip postindustrial, economie mondială, relaţii economice internaţionale, globalizare, integrare internaţională, integrare europeană, integrare postindustrială, integrare comercială, integrare financiară, comerţ exterior, indicele performanţei comerciale, avantaj comparativ, avantaj competitiv, întreprinderi mici şi mijlocii, indicele dezvoltării IMM

Adnotare

Obiectivele prezentei lucrări au fost determinate de necesitatea identificării căilor posibile de dezvoltare economică a ţărilor din Europa Centrală şi de Est (ECE), inclusiv a Republicii Moldova, în contextul postindustrializării: determinarea esenţei şi conţinutului transformărilor de piaţă ale economiilor în tranziţie spre societatea postindustrială, sistematizarea teoriilor existente cu privire la integrarea economică internaţională şi regională, postindustrializare, creşterea economică şi competitivitate.

Teza este consacrată cercetării şi fundamentării teoretice a economiei de piaţă organizată, social-orientată şi integrării postindustriale în ţările ECE: identificării etapelor principale de constituire a lor şi determinării factorilor noi de creştere economică în aceste ţări. În acest scop, au fost analizate diferite modele ale postindustrializării: liberal, social-democrat, „catching-up”.

În teză sunt argumentate transformările ce au loc în economia de piaţă organizată, social-orientată şi contradicţiile ei în etapa postindustrializării. Este evidenţiat faptul că, în această etapă, accentul de pe munca abstractă şi munca concretă, precum şi valoarea şi valoarea de utilizare a produselor, se deplasează spre valoarea de întrebuinţare. Iar în relaţiile de proprietate se conturează noi fenomene ce stabilesc, în prim plan proprietatea individuală a personalităţii de tip postindustrial.

În lucrare este prezentată competitivitatea în calitate de criteriu principal al modelului de integrare postindustrială şi este argumentată necesitatea asigurării unui ritm optimal al creşterii economice, ţinând cont de posibilităţile fiecărui stat în ce priveşte formarea personalităţii de tip postindustrial. Sunt elucidate căile de realizare a modelului de integrare postindustrială – integrarea comercială, financiară şi socială. Un rol deosebit, în acest context, îl joacă factorul extern al creşterii economice. Performanţele economice internaţionale devin determinante pentru integrarea postindustrială.

În teză, de asemenea, argumentat rolul special al IMM în asigurarea avantajului competitiv al unei economii de proporţii mici. Este indicată necesitatea stabilirii unui coraport optim între întreprinderile mari şi ÎMM în baza formării anumitelor „clustere” ramurale, ca parte componentă a reţelelor internaţionale de producţie şi distribuţie. Este evidenţiat avantajul asocierii întreprinderilor mici şi mijlocii în diferite uniuni şi asociaţii şi rolul deţinut de acestea în asigurarea competitivităţii la nivel de firmă şi ţară.

Semnificaţia practică a tezei este determinată de concluziile şi propunerile autorului. Metodologia, modelele şi recomandările respective pot fi aplicate în practica de luare a deciziilor, implementarea cărora poate contribui la revitalizarea creşterii economice în ţările ECE şi, îndeosebi, în Republica Moldova.

Abordările teoretice, elaborările metodologice şi recomandările practice, elucidate în teză, au fost utilizate în elaborarea unor programe de stat, în activitatea unor întreprinderi din ţară, fiind posibilă aplicarea lor şi în ţările ECE. Rezultatele cercetărilor au fost şi pot fi utilizate la elaborarea materialelor didactice şi metodice, necesare în procesul de instruire la specialităţile de profil economic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Premisele metodologice ale desfăşurării procesului de integrare postindustrială
 • 1.1. Fundamentele conceptuale ale cercetării societăţii postindustriale
 • 1.2. Economia de piaţă organizată, social-orientată: concept teoretic şi model de tranziţie la societatea postindustrială
 • 1.3. Rolul procesului de integrare economică internaţională în formarea economiei de piaţă organizată, social-orientată
 • 1.4. Integrarea postindustrială ca formă distinctă a integrării economice regionale

CAPITOLUL II. Avantajele strategice ale economiei de piaţă organizată, social-orientată şi posibilităţile integrării postindustriale a ţărilor Europei Centrale şi de Est
 • 2.1. Transformările sistemice ale economicului şi socialului ca condiţie de adaptare la structura economică postindustrială
 • 2.2. Modificările structurale ale EPOSO, provocate de procesele informaţionale
 • 2.3. Dereglementările şi reglementările în cadrul economiei de piaţă organizată, social-orientată
 • 2.4. Integrarea postindustrială ca reacţie la modificările în sistemul economic şi social

CAPITOLUL III. Formele şi mecanismul integrării postindustriale a ţărilor Europei Centrale şi de Est
 • 3.1. Diversitatea formelor de integrare postindustrială în economia de piaţă organizată, social-orientată
 • 3.2. Alianţa strategică a ţărilor ECE, bazate pe interacţiunea avantajelor comparativ şi competitiv naţionale
 • 3.3. Creşterea economică în ţările Europei Centrale şi de Est din perspectiva integrării postindustriale şi asigurării avantajului competitiv

CAPITOLUL IV. Republica Moldova în procesul de integrare postindustrială a ţărilor ECE
 • 4.1. Soluţii privind asigurarea avantajului competitiv în cadrul integrării postindustriale
 • 4.2. Fundamentele dezvoltării economiei naţionale în contextul integrării regionale în spaţiul european
 • 4.3. Prerogativele IMM în asigurarea avantajului competitiv pe pieţele externe