Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Evaluarea particularităţilor clinice, serologice şi morfologice în diagnosticul precoce al bolii celiace la copii


Autor: Clichici Diana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ion Mihu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU [616.341-008.1-056.3-07-053.2+615.874.2](043.2)

Adobe PDF document 3.79 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

boală celiacă, manifestări clinice sugestive, diagnostic precoce

Adnotare

Domeniu de studiu: pediatrie, gastroenterologie.

Scopul studiului. Elucidarea factorilor de risc, aprecierea criteriilor clinice sugestive de vârstă şi a interconexiunii acestora cu testele serologice specifice şi cele morfologice, pentru diagnosticul bolii celiace la copii.

Obiective de investigare:

 1. Estimarea ponderii pediatrice a bolii celiace la nivel naţional şi determinarea factorilor-trigger în apariţia patologiei.
 2. Delimitarea manifestărilor clinice sugestive de vârstă şi elaborarea unui algoritm de diagnostic clinic al bolii celiace.
 3. Corelarea testelor serologice specifice cu modificările morfologice ale mucoasei intestinale.
 4. Monitorizarea respectării regimului fără gluten şi aprecierea conduitei terapeutice în evoluţia patologiei.

Metodologia. Cercetarea a inclus două tipuri de studii: descriptiv şi analitic experimental de tip caz–control, desfăşurat în cadrul secţiei de gastroenterologie şi hepatologie a IMSP Institutul Mamei şi Copilului, pe parcursul anilor 2012-2016.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost efectuate cercetări ştiinţifice orientate spre determinarea ponderii bolii celiace la copii în Republica Moldova, cu aprecierea factorilor de risc, precum şi a particularităţilor clinice sugestive de vârstă ale patologiei, corelate cu testele serologice şi morfologice. De asemenea, au fost relatate aspectele evolutive ale patologiei la regimul fără gluten.

Problema ştiinţifică soluţionatăconstă în estimarea manifestărilor clinice sugestive de vârstă ale bolii celiace la copii, pentru optimizarea diagnosticului clinic precoce şi iniţierea timpurie a dietei fără gluten, care are repercusiuni importante asupra dezvoltării ulterioare a copilului cu boală celiacă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.Rezultatele cercetării au o valoare practică semnificativă, servind ca bază în acordarea asistenţei medicale calitative pentru copiii cu boală celiacă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice în activitatea curativă a specialiştilor secţiei de gastroenterologie şi hepatologie a IMSP Institutul Mamei şi Copilului, a contribuit la optimizarea managementului de diagnostic al bolii celiace la copii. Datele elucidate au venit să completeze Protocolul clinic naţional Boala celiacă la copil

Cuprins


INTRODUCERE

1. ASPECTE CONTEMPORANE PRIVIND BOALA CELIACĂ LA COPII

 • 1.1. Date epidemiologice şi factori de risc
 • 1.2. Particularităţile clinice ale bolii celiace la copii
 • 1.3. Screeningul serologic, examenul endoscopic şi cel morfologic pentru confirmarea bolii celiace la copii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.2. Metode de cercetare aplicate în studiu
 • 2.3. Metode de procesare statistică a datelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PONDEREA, FACTORII DE RISC ŞI MANIFESTĂRILE CLINICE DE VÂRSTĂ ALE BOLII CELIACE LA COPII

 • 3.1. Ponderea şi factorii de risc în apariţia patologiei în Republica Moldova
 • 3.2. Particularităţile clinice sugestive de vârstă
 • 3.3. Algoritmul de diagnostic clinic precoce
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICILE SEROLOGICE, ENDOSCOPICE ŞI HISTOLOGICE ÎN DIAGNOSTICUL BOLII CELIACE LA COPII

 • 4.1. Teste de laborator şi screening serologic
 • 4.2. Particularităţi endoscopice şi histologice
 • 4.3. Evoluţia bolii celiace la copii sub aspect terapeutic
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI