Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Particularitatile etiologice ale infectiilor septico-purulente nosocomiale în stationarele de profil ortopedo-traumatologic


Autor: Spătaru Diana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 616.94-022.369:616-001(044)

Adobe PDF document 3.18 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

infecții septico-purulente nosocomiale, structura etiologică, asocieri de culturi, antibioticorezistența microbiană, rezistența la dezinfectante

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 121 pagini, include 41 figuri, 30 tabele, 2 anexe; constă din următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, rezumatul în limbile română, rusă, engleză, 345 referințe bibliografice, rezultatele fiind reflectate în 12 publicații.

Domeniu de studiu: 331.01. Epidemiologie.

Scopul lucrării: Optimizarea monitoringului microbiologic şi utilizării raționale a antibioticelor şi dezinfectantelor în prevenirea şi tratamentul infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil ortopedo-traumatologic.

Obiectivele studiului. Studierea structurii etiologice ale infecțiilor septico-purulente nosocomiale; determinarea spectrului de rezistenţă/sensibilitate a agenţilor cauzali la antibiotice și dezinfectante; optimizarea monitoringului microbiologic, elaborarea măsurilor întru eficacientizarea prevenirii şi tratamentului infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil ortopedo-traumatologic.

Noutatea și originalitatea științifică. A fost determinată structura și particularităţile etiologice a ISPN în funcție de profilul staționarului, categoria de vârstă, mono- și asocieri de culturi, gradul de sensibilitate/rezistență a agenților cauzali la antibiotice în funcție de specia microorganismului, tipul și grupul antibioticelor, asocierile izolate din focarul patologic, cât și în funcție de achiziționarea și utilizarea rațională a preparatelor antibacteriene. A fost implementată metoda nouă de testare a sensibilităţii/rezistenţei tulpinilor de microorganisme la dezinfectante, cu determinarea spectrului de rezistență a tulpinilor circulante în staționarele de profil ortopedotraumatologic.

Problema științifică soluționată. A fost determinată structura etiologică, descrise particularităţile etiologice agenților cauzali ai ISPN în staționarele de profil ortopedotraumatologic, în funcție de categoria de vârstă, monoculturi și asocieri de culturi, rezistența la antibiotice și dezinfectante, care prezintă elemente esențiale ale sistemului de supraveghere epidemiologică și control în infecţiile septico-purulente nosocomiale reieșind din profilul staționarului.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării completează studiile privitor la agenții cauzali în infecțiile septico-purulente nosocomiale, sensibilitatea/rezistența lor la antibiotice și dezinfectante în funcție de profilul staționarului. Rezultatele studiului aduc informații suplimentare întru optimizarea monitoringului tulpinilor circulante spitaliceşti, rezistenței agenţilor cauzali la antibiotice și dezinfectante în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie.

Implementarea practică a rezultatelor: Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, în laboratorul „Infecții intraspitalicești” precum și la Catedra de epidemiologie în calitate de material didactic pentru instruirea universitară, cât și postuniversitară a medicilor, și vor constitui parte componentă a ghidului național de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ETIOLOGICE ȘI REZISTENȚA MICROBIANĂ ÎN INFECȚIILE NOSOCOMIALE
 • 1.1. Situația prin infecții septico-purulente nosocomiale la zi
 • 1.2. Caracteristica structurii etiologice
 • 1.3. Problema antibioticorezistenței microbiene în infecțiile septico-purulente nosocomiale la zi 27
 • 1.4. Problema rezistenței microbiene față de dezinfectante
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de investigație
 • 2.2. Metodele de cercetare aplicate în studiu
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STRUCTURA ȘI UNELE PARTICULARITĂȚI ETIOLOGICE A AGENȚILOR CAUZALI AI ISPN ÎN STAȚIONARELE DE PROFIL ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
 • 3.1. Structura agenților cauzali în infecțiile septico-purulente nosocomiale de profil ortopedie și traumatologie
 • 3.2. Particularități în structura microorganismelor izolate de la pacienţii cu ISP în staţionarele de profil ortopedie și traumatologie în funcţie de categoria de vârstă a pacienţilor ................ 60
 • 3.3. Modificări evolutive în structura etiologică a microorganismelor izolate de la pacienții cu ISP în staționarele de profil traumatologie și ortopedie
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. REZISTENŢA/SENSIBILITATEA MICROORGANISMELOR IZOLATE DE LA PACIENŢII CU ISP ÎN STAŢIONARELE DE PROFIL ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE FAȚĂ DE ANTIBIOTICE ȘI DEZINFECTANTE
 • 4.1. Sensibilitatea/rezistența generală a agenților cauzali în ISPN de profil ortopedie și traumatologie la antibiotice
 • 4.2. Sensibilitatea/rezistenţa microorganismelor izolate de la pacienţii din staţionarul ortopedie și traumatologie în funcţie de tipul antibioticului
 • 4.3. Antibioticosensibilitatea/rezistenţa microorganismelor izolate de la pacienţii din staţionarul de profil ortopedie și traumatologie, în funcţie de specia microorganismului
 • 4.4. Antibioticosensibilitatea/polirezistenţa microorganismelor în monoculturi și asocieri de culturi
 • 4.5. Evoluția antibioticorezistenței microorganismelor izolate de la pacienții cu ISP de profil ortopedie și traumatologie
 • 4.6. Sensibilitatea/rezistența agenţilor cauzali ai ISPN la dezinfectante
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE