Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Programele de reducere a riscurilor asupra sănătăţii persoanelor care injectează droguri în Republica Moldova


Autor: Gaberi Cristina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română

Teza

CZU 616.89-008.441.33-084+613.83

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

persoane care injectează droguri (PCID), benefi ciari ai programelor de reducere a riscurilor (PRR), consum problematic de droguri

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 200 de pagini de text electronic, 61 de figuri, 19 tabele, 15 anexe; constă din următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 142 de titluri, 128 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt incluse în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Medicină socială şi Management.

Scopul lucrării: Evaluarea efectului programelor de reducere a riscurilor în rândul persoanelor care injectează droguri pentru diminuarea consecinţelor negative ale consumului acestora în Republica Moldova.

Obiectivele lucrării:
1. Caracteristica şi evaluarea în dinamică a schimbărilor comportamentale ale persoanelor care injectează droguri, benefi ciari din cadrul programelor de reducere a riscurilor.
2. Evaluarea maladiilor asociate consumului de droguri injectabile.
3. Evaluarea barierelor de accesare a serviciilor de reducere a riscurilor.
4. Estimarea cost-benefi ciului programelor de reducere a riscurilor.
5. Elaborarea unui set de măsuri pentru diminuarea efectelor negative asociate consumului de droguri în rândul persoanelor care injectează droguri.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată în Republica Moldova s-a efectuat un studiu ştiinţifi c al caracteristicii generale, evaluarea schimbărilor comportamentale în dinamică şi a sănătăţii persoanelor care injectează droguri atât sub aspectul autoaprecierii sănătăţii acestora, cât şi al evaluării morbidităţii generale şi asociate consumului de droguri.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea aspectelor medico-sociale, morbidităţii generale şi asociate consumului de droguri la PCID fapt ce a permis evidenţierea barierelor existente în asigurarea accesului la programele de reducere a riscurilor şi diminuării riscurilor pentru sănătatea publică.

Evaluarea cost-benefi ciului programelor de reducere a riscurilor şi a schimbărilor comportamentale la PCID, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor a argumentat necesitatea asigurării durabilităţii financiare a programelor de reducere a riscurilor în scopul asigurării accesului, îmbunătăţirii calităţii vieţii PCID şi reducerii riscurilor pentru sănătatea publică.

Semnificaţia teoretică: Cercetarea dată a scos în evidenţă problemele de sănătate asociate consumului substanţelor stupefiante depistate prin profilul specialiştilor la care aceste persoane s-au adresat, autoaprecierii stării de sănătate şi prin morbiditatea generală şi asociată consumului de droguri. Recomandările concrete de activitate pot fi utilizate de către specialiştii care activează în cadrul programelor în scopul extinderii serviciilor oferite şi referirii acestui grup la un spectru mai larg de intervenţii în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor care injectează droguri.

Valoarea aplicativă: Studiul realizat ne-a permis de a elabora metode de abordare intersectorială a supravegherii PCID. Rezultatele şi materialele elaborate în cadrul cercetării pot fi pe larg aplicate în instruirea asistenţilor sociali şi vor servi drept suport ştiinţific la fortificarea calităţii serviciilor oferite în cadrul programului de reducere a riscurilor.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetării sunt utile pentru a acoperi mai efi cient necesităţile acestui subgrup de populaţie, iar programele de reducere a riscurilor pot oferi de fapt posibilitatea de a monitoriza starea de sănătate şi a îmbunătăţi calitatea vieţii PCID prin referirea la timp a acestora la specialiştii din domeniul medical şi social necesar.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN DOMENIUL UTILIZĂRII DROGURILOR LA NIVEL GLOBAL ŞI NAŢIONAL ŞI STRATEGIILE CONTEMPORANE DE DIMINUARE A RISCURILOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • 1.1. Actualităţi şi tendinţe în utilizarea drogurilor la nivel global şi naţional
  • 1.1.1. Opiaceele
  • 1.1.2. Cocaina
  • 1.1.3. Canabisul
  • 1.1.4. Drogurile sintetice: stimulante de tipul amfetaminelor şi substanţe psihoactive noi
 • 1.2. Caracteristica medico-socială şi schimbările comportamentale ale persoanelor care injectează droguri, morbiditatea asociată consumului de droguri, accesul şi cost-beneficiul programelor de reducere a riscurilor
  • 1.2.1. Caracteristica medico-socială a persoanelor care injectează droguri, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor
  • 1.2.2. Schimbările comportamentale ale persoanelor care injectează droguri, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor
  • 1.2.3. Morbiditatea asociată consumului de droguri injectabile
  • 1.2.4. Bariere în accesarea programelor de reducere a riscurilor de către persoanele care injectează droguri
  • 1.2.5. Cost-benefi ciul programelor de reducere a riscurilor în rândul persoanelor care injectează droguri pentru sistemul de sănătate
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2. Metode de cercetare şi de acumulare a datelor primare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA ASPECTELOR MEDICO-SOCIALE, A SCHIMBĂRILOR COMPORTAMENTALE ŞI A MORBIDITĂŢII LA PERSOANELE CARE INJECTEAZĂ DROGURI, BENEFICIARI AI PROGRAMELOR DE REDUCERE A RISCURILOR
 • 3.1. Studiul aspectelor medico-sociale ale persoanelor care injectează droguri, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor din Republica Moldova
 • 3.2. Evaluarea schimbărilor comportamentale ale persoanelor care injectează droguri în urma programelor de reducere a riscurilor din Republica Moldova
 • 3.3. Studiul morbidităţii generale şi asociate consumului de droguri la persoanele care injectează droguri din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA PROGRAMELOR DE REDUCERE A RISCURILOR PRIN STUDIUL BARIERELOR DE ACCES, A COST-BENEFICIULUI ŞI A MĂSURILOR DE DIMINUARE A EFECTELOR NEGATIVE ÎN RÂNDUL PERSOANELOR CARE INJECTEAZĂ DROGURI
 • 4.1. Evaluarea anumitor bariere în asigurarea accesului persoanelor care injectează droguri la programele de reducere a riscurilor din Republica Moldova
 • 4.2. Studiul cost-benefi ciului programelor de reducere a riscurilor în rândul persoanelor care injectează droguri pentru sistemul de sănătate
 • 4.3. Măsuri de diminuare a efectelor negative asociate consumului de droguri injectabile în rândul persoanelor care injectează droguri din Republica Moldova
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE