Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Аrgumentarea agroecologică privind utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura sfeclei de zahăr


Autor: Nicușor Valeri
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Pamujac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Boris Boincean
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română
Adobe PDF document1.17 Mb / în rusă

Teza

CZU 633.63:632.954

Adobe PDF document 10.86 Mb / în rusă
255 pagini


Cuvinte Cheie

sfeclă de zahăr, buruieni, asolament, prelucrarea solului, îngrășăminte, erbicide, amestecuri de erbicide, protecția plantelor.

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări, 48 tabele, 17 figuri, bibliografie din 188 titluri, 5 anexe. Conținutul de bază numără 160 pagini și anexele – 80 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul cercetării: Protecția plantelor.

Scopul cercetării constă în elaborarea modalităților tehnologiei de cultivare a sfeclei de zahăr, evaluând impactul acestora asupra stării fitosanitare a semănăturilor și optimizarea sistemului de protecție al culturii de buruieni.

Obiective: Studiul influienței modalităților de prelucrare de bază ale solului, rotația culturilor și a fertilizanților asupra spectrului și numărului de buruieni; aprecierea eficienței erbicidelor și a amestecurilor acestora în combaterea buruienilor; evaluarea capacitatății de reținere a apei în plantele sfeclei de zahăr la tratarea cu erbicide; determinarea toxicității erbicidelor asupra mediului înconjurător.

Noutatea științifică: Pentru prima dată în condițiile Republicii Moldova s-a evaluat acțiunea complexă a modalităților de prelucrare de bază ale solului, rotația culturilor și fertilizanților asupra gradului de îmburuienire a semănăturilor sfeclei de zahăr. A fost apreciată eficacitatea amestecurilor de erbicide în reducerea îmburuienirii. A fost stabilită micșorarea capacității de reținere a apei în plantele sfeclei de zahăr la tratarea cu erbicide și determinată toxicitatea erbicidelor asupra mediului înconjurător.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea utilizării procedeelor tehnologice de cultivare în controlul numărului și reducerea impactului buruienilor în semănăturile cu sfeclă de zahăr, ce a condus la argumentarea științifică a rotației culturilor, sistemelor de tratare ale solului și fertilizanților, de asemenea au fost stabilite amestecurile de erbicide cu eficiacitate înaltă în combaterea buruienilor și toxicitate redusă asupra mediului înconjurător, fapt ce a permis optimizarea sistemului de protecție a culturii de buruieni.

Semnificația teoretică constă în evaluarea modificărilor spectrului și numărului de buruieni în rezultatul modalităților de prelucrare de bază ale solului, rotația culturilor și fertilizanților. Materialele prezentate în această lucrare au contribuție semnificativă în agrofitocenologie, protecția plantelor de buruieni. A fost justificată teoretic utilizarea amestecurilor de erbicide în condițiile Republicii Moldova.

Valoarea practică a lucrării: Rezultatele obținute permit perfecționarea tehnologiei de cultivare a sfeclei de zahăr în direcția creșterii productivității acesteia, stabilite procedeele agricole, ce contribuie la optimizarea stării fitosanitare a culturii. Sunt recomandate amestecurile de erbicide eficiente și cu toxicitate redusă asupra mediului înconjurător pentru reducerea numărului și nocivității buruienilor.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate în gospodăriile țărănești din Republica Moldova: SRL Popesteanca, SRL Andrian-Agro, SRL Agro-SZM, IM Sudzucker Moldova SA, pe suprafața de 6-14 mii hectare anual.

Cuprins


1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЁМОВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ - ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
 • 1.1. Вредоносность основных сорных растений в посевах сахарной свеклы
 • 1.2. Регулирование численности и вредоносности сорных растений под воздействием агротехнических приёмов
 • 1.3. Химический метод снижения численности и вредоносности сорных растений
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. МАТЕРИАЛ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Материал, объекты и условия проведения исследований
 • 2.2. Методы проведения исследований
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. РОЛЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ В УПРАВЛЕНИИ ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
 • 3.1. Влияние ротации культур, систем обработки почвы и удобрений на засорённость посевов сахарной свеклы
 • 3.2. Влияние ротации культур, систем обработки почвы и удобрений на поражённость всходов сахарной свеклы болезнями и поврежденность вредителями
 • 3.3. Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от ротации культур, систем обработки почвы и удобрений
 • 3.4. Выводы к главе 3

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ И ИХ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
 • 4.1. Эффективность отдельных гербицидов в борьбе с сорняками
 • 4.2. Эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе с сорняками
 • 4.3. Водоудерживающая способность растений сахарной свеклы, обработанных баковыми смесями гербицидов
 • 4.4. Токсическая нагрузка на природную среду при применении гербицидов и их баковых смесей в борьбе с сорняками
 • 4.5. Продуктивность сахарной свеклы при использовании гербицидов в борьбе с сорняками
 • 4.6. Выводы к главе

5. ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 • şş
 • 5.1. Влияние способов обработки почвы на засоренность посевов, полевую всхожесть семян и массу всходов сахарной свеклы
 • 5.2. Биологическая эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе с сорняками в посевах сахарной свеклы
 • 5.3. Экономическая эффективность применения гербицидов в посевах сахарной свеклы, возделываемой при двух способах основной обработки почвы
 • 5.4. Выводы к главе 5
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ