Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita cronică


Autor: Bugai Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Ion Ţîbîrnă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română

Teza

CZU 616.37-056.7-07

Adobe PDF document 4.26 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

pancreatita cronică, polimorfism genetic, stres oxidativ

Adnotare

Structura tezei: întroducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii și recomandări practice, bibliografie (239 de surse), anexe. Lucrarea este expusă pe 168 pagini de text imprimat, dintre care 140-text de bază. Materialul iconografic include 45 figuri, 52 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 50 de lucrări ştiinţifice, inclusiv: 19 articole (11 ca monoautor), 31 rezumate; 42 comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale, dintre care-17 rapoarte orale și 25 sub formă de postere; 4 inovații.

Domeniul de studiu: Boli interne (Gastroenterologie)

Scopul studiului: studierea particularităților clinico-paraclinice şi a statutului genetic în diferite forme clinice de PC pentru evidenţierea unor marcheri de diagnostic şi prognostic ai afecţiunii pancreatice.

Obiectivele lucrării: evaluarea factorilor etiologici în diferite forme clinice de PC; estimarea frecvenței și polimorfismului genelor implicate în fiziopatologia PC; studierea manifestărilor clinico-paraclinice, a parametrilor de peroxidare lipidică și ai activității antioxidante în raport cu polimorfismul genelor candidate în diferite forme clinice de PC; determinarea unor criterii de diagnostic şi prognostic în evoluția PC.

Noutatea și originalitatea științifică constă în studierea, în premieră în Republica Moldova, a incidenţei şi polimorfismului unor gene implicate în PC (R122C/PRSS1, N34S/SPINK1, R117H/CFTR), în contextul interacțiunii cu alți factori de risc ambientali și endogeni, a parametrilor de peroxidare lipidică și ai activității antioxidante în fazele hexanică și izopropanolică pe un eșantion de pacienţi cu diferite forme clinice de PC și persoane sănătoase. Au fost evaluate manifestările cli-nico-paraclinice în diferite forme clinice de PC, în raport cu valorile indicilor SO şi polimorfismul genelor studiate. S-a evaluat corelaţia dintre parametrii POL/SAO şi manifestările clinico-anamnestice. Studiul efectuat a relevat valoarea semnificativă a interacţiunii factorilor genetici şi nongenetici în calitate de criteriu prognostic al instalării PC.

Problema științifică soluționată în studiu rezidă în estimarea particularităților clinico-paraclinice și a factorilor de risc în diferite forme clinice de PC, cu evidențierea factorilor ereditar-genetici în patogenia multifactorială a PC și asocierea lor, în rândul populaţiei heterogene a RM, relevanțele fiind utile în diagnosticarea precoce a persoanelor ereditar susceptibile pentru PC, identificarea și excluderea factorilor de risc nongenetici, în vederea prevenirii, minimalizării complicațiilor și optimizării tratamentului PC.

Semnificația teoretică constă în evaluarea factorilor de risc genetici și nongenetici și a inter-acțiunii lor în evoluția diferitor forme clinice de PC pe un eșantion din populația RM, fapt ce permite elaborarea unor criterii de diagnostic şi prognostic în dezvoltarea afecţiunii pancreatice.

Valoarea aplicativă a lucrării: identificarea oportună a multiplilor factori de risc genetici și nongenetici poate oferi instrumentul potențial pentru evaluarea riscului de dezvoltare al PC, diagnostic, evoluție și tratament precoce.

Implimentarea rezultatelor științifice s-a efectuat în cadrul procesului instructiv-didactic al Disciplinei de medicină internă, Departamentul Medicină Internă a IP USMF ,,Nicolae Testemițanu" și IMSP SCM ,,Sf. Arh. Mihail” din Chișinău..

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ÎN ETIOPATOGENEZA PANCREATITEI CRONICE
 • 1.1. Răspândirea pancreatitei cronice (incidența, prevalența)
 • 1.2. Spectrul factorilor etiologici de risc ai pancreatitei cronice
 • 1.3. Relevanța genelor candidate în patogeneza pancreatitei cronice
 • 1.4. Rolul stresului oxidativ în fiziopatologia pancreatitei cronice
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica clinică a persoanelor incluse în studiu
 • 2.2. Metode de investigaţii paraclinice utilizate în studiu
 • 2.2.1. Investigații biologice
 • 2.2.2. Investigații endoscopice și imagistice
 • 2.2.3. Metode de evaluare ale indicilor peroxidării lipidice și activității antioxidante
 • 2.2.4. Metode de determinare ale polimorfismului genetic
 • 2.3. Analiza statistică
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EVALUAREA CLINICO-PARACLINICĂ ŞI A SPECTRULUI ETIOLOGIC ÎN DIFERITE FORME CLINICE DE PANCREATITĂ CRONICĂ
 • 3.1. Caracteristica datelor clinico-anamnestice în diferite forme clinice de pancreatită cronică
 • 3.2. Estimarea rezultatelor paraclinice în diferite forme clinice de pancreatită cronică
 • 3.2.1. Examenul de laborator
 • 3.2.2. Examenul instrumental
 • 3.3. Evaluarea spectrului etiologic cu evidențierea genelor candidate în fiziopatologia pancreatitei cronice
 • 3.4. Determinarea riscului relativ estimat (OR) în intervalul de confidenţă (CI) 95% al unor factori de risc pentru pancreatita cronică
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. ESTIMAREA PARAMETRILOR STRESULUI OXIDATIV ȘI A POLIMORFISMULUI GENELOR IMPLICATE ÎN PANCREATITA CRONICĂ
 • 4.1. Parametrii peroxidării lipidice și ai sistemului antioxidant la pacienții cu diferite forme clinice de pancreatită cronică
 • 4.1.1. Corelaţia între valorile stresului oxidativ şi parametrii clinico-anamnestici la pacienţii cu pancreatită cronică
 • 4.2. Frecvența și polimorfismului genelor candidate în fiziopatologia diferitor forme clinice de pancreatită cronică.
 • 4.3. Aspecte clinico-paraclinice în raport cu polimorfismul genelor candidate în dezvoltarea pancreatitei cronice
 • 4.4. Determinarea unor criterii de diagnostic şi prognostic ale pancreatitei cronice
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE