Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicale


Autor: Ghicavîi Vitalii
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Teza

CZU [616.62+616.643+616.65-006]-072.1

Adobe PDF document 11.64 Mb / în română
284 pagini


Cuvinte Cheie

adenom, hiperplazia prostatei, obliteraţia uretrei, adenomectomie, rezecţie transuretrală, obstrucţie infravezicală (OIV), recanalizarea endoscopică, electrovaporizare, laser

Adnotare

Structura tezei:lucrarea este expusă pe 235 pagini şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii generale şi reco mandări, bibliografie din 368 tit luri, 54 tabele, 102 figuri, 4 anexe. Rezultatele obținute sunt relatate în 46 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: adenom, hiperplazia prostatei, obliteraţia uretrei, adenomectomie, rezecţie transuretrală, obstrucţie infravezicală (OIV), recanalizarea endoscopică, electrovaporizare, laser.

Domeniu de studiu: Urologie.

Scopul: determinarea oportunităților implementării și ut ilizării diferențiate a metodelor endoscopice miniinvazive noi și extinderea indicațiilor și posibilităților de eficientizare a tratamentului transuretral în afecțiuni și stări patologice obstructive a le căilor urinare infravezicale în baza analizei comparative a rezultatelor tratamentului chirurgical și a factorilor de risc în dezvoltarea co mplicaț iilor intra- și postoperatorii.

Obiectivele lucrării: evaluarea eficacității diverselor metode de tratament endoscopic transuretral cu determinarea posibilităților și necesităților de implementare a lor în tratamentul complex diferențiat al afecțiunilor căilor urinare inferioare și al complicațiilor acestora, manifestate prin OIV; studiul frecvenței și structurii obstrucțiilor infravezicale, argumentarea indicațiilor pentru diverse metode și modalități asociate endoscopice transuretrale prin analiza eficacității rezultatelor și complicațiilor intra- și postoperatorii precoce și tardive în tratamentul endoscopic al maladiilor căilor urinare inferioare, ca HBP de diverse dimensiuni și formă, scleroza colului vezicii urinare și a prostatei, stricturi și obliterații uretrale; stabilirea cauzelor de apariție și studiul eficienței metodelor endoscopice de tratament al OIV postoperatorii recidivante cu elaborarea măsurilor de profilaxie și supraveghere a pacienților. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-a determinat utilizarea diferențiată a tratamentului endoscopic transuretral în obstrucția infravezicală provocată de HBP, stricturi extinse și obliterații ale uretrei, scleroza prostatei și co lului vezicii urinare; s-a studiat impactul diferitor intervenții endoscopice transuretrale asupra stării funcționale a căilor urinare inferioare cu determinarea eficacității acestora în normalizarea parametrilor urodinamici și tratamentul OIV recidivante.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: individualizarea și optimizarea tratamentului endoscopic al afecțiunilor căilor urinare inferioare, responsabile de OIV, vor crea noi perspective de prevenire și excludere a dereglărilor urodinamice infravezicale; elaborarea algoritmului metodelor endoscopice transuretrale, inclusiv a celor no i preconizate pentru implementare, va contribui la ameliorarea activității uro logilor, la eficientizarea și îmbunătățirea calității tratamentului cu minimizarea ulterioară a impactului complicațiilor OIV asupra sănătății bolnavilor supravegheați, asigurând totodată un regim favorabil de durată a vieții pacienților. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: implementarea și utilizarea diferențiată a diverselor intervenții endoscopice transuretrale în tratamentul patologiilor urologice obstructive infravezicale au contribuit la extinderea diapazonului de folosire a lor și la ameliorarea rezultatelor tratamentului, reducerea duratei spitalizării și de reabilitare. Metodele endoscopice transuretrale eficiente și mai puțin traumatizante reprezintă o alternativă preferabilă intervențiilor chirurgicale deschise tradiționale, permit restabilirea micțiunii adecvate, la respectarea indicațiilor pentru executarea lor.

Rezultatele tezeiau fost implementate în procesul didactic şi curativ la catedra Urologie şi Nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Clinica Urologie din Spitalul Clinic Republican şi secţiile de urologie din IMSP din Republica Moldova.

Cuprins


1. OBSTRUCŢIA CĂILOR URINARE INFRAVEZICALE – PROBLEMĂ ACTUALĂ ȘI MEDICO-SOCIALĂ IMPORTANTĂ A UROLOGIEI PRACTICE: DEREGLĂRI URODINAMICE, MODALITĂȚI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
 • 1.1. Obstrucția infravezicală determinată de hiperplazia benignă a prostatei
 • 1.2. Obstrucția căilor urinare inferioare determinată de scleroza colului vezicii urinare și de scleroza prostatei
 • 1.3. Obstrucția subvezicală determinată de strictura și obliterația uretrei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a loturilor de pacienţ i incluşi in cer cetări clinice
 • 2.2. Examinarea clinică şi paraclinică şi selectarea pacienţ ilor cu dereglări micţ ionale infravezicale obstructive
 • 2.3. Investigaţiile de laborator şi instrumentale
 • 2.4. Modalităţile tratamentelor chirurgicale endoscopice transuretrale
 • 2.5. Prelucrarea matematică şi statistică a materialului
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA COMPARATIVĂ A EFICACITĂŢII TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL HIPERPLAZIEI BENIGNE A PROSTATEI COMPLICATE PRIN OBSTRUCŢIE INFRAVEZICALĂ
 • 3.1. Analiza co mparat ivă a rezultatelor şi oportunităţi de ext indere a indicaţ iilor şi eficientizare a tratamentului endoscopic în condiţiile hiperplaziei benigne a prostatei
 • 3.2. Incidenţa si caracterul co mplicaţ iilor intraoperatorii şi postoper atorii ale intervențiilor chirurgicale în hiperplazia benignă a prostatei
 • 3.3. Ident ificarea cauzelor apariţ iei co mplicaţ iilor postoperatorii, inclusiv a obstrucţiilor infravezicale recidivante şi căile de minimizare sau prevenire a lor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE MANIFESTĂRILOR CLINICE ŞI REZULTATELE TRATAMENTULUI ENDOCHIRURGICAL AL BOLNAVILOR CU SCLEROZĂ A COLULUI VEZICII URINARE ŞI A PROSTATEI
 • 4.1. Analiza comparat ivă a rezultatelor tratamentului chirurgical în scleroza colului vezicii urinare şi a prostatei
 • 4.2. Caracteristica complicaţiilor intra- şi postoperatorii şi determinarea eficienţei tratamentului endoscopic transuretral al obstrucţiei infravezicale în scleroza colului vezicii urinare şi a prostatei
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. INTERVENŢIILE CHIRURGICALE ENDOSCOPICE IN TRATAMENTUL DIFERENŢIAT AL PACIENŢILOR CU STRICTURI ŞI OBLITERAŢII URETRALE DE DIVERSĂ ETIOLOGIE
 • 5.1. Aspectele tratamentului chirurgical endoscopic al stricturilor şi obstrucţiilor uretrei și analiza comparativă a rezultatelor obţinute
 • 5.2. Analiza erorilor şi co mplicaţ iilor în tratamentul stricturilor şi obstrucţiilor uretrale şi elaborarea măsurilor de prevenire şi combatere a acestora
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5
6. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR ŞI COMPLICAŢIILOR TRATAMENTULUI ENDOCHIRURGICAL ŞI ARGUMENTAREA INDICAŢIILOR PENTRU ENDOSCOPIA TRANSURETRALĂ DIFERENŢIATĂ A PATOLOGIILOR OBSTRUCTIVE AL CĂILOR URINARE INFERIOARE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI