Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Geografie, agricultură.

Formula specialităţii

“Meteorologie, climatologie, agrometeorologie” este domeniul ştiinţei geografice care se ocupă cu cercetarea şi studiul: proceselor fizice şi fenomenelor ce au loc în atmosferă şi la suprafaţa subiacentă; influenţei lor asupra dezvoltării plantelor şi asupra recoltei culturilor agricole; legităţilor de formare a climei, regimului topoclimatic şi a dinamicii multianuale a elementelor meteorologice; modificării climei globale şi regionale.

Sferele de cercetare

Principalele ramuri ale specialităţii sunt:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Atingerea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 11.00.09 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: geografia fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor; geografia economică, socială şi politică; geomorfologia şi geografia evolutivă; biogeografia şi geografia solurilor; protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale; cartografia geografică şi geoinformatica, hidrologia bazinelor continentale, resurse de apă, hidrochimia, ecologia geografică precum şi celor complementare pedologie, cartografie, protecţia biodiversităţii, agroecologie, agropedologie. Totuşi pentru “Meteorologie, climatologie, agrometeorologie” nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate cât eficienţa utilizării lor la testarea, prelucrarea, analiza datelor observaţiilor meteorologice, mai ales a metodelor statisticii matematice; la modelarea cartografică a legităţilor distribuţiei spaţiale a elementelor sau fenomenelor meteorologice studiate şi redate sub formă de hărţi, atlase pe suport de CD, etc...

Specialitatea “Geografia fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor” se ocupă cu studiul elementelor care alcătuiesc învelişul geografic (aer, apă, relief, soluri, plante, animale) în interdependenţă şi interacţiune reciprocă; structurii morfologice a landşafturilor, conţinutului şi migraţiunii elementelor chimice în acestea.

La specialitatea adiacentă “Geografia economică, socială şi politică”, metodele de studiu spre deosebire de cele ale “Meteorologiei, climatologiei şi agrometeorologiei” sunt cele ce ţin de distribuţia şi concentrarea industriei în teritoriu, activităţilor umane în raport cu mediul geografic; studiul populaţiei al aşezărilor urbane şi rurale (originea, distribuţia, formele), şi al activităţilor socialo-economice.

“Geomorfologia şi geografia evolutivă”, are obiect de studiu relieful suprafeţei terestre – tipurile şi formele lui, dimensiunile, originea, evoluţia lor, condiţiile paleografice de formare şi procesele actuale de modelare. Condiţiile climatice se tratează aici numai în calitate factori, care influenţează modelarea reliefului.

“Biogeografia şi geografia solurilor”, studiază legităţile de răspândire a organismelor vegetale şi animale pe suprafaţa Pământului şi în special, a biocenozelor (ecosistemelor), precum şi geneza, evoluţia, repartiţia solului pe suprafaţa uscatului. Se deosebeşte de climatologie prin obiectul ei de studiu obiectele biologice.

Specialitatea “Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale” evidenţiază modificarea şi evaluează starea actuală a componentelor naturale aparte şi/ori a landşafturilor în ansamblu, evidenţiază situaţiile ecologice încordate, elaborează recomandări privind conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător, folosirea raţională a resurselor naturale, optimizarea raportului dintre complexele tehnogene, natural antropizate şi cele stabilizatoare de mediu.

Specialitatea “Cartografia geografică şi geoinformatica” spre deosebire de specialitatea 11.00.09 se ocupă cu elaborarea şi utilizarea metodelor de întocmire a hărţilor geografice (tematice), care reflectă distribuţia spaţială a proceselor şi fenomenelor naturii şi societăţii pe hartă prin aplicarea simbolurilor speciale cartografice. În ultimul timp pentru întocmirea hărţilor geografice pe larg se folosesc tehnologiile sistemelor geoinformaţionale.

Studiul regimului şi bilanţului hidric al râurilor, lacurilor naturale şi artificiale, chimismului, proprietăţilor fizice şi dinamicii maselor de ape, interacţiunea lor cu mediul înconjurător, capacităţii râurilor de transportare a materialului solid se află printre principalele sarcini ale cercetărilor ştiinţifice la specialitatea “Hidrologia bazinelor continentale, resursele de apă, hidrochimia”. O influenţă vădită asupra regimului hidrologic al bazinelor acvatice au condiţiile climatice.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:
  1. Constantinov Tatiana, academician, director al Institutului de Geografie al A.Ş.M.
  2. Potop Vera, doctor în ştiinţe geografice, colaborator ştiinţific laboratorul Climatologie, Institutul de Geografie al A.Ş.M.

Recenzent:

  1. Daradur Mihail, doctor habilitat în ştiinţe geografice, Viceprim-director al Serviciul Hidrometorologic de Stat