Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea mifepristonului în declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului


Autor: Manceva Maria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Marin Rotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Ion Fuior
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 februarie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.78 Mb / în română

Teza

CZU 618.33+618.396:[618-085.357+615.357.6:577.175.859.03]

Adobe PDF document 14.91 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

retard de dezvoltare intrauterină al fătului, mifepriston, preinducția nașterii, naştere prematură

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 193 de titluri, 123 de pagini text de bază, 46 de tabele, 33 de figuri şi 3 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiuluiconstă în optimizarea metodei de preinducţie a naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului pentru reducerea complicațiilor materno-fetale.

Obiectivele studiului: estimarea particularităţilor clinice ale evoluţiei sarcinii şi naşterii premature cu RDIUF cu aprecierea factorilor de risc; aprecierea clinică şi paraclinică a eficacităţii administrării mifepristonului şi misoprostolului pentru maturizarea colului uterin; determinarea modificărilor stării intrauterine a fătului în procesul preinducţiei naşterii premature cu RDIUF; evaluarea comparativă a influenței mifepristonului şi misoprostolului asupra rezultatelor materne și fetale în cazul nașterii pretermen cu RDIUF; elaborarea unui algoritm de preinducţie al naşterilor premature cu RDIUF.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul realizat de noi a permis, pentru prima dată în Republica Moldova, de a evalua eficacitatea utilizării mifepristonului pentru preinducţia naşterii la gravidele cu RDIUF în termen prematur de sarcină. S-a сonstatat că administrarea mifepristonului este o metodă eficientă de pregătire a colului uterin la naşterea prematură cu RDIUF. S-a efectuat analiza comparativă a rezultatelor utilizării mifepristonului şi misoprostolului cu scop de preinducţie a naşterii premature cu RDIUF. Sunt evidențiate avantajele administrării mifepristonului faţă de misoprostol. S-a demonstrat că utilizarea mifepristonului pentru preinducţia naşterii premature cu RDIUF nu afectează starea mamei, a fătului sau a nou-născutului. Problema ştiinţifică soluţionată: constă în demonstrarea eficacităţii mifepristonului în preinducţia naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului, ceea ce a condus la elaborarea unui algoritm eficace de preinducţie, fapt ce a permis optimizarea metodei de pregătire a colului uterin în naşterea pretermen asociată cu patologia dată.

Semnificația teoretică. Prin cercetarea efectuată au fost elucidate particularităţile clinice ale evoluţiei sarcinii şi naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului, cu aprecierea factorilor de risc. A fost apreciată eficacitatea administrării mifepristonului şi misoprostolului pentru pregătirea colului uterin către naștere. Au fost determinate particularitățile stării intrauterine a fătului în procesul preinducţiei naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului. A fost efectuată comparația influenței mifepristonului şi misoprostolului asupra rezultatelor materne și fetale în cazul nașterii pretermen cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute au fost utilizate pentru elaborarea unor scheme raţionale de preinducţie a naşterii premature cu RDIUF, ceea ce a permis reducerea numărului de operaţii cezariene în cazul naşterilor premature cu RDIUF.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în activitatea specialiştilor IMSP IMșiC pentru optimizarea managementului pacientelor cu RDIU al fătului, fiind reflectate în 3 acte de implementare.

Cuprins


1. VIZIUNI CONTEMPORANE PRIVIND RETARDUL DE DEZVOLTARE INTRAUTERINĂ AL FĂTULUI
 • 1.1. Parametrii epidemiologici și factorii determinanți în retardul de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 1.2. Dificultăți în diagnostic
 • 1.3. Controverse privind tactica obstetricală în conduita nașterilor cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 1.4. Utilizarea preparatelor medicamentoase în preinducția nașterii
 • 1.5. Utilizarea mifepristonului în practica obstetricală
 • 1.6. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și designul studiului
 • 2.2. Metode de investigaţie utilizate
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EVOLUȚIA SARCINILOR ȘI NAȘTERILOR CU RETARD DE DEZVOLTARE INTRAUTERINĂ AL FĂTULUI LA TERMEN PREMATUR
 • 3.1. Aspecte demografice și anamnestice ale gravidelor cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 3.2. Particularitățile evoluției sarcinii, travaliului și perioadei puerperale la gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 3.3. Caracteristica clinică a nou-născuților cu retard de dezvoltare intrauterină
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. EVALUAREA EFICACITĂȚII DIFERITOR METODE DE PREINDUCȚIE A NAȘTERILOR CU RETARD DE DEZVOLTARE INTRAUTERINĂ AL FĂTULUI LA TERMEN PREMATUR DE SARCINĂ
 • 4.1. Evaluarea indicațiilor către preinducția nașterii și aprecierea stării căilor de naştere la gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 4.2. Performanța utilizării mifepristonului în preinducția nașterii la gravidele din loturile cercetate
 • 4.3. Valoarea examenului Doppler și a cardiotocografiei în preinducția nașterii premature la gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului
 • 4.4. Particularitățile evoluției travaliului și perioadei puerperale la gravidele cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului în funcţie de metoda de preinducţie a naşterii
 • 4.5. Analiza comparativă a rezultatelor neonatale în loturile de studiu după preinducția nașterii cu mifepriston sau misoprostol