Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015


Autor: Domenco Rodion
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Teza

CZU 551.557.37 (478)(043.2)

Adobe PDF document 6.81 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

excese pluviometrice, Sisteme Informaţionale Geografice, analiză temporală, precipitații maxim diurne, modelare cartografică, hărți digitale

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole și concluzii generale, bibliografie cu 203 titluri, 114 pagini de text de bază, 16 tabele, 109 figuri.

Domeniul de studiu - 153.05 - meteorologie, climatologie, agrometeorologie.

Scopul lucrării: estimarea spațio-temporală a precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova, ținând cont de schimbările climei regionale.

Obiectivele cercetării: evidenţierea particularităţilor regionale de manifestare a precipitațiilor excedentare; estimarea intensităţii şi frecvenţei de manifestare a precipitațiilor maxime anuale, lunare, diurne; modelarea cartografică a precipitațiilor maxime diurne și maxime lunare la nivel național și pe raioane administrative; identificarea arealelor vulnerabile față de manifestarea exceselor pluviometrice; analiza temporală a precipitațiilor excedentare și evidențierea tendințelor de manifestare în aspect anual, lunar și diurn.

Metodologia cercetării ştiinţifice o constituie concepţiile teoretice incluse în estimările temporale și spațiale ale precipitațiilor excedentare manifestate pe teritoriul Republicii Moldova. Utilizarea programelor Statgraphics Centurion XVI, Instat Plus și ArcGis a permis estimarea complexă a parametrilor climatici ce caracterizează regimul precipitațiilor atmosferice pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbării climei actuale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată are loc realizarea unui studiu complex privind specificul regional de manifestare a precipitațiilor excedentare în contextul alternărilor frecvente ale perioadelor secetoase cu cele ploioase; evidențiate tendințele de manifestare a precipitațiilor maxime anuale, maxime lunare și maxime diurne; obținute modele cartografice ce relevă repartiția spațială a exceselor pluviometrice anuale, lunare, diurne; identificate și estimate arealele vulnerabile privind riscul manifestării precipitațiilor excedentare la nivel regional și local.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în estimarea dinamicii precipitațiilor excedentare pe teritoriul țării; analiza intensității și frecvenței de manifestare a precipitațiilor maxime anuale, maxime lunare și diurne; evidențierea specificului regional de manifestare a exceselor pluviometrice.

Semnificaţia teoretică. Pentru prima dată a fost realizată analiza complexă a dinamicii precipitațiilor excedentare, având la bază un complex de parametri climatici ce caracterizează precipitațiile maxime anuale, lunare și diurne; evidențiate tendințele, intensitatea și frecvența de manifestare ale acestora în noile condiții climatice. S-au elaborat hărți digitale ale precipitațiilor excedentare cu evidențierea arealelor vulnerabile.

Valoarea aplicativă a lucrării. Unele din realizările obţinute privind dinamica precipitațiilor excedentare pot fi utilizate în identificarea ariilor de interes în vederea studierii aprofundate a condițiilor de formare a precipitaților excedentare. Hărțile digitale ce caracterizează dinamica precipitațiilor excedentare pot servi ca suport informațional în luarea măsurilor de minimizare a impactului acestora asupra mediului ambiant.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost implementate la predarea cursurilor universitare: Hazarduri Naturale și Schimbări Climatice, confirmate prin act de implementare.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND DINAMICA PRECIPITAȚIILOR EXCEDENTARE
 • 1.1. Considerații generale privind necesitatea cercetărilor în domeniul regimului pluviometric
 • 1.2. Istoricul cercetărilor ce caracterizează excesele pluviometrice
 • 1.3. Variabilitatea spațio-temporală a cantităților medii multianuale de precipitații
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Materiale inițiale
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA PRECIPITAȚIILOR EXCEDENTARE
 • 3.1. Analiza principalilor indici statistici ce caracterizează excesele pluviometrice, în aspect diurn, lunar, sezonier și anual
 • 3.2. Estimarea evoluției precipitațiilor excedentare (diurn, lunar, sezonier și anual), în contextul schimbărilor climatice
 • 3.3. Intensitatea și frecvența de manifestare a regimului precipitațiilor atmosferice excedentare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. VARIABILITATEA SPAȚIALĂ A EXCESELOR PLUVIOMETRICE
 • 4.1. Rolul factorilor fizico-geografici în distribuția spațială a exceselor pluviometrice
 • 4.2. Distribuția spațială a cantităților maxime de precipitații
 • 4.3. Estimarea arealelor cu risc de manifestare a exceselor pluviometrice
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI