Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea rezervelor şi a provizioanelor


Autor: Aliona BÎrcă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Teza

CZU 657.41/.45 (043)

Adobe PDF document 1.26 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

rezerve de capital, rezerve de ajustare, rezerve din reevaluare, rezerve pentru acţiuni de tezaur, provizioane generale, provizioane pentru depreciere, test de depreciere, testul „de la bază la vârf”, testul „de la vârf la bază”, actualizarea, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (consumuri), provizioane pentru garanţii acordate clienţilor, provizioane pentru returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute cu garanţie, provizioane pentru restructurare, provizioane reglementate, provizioane pentru consumuri neuniforme etc

Adnotare

Prezenta teză are drept scop perfecţionarea contabilităţii rezervelor şi elaborarea metodicii de contabilizare a provizioanelor. Pentru aceasta a fost studiată practica unor ţări cu economie dezvoltată, standardele internaţionale de contabilitate, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova şi datele contabile ale întreprinderilor autohtone.

O deosebită atenţie s-a acordat cercetării suportului teoretico - conceptual al rezervelor şi provizioanelor. În baza unor aplicaţii s-a demonstrat că principiul prudenţei este acea normă care prevede constituirea provizioanelor, în timp ce rezervele au la bază concepţia financiară de menţinerea a capitalului.

Autorul a recomandat unele modificări în structura şi destinaţia rezervelor din contabilitatea autohtonă, precizând totodată funcţiile fiecărui cont pentru evidenţa acestor rezerve. A fost propus un nou tip denumit „rezerve de ajustare” şi respectiv conturile rectificative în care se vor reflecta diferenţele de valoare rezultate din reevaluare sau din răscumpărarea acţiunilor proprii.

În lucrare s-a argumentat necesitatea introducerii în sistemul contabil din Republica Moldova a provizioanelor, având în vedere că în condiţiile economiei de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Metoda propusă de contabilizare a provizioanelor se bazează pe pierderile indicate în IAS 36 „Deprecierea activelor” şi IAS 37 „Provizioane, datorii şi active contingente”, luând în considerare specificul provizioanelor pentru depreciere şi a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (consumuri) din contabilitatea autohtonă.

Concluziile şi recomandările ce rezultă din cercetările în cauză pot fi utilizate de către întreprinderile autohtone, precum şi de Ministerul finanţelor la elaborarea standardelor naţionale referitor la contabilitatea provizioanelor.

CuprinsCAPITOLUL I. Fundamente teoretice ale provizioanelor şi rezervelor
  • 1.1 Cadrul teoretico-conceptual al provizioanelor şi rezervelor
  • 1.2 Recunoaşterea şi evaluarea provizioanelor şi rezervelor

CAPITOLUL II. Aspecte ale perfecţionării contabilităţii rezervelor
  • 2.1 Raţionalizarea rezervelor de capital
  • 2.2 Particularitaţile contabilităţii rezervelor din reevaluarea activelor pe termen lung
  • 2.3 Unele probleme privind contabilitatea rezervelor pentru acţiuni de tezaur

CAPITOLUL III. Analiza experienţei internaţionale a contabilităţii provizioanelor şi posibilităţile introducerii lor în contabilitatea autohtonă
  • 3.1 Modul de contabilizare a provizioanelor pentru depreciere
  • 3.2 Provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (consumuri) şi contabilitatea acestora
  • 3.3 Prezentarea informaţiilor privind provizioanele în rapoartele financiare