Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valori artistice ale graficii de carte moldovenești 1945-2010


Autor: Rocaciuc Victoria
Gradul:doctor habilitat în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2023
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU [769.2+655.533(478)]1945/2010(043.3)

Adobe PDF document 13.22 Mb / în română
370 pagini


Cuvinte Cheie

axiologie, valoare, artă, grafică, carte, ilustrație, narațiune, simbol, tehnică, stil, autor, metodă, mijloc, principiu, categorie, estetică, filosofie, literatură, text, mit, poem, poezie, poveste, roman, nuvelă, fabulă, legendă, baladă, abecedar

Adnotare

Structura tezei: introducere, șapte capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 594 titluri, 264 pagini text de bază, volumul total al tezei 368 pagini, 8 anexe.

Domeniu de studiu: arte vizuale (651.01 – Teoria și istoria artelor plastice).

Noua direcție de cercetare științifică: axiologia graficii de carte, studierea evoluției valorilor artistice și estetice ale graficii de carte moldovenești, 1945-2010.

Scopul cercetării: determinarea valorilor artistice ale graficii de carte moldovenești din perioada anilor 1945-2010, ce reprezintă patrimoniul artistic, estetic și cultural național.

Obiectivele de cercetare: Examinare și sistematizare a datelor teoretice și istoriografice, privind valorificarea operelor de grafică de carte națională în contextul artei universale. Elaborarea unor instrumente metodologice de studiere a graficii de carte moldovenești din perspectiva axiologică, bazată pe cercetarea imagologică, tipologică, comparativă etc. Selectarea și clasificarea datelor și principiilor analitice de tratare a valorilor artistice ale graficii de carte naționale, care ar cuprinde, în special, problematica din perioada anilor 1945-2010: activităţile expoziţionale, evoluţia creaţiei și biografiile artistice ale graficienilor marcanţi etc.

Metodologia cercetării științifice: axiologică, hermeneutică, semiologică, naratologică, iconologică, iconografică, formal-stilistică, tipologică, istorico-comparativă, ipotetico-deductivă, interpretativă etc.

Noutatea și originalitatea științifică: Pentru prima dată în istoriografia națională a fost efectuat un studiu al evoluției istoriei graficii de carte, bazat pe cercetarea axiologică a valorilor artistice și structurilor tipologice ale acestora, cu evidențierea principalelor categorii estetice, precum narațiunea și simbolul.

Rezultatele principale: A fost efectuată sistematizarea datelor teoretice și istoriografice privind valorificarea operelor de grafică de carte națională în contextul axiologiei artei universale cu elaborarea unor instrumente metodologice de studiere a graficii de carte moldovenești din perspectiva axiologică, tipologică, comparativă etc. Au fost cercetate operele și biografiile graficienilor de referință, precum și factorii de impact ce au influențat evoluția graficii de carte naționale, a temelor, motivelor și a mijloacelor artistice abordate de graficienii de carte moldoveni.

Semnificația teoretică: Studierea operelor de grafică de carte prin prisma valorilor artistice va crea o direcție nouă pentru următoarele cercetări în domeniu. Acest studiu va permite să urmărim dinamica preferințelor plastice și editoriale, concepțiilor artistice și a gustului epocii la nivel de capodopere ce au rezistat în timp, la nivel de capodopere literare.

Valoarea aplicativă a lucrării: Informațiile și datele obținute în urma cercetării vor fi utile pentru următoarele investigații în domeniu, cât și pentru toți cei care sunt interesați de procesele de evoluție ale artelor plastice naționale (elevi, studenți și profesori ai instituțiilor de învățământ de profil artistic, cercetători științifici, artiști plastici, colecționari și muzeografi, editori etc.).

Implementarea rezultatelor științifice: O parte din rezultatele științifice au fost implementate în procesul de predare a disciplinelor „Mitologia și simbolistica” (ciclul I) și „Discursuri asupra artei” (ciclul II al studiilor universitare, domeniul de formare profesională 21 – Arte plastice, specialitatea – 211.4 Istoria și teoria artelor plastice la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice). Rezultatele cercetării științifice au fost aprobate la peste 100 de foruri științifice (naționale și internaționale) și publicate în peste 100 lucrări științifice, inclusiv 4 monografii științifice (2 monoautor, 2 colective).

Cuprins


1. REPERE ISTORIOGRAFICE ÎN AXIOLOGIA ARTEI GRAFICII DE CARTE MOLDOVENEȘTI
 • 1. Interferențele noțiunilor „valoare estetică”, „valoare artistică” și „imagine artistică”
 • 1.1. Analiza principiilor metodologice abordate în studierea graficii de carte moldovenești din perspectiva valorilor artistice
 • 1.1.1. Concluzii la Capitolul 1

2. NARAȚIUNE ȘI SIMBOL ÎN EVOLUȚIA VALORILOR ESTETICE ȘI ARTISTICE ALE GRAFICII DE CARTE MOLDOVENEȘTI. ASPECTE ISTORICE ȘI TEORETICE
 • 2.Teoria și practica ilustrării narative în arta graficii de carte
 • 2.2. Câteva consideraţii preliminare cu caracter bibliografic referitoare la abordarea noţiunii de „simbol” în teoria artei moderne şi contemporane: cazul graficii de carte
 • 2.2.2. Concluzii la Capitolul 2

3. REALISMUL SOCIALIST ȘI GRAFICA DE CARTE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1940-1953. ANALIZA STRUCTURILOR NARATIVE ȘI SIMBOLICE ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI VALORILOR ARTISTICE
 • 3. Evoluția graficii de carte din RSS Moldovenească în anii 1940-1953
 • 3.3. Analiza structurilor narative și simbolice în grafica de carte din RSS Moldovenească anii 1945-1953
 • 3.3.3. Concluzii la Capitolul 3
4. ILUSTRAȚIILE ȘI DESIGNUL POLIGRAFIC ÎN PERIOADA ANILOR 1953-1970
 • 4. Grafica de carte din RSS Moldovenească în anii 1953-1960
 • 4.4. Narațiune și simbol în grafica de carte din RSS Moldovenească în anii 1953-1960
 • 4.4.4. Ilustraţiile şi designul poligrafic în perioada anilor 1960-1970
 • 4.4.4.4. Căutările paradigmei naționale în arta graficii de carte moldovenească în perioada anilor 1960-1970
 • 4.4.4.4.4. Concluzii la Capitolul 4

5. NOI TENDINȚE ȘI VALORI ÎN ARTA CĂRȚII MOLDOVENEȘTI ÎN ANII 1970-1990
 • 5. Grafica de carte moldovenească în anii 1970-1980
 • 5.5. Modalități artistice de abordare a narațiunii și simbolului în grafica de carte moldovenească în anii 1970-1980
 • 5.5.5. Arta cărții moldovenești în anii 1980-1990
 • 5.5.5.5. Concluzii la Capitolul 5

6. VALORI ARTISTICE ALE GRAFICII DE CARTE MOLDOVENEȘTI ȘI PROCESUL EDITORIAL ÎN PERIOADA POSTSOVIETICĂ. IMAGINEA ARTISTICĂ ȘI SIMBOL ÎN ILUSTRAȚIILE DE CARTE PRELUCRATE LA CALCULATOR
 • 6. Valori artistice și tendințe de regres în grafica de carte moldovenească după anii 1990
 • 6.6. Procesul editorial și grafica de carte în perioada postsovietică
 • 6.6.6. Concluzii la Capitolul 6

7. ANALIZA EDIȚIILOR REPETATE CA METODĂ DE CLASIFICARE TIPOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE AXIOLOGICĂ A ILUSTRAȚIILOR DE GRAFICĂ DE CARTE MOLDOVENEASCĂ
 • 7. Ilustrarea abecedarelor în creația plasticienilor moldoveni. Observații preliminare la geneza și evoluția valorilor estetice
 • 7.7. Repere introductive în cercetarea principiilor tipologice de analiză a ilustrațiilor pentru povești
 • 7.7.7. Edițiile repetate ale poveștii „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă. Evoluția valorilor artistice în grafica de carte moldovenească din perioada sovietică și postsovietică 7.7.7.7. Ilustrații pentru povești în grafica de carte a artistului plastic Lică Sainciuc 241 7.7.7.7.7. Diverse abordări ale baladei „Miorița” în grafica de carte a artiștilor plastici moldoveni
 • 7.7.7.7.7.7.7. Opera lui Mihai Eminescu în creația graficienilor de carte moldoveni în anii 1945-2010
 • 7.7.7.7.7.7.7.7. Concluzii la Capitolul 7

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului