Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Proprietăţile biosintetice ale Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi efectele fiziologice ale biomasei asupra organismului animalelor homeoterme (şobolani)


Autor: Bereziuc Iulia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Vladimir Şeptiţchi
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în rusă

Teza

CZU 579.873.71+[574.36:599.323.4](043.3)

Adobe PDF document 3.07 Mb / în rusă
144 pagini


Cuvinte Cheie

streptomicete, aminoacizi, lipide, carbohidraţi, activitate antimicrobiană, mediu nutritiv, efecte fiziologice, şobolani albi

Adnotare

Teza conţine4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 211 titluri, 6 anexe, 119 pagini de text de bază, 31 de figuri, 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: 163.04 – Microbiologie.

Scopul lucrării constă în studiul proprietăţilor culturale şi activităţii biosintetice a tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi argumentarea posibilităţii utilizării ei ca producent de biomasă care influenţează parametrii fiziologici ai organismului animalelor homeoterme (şobolani albi) în condiţii normale şi de stres cronic.

Obiectivele lucrării: studiul proprietăţilor culturale ale tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11; determinarea capacităţilor de acumulare a biomasei şi sinteză a fracţiilor lipidice de bază; conţinutului de aminoacizi şi carbohidraţi la cultivarea tulpinii pe diverse medii nutritive; studiul influenţei substanţelor de origine cianobacteriană asupra acumulării biomasei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 cu conţinut biochimic valoros; studiul influenţei biomasei tulpinii asupra proprietăţilor morfologice, funcţionale, indicii reproductivi şi microflora intestinală a animalelor homeoterme (şobolanilor albi) în condiţii normale şi de stres cronic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost obţinute date noi cu privire la conţinutul calitativ şi cantitativ al fracţiilor lipidice fiziologic active a tulpinii Streptomyces fradiae CNMNAc-11. Pentru prima dată s-a relevat efectul utilizării substanţelor de origine cianobacteriană în calitate de adaos adiţional la mediul nutritiv de bază. În premieră s-a stabilit că biomasa tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 contribuie la normalizarea microflorei intestinale şi procesului de asimilare a glucozei în intestinul subţire, duce la majorarea masei corporale şi facilitează formarea reflexelor condiţionate la animalele homeoterme (şobolanii albi).

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea activităţii biosintetice a Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 – sursă de substanţe biologic active, ce a permis dirijarea proceselor pentru majorarea conţinutului de biomasă, aminoacizi şi a fracţiilor lipidice stabilind perspectiva de utilizare a biomasei în scopul îmbunătăţirii indicilor morfologici, funcţionali şi reproductivi ai şobolanilor albi în condiţii de stres cronic.

Semnificaţia teoretică constă în argumentarea ştiinţifică a posibilităţii majorării cantităţii fracţiilor lipidice fiziologic active prin utilizarea substanţelor de origine cianobacteriană în calitate de stimulatori ai lipidogenezei la actinomicetele din genul Streptomyces. Deasemenea a fost studiată influenţa biomasei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 asupra indicilor funcţionali şi reproductivi ai şobolanilor albi.

Valoarea aplicativă a lucrării. Se propune tulpina Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 cu activitate biosintetică înaltă; se propun noi variante de medii nutritive ce duc la majorarea productivităţii de biomasă a tulpinii. Rezultatele experimentale obţinute conturează perspectiva elaborării preparatelor biologic active în baza biomasei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele de bază a cercetărilor sunt implementate în procesul de studii a Universităţii de Stat din Tiraspol „T.G. Şevcenco‖ şi cercetările CNMN a IMB.

Cuprins


1. СТРЕПТОМИЦЕТЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ
 • 1.1. Морфология и биохимический состав биомассы стрептомицетов при разных условиях роста1.2. БАВ, синтезируемые стрептомицетами, и использование их в практике
 • 1.3. Streptomyces fradiae как перспективный продуцент БАВ
 • 1.4. Выводы по главе
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Объект исследования.
 • 2.2. Методы исследования
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. МОРФО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ STREPTOMYCES FRADIAE CNMN-Ac-11
 • 3.1. Особенности штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (Streptomyces sp. 19) накапливать биомассу и липиды при росте на средах разного состава
 • 3.2. Определение таксономического положения штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (Streptomyces sp. 19)
 • 3.3. Накопление биомассы, синтез липидов, углеводов и аминокислот штаммом Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 3.4. Антимикробная активность штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 3.5. Влияние метаболитов Arthrospira platensis на рост и липидный состав биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 3.6. Синтез аминокислот и углеводов штаммом Streptomyces fradiae CNMNAc-11 при культивировании на среде R с препаратами BioR и СПСZn
 • 3.7. Выводы по главе 3

4. ДЕЙСТВИЕ БИОМАССЫ ШТАММА STREPTOMYCES FRADIAE CNMN-Ac-11 НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ (КРЫС)
 • 4.1. Токсикологические свойства биомассы и культуральной жидкости штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 4.2. Изменение массы тела лабораторных животных под влиянием биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 4.3. Действие биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 на фертильность экспериментальных животных
 • 4.4. Всасывание пищевых веществ в тонкой кишке под влиянием биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11
 • 4.5. Нейрофизиологические аспекты оборонительного поведения экспериментальных животных разных возрастных групп, получавших биомассу штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-
 • 4.6. Влияние биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 на отдельных представителей кишечной микрофлоры белых крыс
 • 4.7. Прирост массы тела лабораторных животных под влиянием биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, полученной при культивировании на среде R c веществами из Arthrospira platensis
 • 4.8. Влияние биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, полученной на среде R с препаратом BioR, на нейрофизиологические аспекты оборонительного поведения экспериментальных животных
 • 4.9. Выводы по главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА