Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova


Autor: Vlasenco Ana
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.24.01 - Geodezie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Chiriac
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 martie 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.76 Mb / în română

Teza

CZU 528:912(478)(043)

Adobe PDF document 7.20 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de referință, proiecție cartografică, parametri de transformare, transformări de coordonate, deformații liniare relative, izolinii de deformație, datum geodezic, rețea geodezică, meridian axial, măsurători GNSS, sistem de poziționare, factorul de scară, baza de date

Adnotare

Structura tezei: introducerea, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografia cu 112 titluri, 13 anexe, 120 de pagini text de bază, inclusiv 76 de figuri şi 38 tabele. Rezultatele sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: geodezie și tehnologii geoinformaționale.

Scopul lucrării constă în argumentarea teoretico-experimentală a metodologiei de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor și micșorarea deformațiilor proiecțiilor cartografice pentru ridicări topografice la scări mari.

Obiective: evaluarea situației actuale în domeniul geodeziei și cartografiei în Republica Moldova; analiza și interpretarea modelelor de transformare a coordonatelor între două datumuri și a proiecțiilor cartografice după nivelul deformațiilor; elaborarea metodologiei de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor și a proiecțiilor cartografice; elaborarea unui pachet de programe și aplicații grafice pentru implementarea relațiilor de calcul; stabilirea unor metode de verificare, testare și argumentare a rezultatelor obținute.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost elaborată o metodologie nouă de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul îmbunătățirii preciziei, în special la zona de frontieră a raioanelor. Pentru prima dată a fost studiată o proiecție cartografică pentru reprezentarea teritoriului țării în funcție de poziția geografică, întinderea și forma acestuia, ce poate fi utilizată cu succes la întocmirea planurilor la scări mari. S-a studiat proiecțiile cartografice pentru aplicații pan ‒ europene conform prevederilor Directivei INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Au fost elaborate aplicații cu interfețe grafice în limbajul MatLab și Microsoft Visual Basic pentru transformări de coordonate.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unei metodologii de determinare a parametrilor de transformare între două sisteme de coordonate și micșorarea deformațiilor proiecțiilor cartografice pe teritoriul Republicii Moldova în baza unor modele matematice și aplicații grafice, fapt care a condus la îmbunătățirea preciziei transformărilor de coordonate și reducerea deformațiilor proiecției cartografice în cazul reprezentărilor la scări mari.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în evidențierea aspectelor teoretice și metodice, ce demonstrează ridicarea preciziei de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor între două datumuri și optimizarea deformațiilor unor proiecții cartografice.

Valoarea aplicativă rezidă în creșterea preciziei de transformare a coordonatelor din sistemul sovietic de coordonate 1942 (SC42) în sistemul național MOLDREF99, precum și în optimizarea deformațiilor proiecțiilor cartografice pentru reprezentări la scări mari.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate specialiștilor din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru și întreprinderilor de stat subordonate, confirmând că pot fi utile instituțiilor de profil în domeniile geodezie, cartografie, fotogrammetriei și geografie, precum și specialiștilor din producție din Republica Moldova. De asemenea, rezultatele au fost incluse în procesul educațional a studenților programului de studiu Inginerie Geodezică și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei.

Cuprins


1. ANALIZA METODELOR DE DETERMINARE A PARAMETRILOR DE TRANSFORMARE A COORDONATELOR ȘI OPTIMIZARE A PROIECȚIILOR CARTOGRAFICE
 • 1.1. Principalele aspecte privind modelele de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor
 • 1.2. Principalele aspecte cu privire la aplicarea proiecțiilor cartografice
 • 1.3. Stadiul actual al determinărilor parametrilor de transformare a coordonatelor și ale proiecțiilor cartografice
 • 1.4. Concluzii referitoare la capitolul 1

2. STUDIUL PROIECȚIILOR CARTOGRAFICE PENTRU TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Proiecții cartografice utilizate în Republica Moldova
 • 2.2. Proiecția cilindrică Transversală Mercator pentru Moldova
 • 2.3. Cercetări privind utilizarea proiecției stereografice 1970 pe teritoriul Republicii Moldova
 • 2.4. Studiul proiecției Oblice Mercator pentru întocmirea hărților la scări mari
 • 2.4.1. Aplicarea proiecției Oblice Mercator
 • 2.4.2. Determinarea parametrilor proiecției Oblice Mercator
 • 2.4.3. Determinarea plană a punctelor în proiecția Oblică Mercator
 • 2.4.4. Deformațiile în proiecția Oblică Mercator
 • 2.5. Analiza comparativă a proiecțiilor cartografice cercetate
 • 2.6. Implementarea unor sisteme de proiecție pentru aplicațiile pan-europene
 • 2.6.1. Proiecții cartografice recomandate de Comisia Europeană
 • 2.6.2. Proiecția Europeană Azimutală Echivalentă Lambert
 • 2.6.3. Proiecția Europeană Conică Conformă Lambert
 • 2.6.4. Proiecția Europeană Transversală Mercator
 • 2.7. Concluzii referitoare la capitolul 2

3. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE TRANSFORMARE A COORDONATELOR ÎN GRID PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Dezvoltarea parametrilor de transformare
 • 3.2. Studiul zonei și datele geodezice utilizate
 • 3.2.1. Setarea gridului pe teritoriul țării
 • 3.2.2. Stabilirea zonei pilot
 • 3.2.3. Colectarea datelor geodezice
 • 3.2.4. Transformarea datelor geodezice
 • 3.3. Aplicarea modelelor de determinare a parametrilor de transformare
 • 3.3.1. Modelul Bursa – Wolf (Helmert)
 • 3.3.2. Modelul Molodensky – Badekas
 • 3.4. Determinarea parametrilor de transformare a punctelor din zona pilot
 • 3.5. Testarea parametrilor de transformare
 • 3.6. Testarea prin măsurători
 • 3.7. Concluziile referitoare la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI