Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Evoluția prelucrării artistice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)


Autor: Condraticova Liliana
Gradul:doctor habilitat în studiul artelor, culturologie
Specialităţi: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Pavel Cocârla
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 739(478)„18/19”(043.3); 94(478)„18/19”(043.2)

Adobe PDF document 2.35 Mb / în română
302 pagini


Cuvinte Cheie

artă, istorie, evoluție, metal, orfevrărie, feronerie, Basarabia, atelier, simbol, evaluare, prelucrare artistică a metalelor, valoare istorică și artistică, piesă de patrimoniu

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 507 titluri, 350 de pagini text total, 257 de pagini text de bază, 5 anexe.

Domeniul de studiu: 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice; 611.02 – Istoria românilor (pe perioade).

Formularea unei noi direcţii în domeniul științelor umanistice: constă în cercetarea pluridisciplinară a dimensiunii istorico-artistice a evoluţiei orfevrăriei și feroneriei din Basarabia, de unde rezidă caracterul inovator și aplicativ al tezei, fiind puse bazele teoretico-metodologice pentru noi demersuri științifice în studierea artei metalelor din Basarabia / RSS Moldovenească / Republica Moldova. Scopul: cercetarea multilaterală a evoluției istorico-artistice a orfevrăriei și feroneriei din Basarabia în secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea prin prisma interferențelor culturale din regiunile limitrofe, fapt ce va contribui substanțial la sintetizarea informațiilor cu referire la istoria și arta metalelor. Obiective: determinarea ponderii actelor legislative în dezvoltarea artei metalelor din Basarabia și examinarea politicii autorităților în secolul al XIX -lea – prima jumătate a secolului al XX-lea; identificarea și descrierea principalelor centre și ateliere de confecționare a obiectelor din metale; examinarea activității artizanilor documentați în Basarabia; repertorierea, tipologizarea și descrierea pieselor de orfevrărie și feronerie artistică; aprecierea valorii istorico-artistice a obiectelor de orfevrărie și feronerie atestate în colecțiile muzeale și în patrimoniul bisericesc al țării; relevarea interferențelor culturale în domeniul orfevrăriei și feroneriei; analiza comparată a celor două perioade distincte: 1812–1918 şi 1918–1940 în evoluţia prelucrării artistice a metalelor din Basarabia.

Metodologia de cercetare: metodologia complexă de cercetare și evaluare a pieselor; metodele istorico-comparativă, tipologică, formal-stilistică, tehnico-tehnologică, epigrafică. Noutatea și originalitatea științifică: teza constituie o primă investigație științifică care reprezintă un tablou multilateral al evoluției prelucrării artistice a metalelor (orfevrăriei și feroneriei) din Basarabia, ca parte componentă a patrimoniului cultural material național și european.

Semnificația teoretică: rezidă în prezentarea unei viziuni de ansamblu teoretice și metodologice privind istoria prelucrării artistice a metalelor în Basarabia, realizată într-un context pluridisciplinar al evoluției științelor umaniste. Teza prezintă o primă cercetare de sinteză, oferind oportunitatea realizării unor noi cercetări transdisciplinare pentru a completa hiaturile existente la etapa actuală în știința istorică și în studiul artelor vizuale din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă și implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au fost aprobate la 34 de foruri științifice naționale și internaționale (4 comunicări la ședințe plenare) și publicate în 7 monografii și cca 70 de lucrări științifice (cu un volum de cca 70.0 c.a.), emisiuni radio/TV. Rezultatele cercetărilor pot fi folosite ca bază teoretică pentru elaborarea unor teze de masterat și doctorat, publicații științifice, dicționare enciclopedice, lucrări de popularizare a științei și pot fi utilizate în calitate de suport de curs pentru disciplinele Istoria culturii naționale și universale, Istoria artei naționale și universale.

Cuprins


1. PRELUCRAREA ARTISTICĂ A METALELOR ÎN BASARABIA: REPERE ISTORIOGRAFICE ȘI SURSE DE DOCUMENTARE
 • 1.1. Reflecții istoriografice privind evo luția artei metalelor din Basarabia în seco lul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
 • 1.2. Surse de studiere a artei metalelor

2. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL ARTEI PRELUCRĂRII METALELOR DIN BASARABIA. EVOLUȚIA EXPERTIZĂRII PIESELOR DIN METALE
 • 2.1. Dispozițiile autorităților bisericești și laice din Basarabia în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea în domeniul prelucrării artistice a metalelor
 • 2.2. Politica autorităților și legislația în domeniul artei prelucrării metalelor în perioada interbelică și în anii celui de-al Doilea Război Mondial
 • 2.3. Evoluția modalităților de expertizare a pieselor lucrate din metale
 • 2.4. Cercetarea, evaluarea complexă și protecția pieselor de orfevrărie și feronerie
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ARTA PRELUCRĂRII METALELOR NOBILE ȘI COMUNE ÎN BASARABIA: MEȘTERI, ATELIERE ȘI CENTRE
 • 3.1. Prelucrarea artistică a metalelor în spațiul românesc înainte de secolul al XIX-lea . 3.2. Asociațiile meșteșugărești și activitatea argintarilor, aurarilor în spațiul românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea
 • 3.2.1. Activitatea argintarului Leiba Berg la începutul secolului al XIX-lea. Studiu de caz
 • 3.3. Arta prelucrării metalelor nobile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
 • 3.3.1. Activitatea giuvaiergiului David Bein la începutul secolului al XX-lea. Studiu de caz
 • 3.4. Centre și meșteri de prelucrare artistică a metalelor nobile din Basarabia în perioada interbelică și în anii celui de-al Doilea Război Mondial 3.5. Arta prelucrării metalelor comune în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

4. ORFEVRĂRIA BISERICEASCĂ ȘI LAICĂ DIN BASARABIA
 • 4.1. Tipologia articolelor de orfevrărie
 • 4.2. Podoabe de cult din patrimoniul bisericilor și mănăstirilor 4.2.1. Tipologia și semnificația vaselor sfinte
 • 4.2.2. Icoane din metal, veșminte de icoane și ferecături de carte bisericească
 • 4.2.3. Simbolismul și tipologia suporturilor surselor de iluminare (candele, cădelnițe, sfeșnice)
 • 4.2.4. Diversitatea crucilor (de mână, de pristol și de procesiune)
 • 4.2.5. Podoabe de cult din patrimoniul mănăstirilor
 • 4.3. Piese de argintărie laică din Basarabia
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

5. FERONERIA ARTISTICĂ DIN BASARABIA
 • 5.1. Tipologia pieselor și particularităţile feroneriei artistice
 • 5.2. Diversitatea, tipologia și centre de turnare a clopotelor atestate în bisericile și mănăstirile basarabene
 • 5.3. Căile de acces (împrejmuiri din metal, porţi, uşi) în edificiile de cult și laice
 • 5.4. Scări, baluștri și trepte din metal
 • 5.5. Grilaje din metal ale ferestrelor și balcoanelor
 • 5.6. Copertine și console din metal
 • 5.7. Alte piese de feronerie (ornamentația acoperișurilor, agrafe și ancore din metal)
 • 5.8. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE