Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol, teză de doctor în arhitectură


Autor: Tronciu Sergiu
Gradul:doctor în arhitectură
Specialitatea: 18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tamara Nesterov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 72:711.4.03(478-21)(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
280 pagini


Cuvinte Cheie

front la apă, așezare urbană, binom oraş-apă, arteră acvatică, plan general, aspecte tipomorfologice, dezvoltare urbanistică, arhitectură ecleziastică, edificii publice

Adnotare

Structura tezei: cercetarea cuprinde 142 pagini text de bază care include: introducerea, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 240 de titluri, (volumul total 280 pagini). Rezultatele cercetării au fost publicate în 13 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor.

Scopul lucrării: elaborarea principiilor de formare a arhitecturii privind elaborarea modelului optim de dezvoltare durabilă a or.Tiraspol, precum şi elucidarea evoluţiei şi dezvoltării urbane şi a arhitecturii oraşului în raport cu factorul primordial al amplasării riverane.

Obiectivele propuse: definirea parametrilor arhitecturali prioritari ai oraşului Tiraspol; stabilirea particularităţilor de formare a modelului teoretic de dezvoltare a oraşului cu evidenţierea etapelor arhitectural-urbană; determinarea dependenţei formării ţesutului urban de cerinţele normative, a repartiţiei sale în diferite zone (fondul locativ, zone industriale, spaţii verzi etc.).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: lucrarea reprezintă studiu complex în spaţiul ştiinţific autohton dedicat evoluţiei şi specificului urbanismului şi arhitecturii orașului. Originalitatea lucrării este determinată de volumul semnificativ al materialelor introduse pentru prima dată în circuitul științific în scopul sistematizării cronologice și evoluţiei diacronice a arhitecturii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: constă în identificarea carcasei arhitectural-urbane şi de zonare funcţională a ţesutului urban în raport cu spaţiul prioritar fluvial. Ca rezultat a fost conturată analiza ţesutului urban cu propuneri de dezvoltare a or.Tiraspol în concordanţă cu raportul dintre carcasa oraşului şi componentele sale principale – obiectivele de arhitectură şi mediul natural, precum şi legăturile compoziţionale dintre malurile râului Nistru.

Semnificaţia teoretică: constă în abordarea relaţiei dintre organismul urban şi mediul natural, componente importante în formarea aspectului arhitectural al unui oraş riveran. Rezultatele cercetării vor putea fi implementate în valorificarea arhitectural-urbanistică a oraşelor riverane din Republica Moldova, raportate la contextul mediului lor natural.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării vor putea fi utilizate în procesul de cercetare ştiinţifică. Lucrarea constituie o bază documentară şi un suport metodologic pentru investigaţiile ulterioare în domeniul arhitecturii, urbanisticii și ingineriei civile. Cercetarea poate servi drept sursă metodică complementară la studierea arhitecturii regiunii.

Valoarea aplicativă a lucrării: reiese din utilizarea rezultatelor studiului la elaborarea planului urbanistic general al oraşului Tiraspol şi al planului de dezvoltare strategică a aşezărilor aferente, precum şi a programelor de construcţie a clădirilor în partea riverană a oraşului.

Cuprins


1. RIGORILE ŞI VALENŢELE BIBLIOGRAFIEI ŞI METODOLOGIA SPECIALĂ A CERCETĂRII IDENTITĂŢII ARHITECTURALE A ORAŞULUI TIRASPOL
 • 1.1. Resurse bibliografice şi materiale de documentare grafică
 • 1.2. Oraşul Tiraspol reflectat în studii de istorie, arhitectură şi urbanism
 • 1.3. Metodele folosite în cercetarea arhitectural-urbanistică a oraşului Tiraspol
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. SITUAŢIA URBANISTICĂ ŞI ARHITECTURA ORAŞULUI TIRASPOL
 • 2.1. Fondarea oraşului Tiraspol – centru de judeţ (1792-1928)
 • 2.2. Oraşul Tiraspol – capitala RSSAM (1929-1940)
 • 2.3. Oraşul Tiraspol – oraş în cadrul RSSM (1945-1990)
 • 2.4. Oraşul Tiraspol modern (1991-prezent)
 • 2.5. Conluzii la capitolul 2

3. ANALIZA TIPOMORFOLOGICĂ A ARHITECTURII ORAŞULUI TIRASPOL
 • 3.1. Arhitectura ecleziastică
 • 3.2. Arhitectura civilă
 • 3.3. Arhitectura locativă
 • 3.4. Conluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICA ŞI VALORIFICAREA RELEVANŢEI SPAŢIULUI RIVERAN ÎN ARHITECTURA ORAŞULUI TIRASPOL
 • 4.1. Principiile proiectării arhitecturii şi factorii amplasării edificiilor şi ansamblurilor în oraşul Tiraspol cu elaborarea modelului teoretic
 • 4.2. Impactul mediului creat arhitectural asupra mediului natural
 • 4.3. Sistematizarea pe verticală şi orizontală a părţii centrale a oraşului Tiraspol
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI