Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici


Autor: Chișca Diana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2018
Consultanţi ştiinţifici: Eduard Coropceanu
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Marina Fonari
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Instituţia: Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.65 Mb / în română

Teza

CZU 546.30-32:678.86(043.2)

Adobe PDF document 7.65 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

polimer coordinativ, liganzi carboxilat și piridinici, spectroscopia IR, difracția razelor X, analiza termică, adsorbție, luminescență, magnetism.

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 191 referințe, volum total de 124 pagini, 9 tabele, 68 figuri și 6 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 19 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: polimer coordinativ, liganzi carboxilat și piridinici, spectroscopia IR, difracția razelor X, analiza termică, adsorbție, luminescență, magnetism. Domeniul de studiu: chimie anorganică.

Scopul și obiectivele lucrării. Sinteza și studiul prin diverse metode fizico-chimice a polimerilor coordinativi 1D, 2D și 3D ai Co(II), Cu(II), Zn(II) și Cd(II) cu liganzi piridinici și carboxilat și identificarea potențialului aplicativ al lor. Pentru realizarea scopului propus s-au stabilit ca obiective: obținerea polimerilor coordinativi ai Co(II), Cd(II) și Zn(II) cu acizi monoși dicarboxilici și liganzi mono- și bipiridinici; asamblarea combinațiilor complexe ale Cu(II) cu liganzi cu seturi de atomi donori N, O; caracterizarea complecșilor obținuți utilizând diferite metode de cercetare; evidențierea unor proprietăți utile ale combinațiilor complexe sintetizate.

Noutatea și originalitatea ştiințifică constă în sinteza a 36 compuși coordinativi noi, inclusiv 34 polimeri coordinativi (14 polimeri 1D, 18 polimeri 2D, 2 polimeri 3D) și 2 compuși coordinativi binucleari pe baza Cu(II), ce conțin liganzi carboxilat și piridinici. Pentru prima dată au fost demonstrate exemple de transformări MC-MC pe polimeri coordinativi 1D ai Cd(II), 1D, 2D și 3D ai Co(II) și studiate proprietățile mecanice ale unui polimer coordinativ 2D.

Problema științifică soluționată. Au fost stabilite procedee optime de obținere a polimerilor coordinativi poroși, ce conțin cavități intermoleculare în care pot fi înglobate molecule mici, obținuți prin combinarea liganzilor dicarboxilat aromatici și alifatici, mono- și bipiridinici. Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Teza contribuie la înțelegerea procesului de transformare MC-MC cu păstrarea rețelei cristaline. A fost evidențiată influența metalului, precum și a liganzilor din șirul acizilor dicarboxilici și piridinici asupra proprietăților compușilor sintetizați. Aplicabilitatea acestei lucrări rezidă în utilizarea compuşilor coordinativi polimerici cu cavități și dimensiuni bine determinate ca materiale de perspectivă pentru adsorbția moleculelor mici. Compușii Co(II), Cu(II) au demonstrat proprietăți bactericide pronunțate și pot fi utilizați ca inhibitori ai agenților patogeni microbieni.

Implementarea rezultatelor științifice. A fost demonstrată reversibilitatea procesului de evacuare și înglobare a moleculelor de solvent (dmf, apa) în rețeaua cristalină, ceea ce face ca astfel de rețele să fie atractive pentru aplicații, cum ar fi adsorbția CO2 din atmosferă.

Cuprins


1. PROIECTAREA ȘI OBȚINEREA POLIMERILOR COORDINATIVI ÎN BAZA LIGANZILOR PIRIDINICI ȘI CARBOXILAT CU METALE TRANZIȚIONALE. METODE DE SINTEZĂ ȘI PROPRIETĂȚI
 • 1.1. Structuri polimerice: introducere generală și metode de sinteză
 • 1.2. Compuși coordinativi cu liganzi carboxilat, piridinici și piridin-carboxilat
 • 1.3. Domenii de aplicare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ȘI CERCETARE
 • 2.1. Sinteza polimerilor coordinativi în baza Co(II), Zn(II), Cd(II) și Cu(II)
 • 2.2. Metode de analiză și cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. POLIMERI COORDINATIVI AI Co(II) CU LIGANZI CARBOXILAT ȘI PIRIDINICI. STRUCTURĂ ȘI PROPRIETĂȚI
 • 3.1. Polimeri coordinativi în baza Co(II) cu liganzi monocarboxilat
 • 3.2. Combinații complexe polimerice 1D, 2D și 3D ale Co(II) cu liganzi dicarboxilat și derivați ai nicotinamidei
 • 3.3. Proprietăți fizico-chimice ale compușilor Co(II)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. POLIMERI COORDINATIVI AI Zn(II), Cd(II) și Cu(II) CU LIGANZI CARBOXILAT ȘI PIRIDINICI. STRUCTURĂ ȘI PROPRIETĂȚI
 • 4.1. Combinații complexe polimerice ale Zn(II) și Cd(II)
 • 4.2. Combinații complexe polimerice ale Cu(II)
 • 4.3. Proprietăți fizico-chimice ale compușilor Zn(II), Cd(II) și Cu(II)
 • 4.4. Testări microbiologice ale compușilor Co(II), Zn(II), Cd(II) și Cu(II)
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE