Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante


Autor: Banov Pavel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Emil Ceban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.613.-003.7-084(043)

Adobe PDF document 3.84 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

it iază renală recidivantă, litogeneză, factori de risc, recurență, metafilaxie, tratament antirecidivant, litotriție cu unde de șoc, pielolitotomie deschisă, ureteroscopie, pielonefrită cronică

Adnotare

Domeniul de studiu: urologie.

Scopul: îmbunătățirea rezultatelor tratamentului antirecidivant la pacienții cu urolit iază recurentă prin elaborarea algoritmului de conduită diagnostică și tratament metafilact ic.

Obiectivele cercetării: studierea aspectelor clinico-paraclinice la pacienții cu recurențe de lit iază urinară supuși diferitor metode de tratament; ident ificarea și analiza cauzelor de litogeneză și a factorilor de risc al recidivării, inclusiv în baza cercetării dereglărilor inflamatorii, stresului oxidat iv și a sistemului antio xidant la pacienții cu uro lit iază recidivantă; efectuarea unei cercetări complexe în baza componenței chimice a calculilor și a dereglărilor metabo lice prezente la pacienții cu urolit iază recidivantă; analiza recidivelor în funcție de metoda de tratament aplicat lit iazei primare; elaborarea unui algorit m de indicații metafilact ice individuale.

Noutatea și originalitatea științifică: s-a efectuat un studiu clinic mult ilateral axat pe metafilaxia urolit iazei recidivante, au fost ident ificați factorii ce favorizează recurențele urolit iazei. A fost apreciată influența unui șir de factori ca țin de modul de viață, de sexul și vârsta pacienților, componența chimică a calculilor, localizarea calculului reno-ureteral, dereglările urodinamice și inflamatorii asupra probabilit ății recurenței lit iazei urinare. S-a determinat că recidivele urolit iazei au loc mai frecvent la pacienții cu accentuarea stresulu i oxidat iv și diminuarea act ivității ant ioxidat ive și cu imunodeficiențe.

Problema științifică soluționată de studiu constă în ident ificarea factorilor ce condițio nează dezvo ltarea recidivelo r de litiază urinară și elaborarea în temeiul acestor evidențe a unui algoritm științific argumentat de conduită diagnostică și tratament medico-comportamental metafilactic aplicat pacienților cu urolitiază recidivantă, inovație care a permis diminuarea recurențelor bolii.

Semnificaţia teoretică: A fost demonstrată valoarea evaluării clinico-paraclinice complexe a pacienților în vederea prognozării recidivei urolit iazei și a selectării metodei metafilactice adecvate. În temeiul bilanțului metabolic și al modificărilor imunologice, prin studierea stresului oxidat iv și a stării sistemului ant ioxidant, cercetarea componenței chimice a calculilor la pacienții cu lit iază urinară recidivantă a fost argumentată eficacitatea tratamentulu i metafilact ic al urolit iazei recurente.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fo st elaborate metodologia de conduită și algorit mul de tratament diferențiat metafilact ic al pacienților cu calculi reno-ureterali recidivanți, în dependență de compoziția chimică a calculului, dereglările metabo lice și metoda de tratament aplicată anterior. Criteriile și reco mandările promovate pentru efectuarea tratamentului metafilact ic ant irecidivant diferențiat al pacienților cu uro lit iază reduc morbiditatea, previn declinul funcției renale și complicațiile ce afectează capacitatea de muncă, duc la pierderea organului sau la invaliditate.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele tezei au fost implementate în procesul didactic și curativ la Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, IP USMF „Nicolae Testemițanu”, Clinica Urologie din Spitalul Clinic Republican și alte secții de urologie din IMSP ale Republica Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. VIZIUNI MODERNE CE ȚIN DE ETIOPATOGENIA, DIAGNOSTICUL ŞI METAFILAXIA LITIAZEI RENALE (REVISTA LITERATURII)

 • 1.1. Actualitatea, frecvenţa şi incidenţa urolit iazei
 • 1.2. Aspecte etio logice şi factorii de risc ai lit iazei renale
 • 1.3. Teorii vizând litogeneza, patogenia și dereglările metabo lice în lit iaza renală
 • 1.4. Compoziția chimică a calculilor urinari și evaluarea metabolică în metafilaxia urolitiazei recidivante
 • 1.5. Concluzii la Capito lul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

 • 2.1. Etapele de derulare a studiului
 • 2.2. Caracterist icele clinico-statutare ale loturilor incluse în studiu
 • 2.3. Metodele de studiu
 • 2.4. Metodele de tratament specializat
 • 2.5. Studiul literaturii de specialitate
 • 2.6. Metodele de procesare statist ică a rezultatelor obţinute
 • 2.7. Concluzii la capito lul 2

3. ANALIZA COMPARATIVĂ A PARAMETRILOR CLINICO-BIOCHIMICI AI PACIENȚILOR CU UROLITIAZĂ RECIDIVANTĂ

 • 3.1. Rezultatele metodelor de cercetare clinico-instrumentală și de laborator
 • 3.2. Semnificația examenului bacterio logic al urinei la pacienții cu urolit iază recidivantă
 • 3.3. Particularitățile imagistice apreciate la pacienții cu urolitiază recidivantă
 • 3.4. Informativitatea diagnostică a parametrilor diurezei nictemerale, compoziției biochimice și minerale a urinei și sângelui la bolnavili cu lit iază renală
 • 3.5. Evaluarea co mponenței chimice a calculilor urinari
 • 3.6. Interpretarea dezechilibrelor imuno logice apreciate la pacienţ ii cu lit iază renală
 • 3.7. Interpretarea dezechilibrelor imune apreciate la pacienţii cu litiază renală
 • 3.8. Stresul oxidat iv şi starea sistemului ant ioxidant la pacienţ ii cu lit iază renală recidivantă
 • 3.9. Concluzii la capito lul 3

4. ARGUMENTAREA EFICACITĂŢII TRATAMENTULUI METAFILACTIC AL LITIAZEI URINARE RECIDIVANTE ÎN BAZA EVALUĂRII METABOLICE

 • 4.1. Principiile formulei de metafilaxie aplicată la pacienții cu lit iază recidivantă
 • 4.2. Aprecierea de eficiență a măsurilor de metafilaxie la pacienții cu lit iaza recidivantă
 • 4.3. Algoritmul de prognozare a recurențelor de urolitiază care utilizează Pattern-ul generalizat
 • 4.4. Eficacitatea comparată a tratamentului metafilactic în funcţie de rata recurențelor litiazei renale
 • 4.5. Concluzii la capito lul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI