Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Evoluţia stării de sănătate a studenţilor medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social)


Autor: Lupu Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ghenadie Curocichin
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Victor Vovc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 614.2-057.87:378.661(043.2)

Adobe PDF document 6.09 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

studenți medici, sănătate fizică, sănătate mintală, anxietate, depresie, sănătatea subiectivă, calitatea vieții

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 228 de titluri, 114 pagini de text de bază, 34 tabele, 21 figuri, 8 anexe. Rezultatele studiului au fost publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Medicină.

Scopul studiului constă în evaluarea stării de sănătate a studenţilor medici în perioada anilor de studii în aspect multidimensional (fizic, mintal, social) pentru elaborarea măsurilor profilactice, de menţinere şi promovare a sănătăţii a tineretului studios.

Obiectivele studiului: aprecierea stării de sănătate fizică a studenţilor anului I şi la acelaşi contingent de studenţi la anul V, în baza examenului fizic standard; evaluarea sănătăţii mintale prin autoraportare a studenţilor din cohortă în punctul I.I şi I.V de evaluare; estimarea unor parametri socio-demografici în calitate de component al stării de sănătate a tinerilor; determinarea stării de sănătate prin autoraportare şi calităţii vieţii viitorilor medici; analiza comparativă a parametrilor de sănătate a tineretului studios; elaborarea recomandărilor de menţinere şi promovare a sănătăţii în rândul studenţilor medici.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost evaluată starea de sănătate în aspect multidimensional a tinerilor în baza cohortei de viitori medici, fiind elucidate particularitățile sănătății fizice și mintale obiective și autoraportate. În premieră, este realizat un studiu de apreciere a stării de sănătate în dinamică a studenţilor de la anul I la anul V. Confruntarea datelor obiective și subiective, obţinute în lucrare, au permis identificarea patologiilor, ce solicită optimizarea conduitei și trasarea măsurilor de prevenție, în special în vederea minimalizării influenţei mediului academic asupra stării de sănătate a viitorilor medici. Originalitatea lucrării este asigurată de utilizarea în complex a unei serii de abordări metodologice în aprecierea stării de sănătate a studenților medici.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în fundamentarea ştiinţifică a abordării multidimensionale a stării de sănătate la studenţi, pentru intervenţii timpurii de profilaxie şi tratament preventiv la depistarea maladiilor existente şi elaborarea unor măsuri de modificări instituţionale în sensul promovării sănătăţii a tineretului studios. Semnificaţia teoretică. Rezultatele obținute au permis consolidarea conceptului de evaluare multidimensională a stării de sănătate a populației tinere, aparent sănătoasă, prin intermediu unui examen profilactic pe durata perioadei de formare profesională.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării au fost utilizate pentru elaborarea unor măsuri de screening pentru depistarea precoce a stărilor premorbide şi morbide, ce ar permite reducerea cazurilor de acutizări a patologiilor existente şi îmbunătăţirea calităţii vieţii studenţilor.

Implementarea rezultatelor studiului: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea secției sănătate studenți/rezidenți a IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu”: a fost organizat serviciul psihologic pentru acordarea asistenței specializate tinerilor în soluționarea problemelor de ordin emoţional, social, comportamental; a fost implementat programul de alimentație dietetică, în dependență de maladie, în cantinele universitare.

Cuprins


1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A TINERETULUI STUDIOS
 • 1.1. Sănătatea tineretului studios - valoare importantă pentru societate
 • 1.2. Structura morbidității la studenții medici
 • 1.3. Sănătatea studenţilor medici în comparaţie cu studenţii de la alte facultăţi
 • 1.4. Autoaprecierea sănătății subiective și calității vieții
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi design-ul studiului
 • 2.2. Caracteristica cohortei de cercetare
 • 2.3. Programe şi metode de examinare
 • 2.4. Metodele de prelucrare statistică a rezultatelor studiului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN ASPECT MULTIDIMENSIONAL LA STUDENŢII ANULUI I (cohorta în punctul I.I de evaluare)
 • 3.1. Aprecierea stării de sănătate fizică în cohortă în punctul I.I de evaluare
 • 3.2. Aprecierea stării de sănătate mintală în cohortă în punctul I.I de evaluare
 • 3.3. Autoaprecierea stării de sănătate şi calităţii vieţii în cohortă în punctul I.I de evaluare
 • 3.4. Parametrii socio-demografici în calitate de determinanți ai stării de sănătate a tinerilor în cohortă în punctul I.I de evaluare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN ASPECT MULTIDIMENSIONAL LA STUDENŢII ANULUI V (cohorta în punctul I.V de evaluare)
 • 4.1. Aprecierea stării de sănătate fizică în cohortă în punctul I.V de evaluare
 • 4.2. Aprecierea stării de sănătate mintală în cohortă în punctul I.V de evaluare
 • 4.3. Autoaprecierea stării de sănătate şi calităţii vieţii în cohortă în punctul I.V de evaluare
 • 4.4. Parametrii socio-demografici în calitate de determinanți ai stării de sănătate a tinerilor în cohortă în punctul I.V de evaluare
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. EVOLUȚIUA ÎN TIMP A PARAMETRILOR CE REFLECTĂ STAREA DE SĂNĂTATE A STUDENŢILOR MEDICI
 • 5.1. Evoluarea parametrilor sănătăţii fizice
 • 5.2. Evoluarea parametrilor sănătăţii mintale
 • 5.3. Evoluarea autoaprecierii stării de sănătate şi calităţii vieţii
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE