Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea sistemului de combatere integrată a focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)


Autor: Magher Maria
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document7.07 Mb / în română

Teza

CZU 632.95:582.71(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., măr, păr, gutui, intensitatea atacului, susceptibilitatea soiurilor, identificare, combatere, eficacitate biologică, eficienţă economică

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe agricole, specialitatea 411.09 - Protecţia plantelor.

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 213 titluri, volumul total de 146 pagini, 34 tabele, 62 figuri și 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Științe agricole Scopul lucrării constă în studierea răspândirii agentului etiologic al focului bacterian al rozaceelor, rezistenţei principalelor soiuri de măr, păr şi gutui la atac, precum şi selectarea produselor optimale şi ecologice de control, în vederea maximizării eficacităţii biologice şi a eficienţei economice a tratamentelor aplicate împotriva acestei boli.

Obiectivele lucrării constau în determinarea arealului de răspândir e şi a intensităţii atacului focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole sămânţoase în condiţiile Republicii Moldova; stabilirea susceptibilităţii principalelor soiuri cultivate de măr, păr şi gutui la atacul focului bacterian al rozaceelor; izolarea, identificarea şi determinarea particularităţilor biologice ale agentului patogen al focului bacterian al rozaceelor Erwinia amylovora; determinarea acţiunii unor agenţi biologici asupra bacteriei Erwinia amylovora; evaluarea eficacităţii biologice a unor produse chimice asupra bacteriei Erwinia amylovora; determinarea eficienţei economice a tratamentelor aplicate contra focului bacterian al rozaceelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima data în Republica Moldova a fost determinat gradul de atac, arealul de răspândire şi intensitatea atacului focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole sămânţoase; stabilite cele mai susceptibile, cât şi cele mai rezistente soiuri de măr, păr şi gutui la infecţiile naturale cu foc bacterian; identificat fitopatogenul Erwinia amylovora prin aplicarea metodelor clasice şi contemporane conform Standardului EPPO PM 7/20 (2) (descrierea simptomelor, particularităţile manifestării caracterelor pe diferite medii de cultură, proprietăţile structurale, teste de patogenitate pe diferite organe ale plantelor, testul API 20E, Gaz-Cromatografie, DAS-ELISA, IF şi PCR); determinate particularităţile fiziologo-biochimice ale izolatelor bacteriene obţinute din probele de plante cu simptome şi a fost determinată virulenţa acestora, în baza inoculărilor artificiale; determinată eficacitatea biologică a diferitor formulări cuprice şi agenţi biologici faţă de focul bacterian al rozaceelor; evaluată eficienţa economică a produselor biologice şi chimice aplicate contra focului bacterian al rozaceelor. Pentru prima dată au fost selectate două tulpini bacteriene noi Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 şi Pseudomonas aureofaciens CNMN-PsB-05 cu caracter antagonist faţă de Erwinia amylovora.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţii biopreparatului Paurin (Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-04 cu titrul de 109 ufc/ml) şi a produsului Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de calciu) de a inhiba dezvoltarea fitopatogenului Erwinia amylovora, ceea ce permite includerea lor în sistemul de protecţie integrată a culturilor de măr, păr şi gutui, fiind confirmată eficienţa economică a tratamentelor.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în determinarea particularităţilor biologice ale fitopatogenului Erwinia amylovora în condiţiile Republicii Moldova şi stabilirea normelor eficiente de consum şi perioadei optimale de aplicare a produselor bacteriene şi chimice la cultura de măr, păr şi gutui pentru combaterea fitopatogenului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Cel puţin trei metode din cele cercetate (creşterea pe medii de cultură, teste de patogenitate, testul API 20E, Gaz-Cromatografie, DAS-ELISA, IF şi PCR), bazate pe principii biologice diferite, trebuie utilizate pentru identificarea fitopatogenului Erwinia amylovora. Tulpinile antagoniste de Pseudomonas sp. (P. fluorescens CNMN-PsB-04 cu titrul 109 ufc/ml şi P. aureofaciens CNMN-PsB-05 cu titrul 107 ufc/ml) în doză de 5,0 l/ha şi produsele chimice Bouillie Bordelaise (770 g/kg sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca) cu norma de consum 10 kg/ha şi zeamă bordeleză în concentraţie de 1% - 2% pot fi incluse în sistemul de protecţie integrată a culturilor pomicole, pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor. Tulpina bacteriană P5, identificată ca Erwinia amylovora, este inclusă în colecţia de microorganisme patogene a laboratorului de Fitopatologie şi Biotehnologie al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, fiind utilizată în diverse cercetări.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată în gospodăria”Exardiv Com” SRL.

Cuprins


1. FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR – ERWINIA AMYLOVORA (Burr.) Winsl. et al
 • 1.1. Răspândirea și impactul economic a focului bacterian al rozaceelor
 • 1.2. Simptome c aracteristice f ocului b acterian a l r ozaceelor
 • 1.3. Plante g azde ș i factori favorizanţi infecţiei cu Erwinia amylovora
 • 1.4. Caracteristica g enerală a b acteriei Erwinia amylovora
 • 1.5. Metode utilizate în diagnosticul şi identificarea bacteriei Erwinia amylovora
 • 1.6. Strategii de combatere a focului bacterian al rozaceelor
 • 1.7. Aspecte istorice şi economice ale focului bacterian în Republica Moldova
 • 1.8. Concluzii l a c apitolul 1

2. CONDIŢII, MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Condiţiile a groecologice d in R epublica M oldova
 • 2.2. Locul efectuării experienţelor staţionare şi condiţiile climatice din perioada vegetaţiei
 • 2.3. Obiecte de cercetare în condiţii de laborator şi câmp
 • 2.4. Determinarea gradului de afectare a pomilor de către bacterioză
 • 2.5. Produse de uz f itosanitar u tilizate în experienţe
 • 2.6. Determinarea acţiunii antagoniste a diferitelor tulpini bacteriene şi a produselor cuprice faţă de Erwinia amylovora în condiţii de laborator
 • 2.7. Montarea experienţelor de câmp la măr, păr şi gutui
 • 2.8. Determinarea eficienţei biologice şi economice a produselor experimentate
 • 2.9. Identificarea tulpinilor b acteriene obţinute d in plantele gazdă
 • 2.10. Analiza t ulpinii Erwinia amylovora P5 prin metode contemporane
 • 2.11. Concluzii l a c apitolul 2

3. IDENTIFICAREA ŞI DETERMINAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOLOGICE ALE AGENTULUI PATOGEN AL FOCULUI BACTERIAN AL ROZACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA)
 • 3.1. Simptomele bacteriozei și gradul de afectare a pomilor de către focul bacterian al rozaceelor
 • 3.2. Frecvenţa şi intensitatea atacului focului bacterian la culturile pomicole sămânţoase.
 • 3.3. Caractere morfologico-culturale şi fiziologico-biochimice ale izolatelor obţinute din plante de măr, păr şi gutui
 • 3.4. Analiza tu lpinii Erwinia amylovora P5 cu aplicarea metodelor contemporane
 • 3.5. Apariţia simptomelor bolii şi manifestarea caracterului infecţios al agentului patogen. Confirmarea postulatelor lui Koch
 • 3.6. Concluzii l a c apitolul 3

4. INTERACŢIUNEA ERWINIA AMYLOVORA x PLANTA GAZDĂ ÎN VEDEREA DETERMINĂRII EFICIENŢEI MIJLOACELOR DE COMBATERE
 • 4.1. Acţiunea a ntagonistă a t ulpinilor d e Pseudomonas sp. și Bacillus sp. în condiţii de laborator
 • 4.2. Eficacitatea biologică a produselor c ercetate faţă de Erwinia amylovora
 • 4.3. Eficienţa economică a bactericidelor aplicate la măr contra Erwinia amylovora
 • 4.4. Concluzii l a c apitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE