Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Interacţiunea domeniilor de sãnãtate şi educaţie pentru protejarea sãnãtãţii reproductive a tinerilor


Autor: Ceban Oxana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Natalia Zarbailov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 613.88-053.6:612.6:377(043.2)=135.1

Adobe PDF document 5.56 Mb / în română
231 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate reproductivă, tineri, modelul interacțiunii intersectoriale, protecția sănătății, educație, pregătirea cadrelor, profilaxie

Adnotare

Domeniul de studiu: Medicină socială și management.

Scopul cercetării este fundamentarea științifică și elaborarea unui model de interacțiune a domeniilor de sănătate și educație privind protejarea sănătății reproductive a tinerilor prin exemplul pregătirii specialiștilor la etapa învățământului profesional tehnic.

Obiectivele cercetării: 1. Desfășurarea analizei științifice și metodologice a abordărilor existente privind protejarea sănătății reproductive a tinerilor în regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale și identificarea particularităților sănătății reproductive a tinerilor ca grup medico-social, precum și oportunitățile de îmbunătățire. 2. Evaluarea organizării și eficacicității măsurilor de profilaxie privind protecția sănătății reproductive a tinerilor prin exemplul instituțiilor de învățământ profesional tehnic în domeniul ocrotirii sănătății și educației. 3. Elaborarea și dezvoltarea unui model de cooperare intersectorială privind protecția sănătății reproductive a tinerilor, pe baza studiului și generalizării surselor științifico-teoretice și a rezultatelor cercetării. 4. Elaborarea unui suport metodico-didactic pentru interacțiunea domeniilor de sănătate și educație în vederea protejării sănătății reproductive a tinerilor.

Noutatea și originalitatea științifică. Abordarea sistemică prin aplicarea modelului S-sistem și teoria nivelurilor de management a sistemelor organizaționale au fost utilizate pentru fundamentarea științifică și elaborarea modelului de cooperare intersectorială privind protecția SR a tineretului. Ca rezultat al cercetării au fost determinate bazele metodologice de evaluare a calității muncii preventive, a fost dovedită eficacitatea chestionării anonime a adolescenților ca element de monitorizare a eficienței activității de ocrotire a sănătății, combinată cu metoda intervievării individuale a specialiștilor din domeniul sănătății și educației, implicați în ocrotirea sănătății tineretului.

Problemă științifică soluționată în teză constă în identificarea unei platforme și elaborarea modelelor de colaborare intersectorială privind ocrotirea sănătății reproductive. Semnificația teoretică a lucrării este determinată de faptul că prevederile și concluziile teoretice conținute în ea constituie baza modernizării procesului de predare în colegii medicale și pedagogice privind protecția sănătății tineretului, justificând o abordare intersectorială pentru dezvoltarea unei atitudini proactive față de sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui program didactico-metodic complex privind protecția sănătății reproductive prin implementarea unor materiale didactice, în baza exemplului de pregătire a personalului din învățământul profesional tehnic pentru protecția sănătății și educației. Rezultatele intervievării tinerilor și a specialiștilor din domeniul protecției sănătății reflectă eficacitatea organizării și optimizării activităților de profilaxie.

Rezultatele implementării: Programul a fost testat şi implementat la ISÎ „IDÎPC”, ISÎ Colegiul de Medicină. "L. Tarasevici", Centrul Educaţional „Dezvoltare”

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ С ПОЗИЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВА

 • 1.1. Роль молодежи как особой социальной группы в части репродуктивного потенциала государства и ее значение в контексте демографической ситуации
 • 1.2. Поведенческие факторы, определяющие репродуктивное здоровье молодежи в современных условиях
 • 1.3. Современные стратегии и региональный опыт охраны репродуктивного здоровья молодежи
 • 1.4. Системный подход в управлении организационными структурами разных уровней по охране репродуктивного здоровья
 • 1.5. Выводы по первой главе

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 • 2.1. Организация опроса молодежи для обоснования модели межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья на примере учащихся медицинских и педагогического колледжей
 • 2.2. Применение метода индивидуального интервьюирования для оценки готовности и мотивации персонала систем здравоохранения и просвещения к проведению профилактических мероприятий в области охраны репродуктивного здоровья молодежи
 • 2.3. Научное обоснование модели межведомственного взаимодействия здравоохранения и просвещения в вопросах репродуктивного здоровья молодежи
 • 2.4. Методы статистической обработки результатов
 • 2.5. Выводы по второй главе

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

 • 3.1. Уровень информированности и оценка репродуктивного здоровья по результатам опроса учащихся медицинских и педагогического колледжей
 • 3.2. Качественная характеристика готовности и мотивации работников систем здравоохранения и просвещения к охране репродуктивного здоровья молодежи
 • 3.3. Выводы по третьей главе
 • 4. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ
 • 4.1. Платформа для развития модели межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи
 • 4.2. Модель межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи
 • 4.3.Тестирование модели межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи
 • 4.4. Инструменты для внедрения модели межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи
 • 4.5. Выводы по четвертой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ