Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldova


Autor: Ceban Oleg
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Polcanov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 9.80 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

alunecări de teren, presiune de alunecare, construcții de sprijin, metode de calcul, reologie, procese reologice, deformații de curgere lentă, stabilitatea versanțilo

Adnotare

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii.

Structura tezei: adnotare, introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (170 de tit luri), 137 pagini text de bază, 12 tabele, 62 figuri și 4 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: versanții alunecători și potențial-alunecători din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele cercetării constau în elaborarea metodologiei de evaluare a stabilității de lungă durată a versanților potențial-alunecători și determinarea presiunii de alunecare; studiul influenței proceselor reologice și principiilor de aplicare a lor în cadrul calculelor construcțiilor de sprijin; determinarea stării de tensiune-deformare a versanților cu ajutorul metodelor numerice de calcul.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute: modernizarea și argumentarea științifică a metodologiei de evaluare a influenței proceselor reologice în calculul construcțiilor de sprijin.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul invest igat constă în elaborarea indicațiilor metodice pentru evaluarea stabilității de lungă durată a versanților și determinarea presiunii de alunecare asupra construcțiilor de sprijin, luând în considerație procesele reologice, care se dezvoltă în argilele neogene, ce alcătuiesc versanții din Republica Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei constă în lărgirea bazei științifice care ar permite realizarea pract ică a asigurării stabilit ății de lungă durată a construcțiilor de sprijin și a obiect ivelor proiectate în cadrul versanților alunecători (potențial-alunecători), de asemenea, în determinarea posibilității sporirii eficienței masurilor orientate spre combaterea deformațiilor de alunecare. Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin utilizarea metodologiei elaborate la proiectarea măsurilor pentru combaterea deformațiilor de alunecare în cadrul a 3 obiect ive situate în cadrul versanților alunecători.

Cuprins


1. Evaluarea rolului proceselor reologice la calculul alunecărilor de teren
 • 1.1. Fenomenul reologic în pământurile argiloase. Esența problemei
 • 1.2. Principiile conceptuale ale evaluării riscului de alunecare a versanților
 • 1.3. Bazele metodologice ale determinării rolului fenomenelor reologice în diminuarea stabilității construcțiilor de sprijin
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Caracteristica succintă a terenurilor cercetate
 • 2.1. Condițiile geologico-inginereşti ale versanților alunecători cercetați
 • 2.2. Rezultatele cercetării caracteristicilor fizico-mecanice și reologice ale pământurilor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
 • 3. Evaluarea stabilității versanților cercetați cu ajutorul analizei reologice
 • 3.1. Prognozarea posibilității de dezvoltare a deformațiilor de fluaj în versanții cercetați
 • 3.2. Rezultatele modelării numerice a stării tensiune-deformație a versanților prin utilizarea metodei elementelor finite
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. Determinarea presiunii asupra construcțiilor de sprijin cu evidența variației posibile în timp a rezistenței pământului
 • 4.1. Rezultatele determinării valorilor presiunii de alunecare în condițiile dezvoltării posibile a deformației de curgere lentă.
 • 4.2. Argumentarea principiilor privind proiectarea construcțiilor de sprijin cu evidența naturii procesului de alunecare ident ificat
 • 4.3. Concluzii la capito lul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI