Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Particularităţile clinice şi molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercoză


Autor: Gorincioi Nadejda
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română

Teza

CZU 616.853:616.993-056

Adobe PDF document 4.84 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

neurocisticercoza, epilepsie, cisticerci calcificați, electroencefalografie, sistemul antigen leucocitar uman de histocompatibilitate, tratament antihelmintic

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 180 pagini de text electronic și constă din: întroducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă și engleză, bibliografie cu 200 de referințe, 76 de figuri, 13 tabele și 22 anexe, 151 pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost comunicate în 16 lucrări publicate științifice în reviste de specialitate naționale și internaționale.

Domeniul de studiu: Neurologie, Boli Infecțioase, Genetică Medicală.

Scopul tezei: Studierea particularităţilor clinice, imunologice, molecular-genetice în cadrul epilepsiei cisticercotice pentru determinarea polimorfismului clinic și rolului sistemului de histocompatibilitate în aprecierea predispoziţiei ereditare la pacienţii cu neurocisticercoză.

Obiectivele lucrării: Studierea parametrilor clinici şi molecular-genetici ale pacienților cu neurocisticercoză și cu epilepsie datorată neurocisticercozei apreciați conform criteriilor recunoscute internaţional; determinarea particularităţilor structurale cerebrale ale pacienților cu neurocisticercoză liberi de crize epileptice și cu epilepsie conform examenului neuroimagistic; aprecierea semiologiei crizelor epileptice la pacienții cu neurocisticercoză în dependență de localizarea, dimensiunile, numărul şi viabilitatea cisticercilor; analiza parametrilor corelativi clinici, imagistici și neurofiziologici la pacienţii cu epilepsie şi neurocisticercoză; determinarea rolului sistemului de histocompatibilitate prin stabilirea predispoziţiei ereditare la pacienţii cu neurocisticercoză.

Noutatea și originalitatea științifică: Lucrarea reprezintă o cercetare complexă și interdisciplinară a epilepsiei în contextul neurocisticercozei, care a favorizat identificarea de ansamblu a particularităților clinice și molecular-genetice ale epilepsiei datorate neurocisticercozei la pacienții din Republica Moldova, stabilirea rolului sistemului HLA în determinarea predispoziției ereditare față de NCC și aprecierea formelor severe de evoluție a bolii. Prin datele identificate și recomandările propuse în baza cecetărilor efectuate pe parcursul investigației, lucrarea se impune ca una abordând o tematică de noutate și actualitate esențială.

Problema soluționată în teză constă în determinarea polimorfismului clinic corelat cu modificările neuroimagistice, neurofiziologice și imunogenetice în cadrul epilepsiei datorate neurocisticercozei; identificarea haplotipurilor sistemului HLA ce predispun apariției și evoluției severe a neurocisticercozei și epilepsiei, cu elaborarea schemelor individualizate de tratament.

Semnificația teoretică: Aprecierea corelațiilor clinico-paraclinice (neuroimagistice, neurofiziologice, imunologice şi molecular–genetice) pentru stabilirea unui diagnostic prompt de neurocisticercoză, în vederea abordării tratamentului individualizat conform unei scheme terapeutice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în furnizarea argumentelor, dovezilor și materialelor științifice necesare pentru evaluarea strategiior de diagnostic și conduitei terapeutice în cazul pacientului cu neurocisticercoză și epilepsie.

Implementarea rezultatelor științifice: elaborarea algoritmelor de diagnostic și aprecierea schemelor personalizate a unui pacient cu epilepsie cauzată de neurocisticercoză.

Cuprins


1. ELUCIDAREA PROBLEMEI NEUROCISTICERCOZEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
 • 1.1. Incidența și prevalența neurocisticercozei și epilepsiei
 • 1.2. Metodele de diagnostic aplicate pacienților cu neurocisticercoză
 • 1.3. Rolul predispoziției ereditare conferite de sistemele eritrocitare și leucocitare în protejarea sau inducerea maladiilor, în special a neurocisticercozei și epilepsiei
 • 1.4. Particularităţile clinice ale pacienților cu neurocisticercoză
 • 1.5. Crizele epileptice în cadrul neurocisticercozei
 • 1.6. Criteriile de diagnostic în neurocisticercoză
 • 1.7. Managementul și strategiile terapeutice în neurocisticercoză
 • 1.8. Studierea problemei neurocisticercozei în Moldova
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALELE ȘI METODELE
 • 2.1. Metodologia de calcul a loturilor
 • 2.2. Descrierea lotului de cercetare
 • 2.3. Etapele de lucru și design-un studiului
 • 2.4. Metodele de acumulare a datelor
 • 2.5. Metodele și principiile generale de diagnostic ale pacienților cu neurocisticercoză
 • 2.6. Diagnosticul molecular-genetic
 • 2.7. Testarea neuropsihologică
 • 2.8. Instrumentele de analiză biostatistică a materialului cercetat
 • 2.9. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE CERCETĂRILOR CLINICE ȘI PARACLINICE ASUPRA PACIENȚILOR CU NEUROCISTICERCOZĂ ȘI EPILEPSIE
 • 3.1. Datele generale despre grupurile pacienților cu neurocisticercoză incluși în cercetare
 • 3.2. Examenul clinic și neurologic al pacienților cu neurocisticercoză
 • 3.3. Polimorfismul crizelor epileptice în cadrul neurocisticercozei
 • 3.4. Particularitățile clinice apreciate la pacienții cu neurocisticercoză
 • 3.5. Investigațiile paraclinice efectuate la pacienții cu neurocisticercoză
 • 3.6. Examenul molecular-genetic al sistemelor de antigeni eritrocitari și leucocitari
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. CONDUITA TERAPEUTICĂ PERSONALIZATĂ A PACIENTULUI CU NEUROCISTICERCOZĂ
 • 4.1. Managementul curativ al pacienților cu neurocisticercoză în dependență de viabilitatea parazitului și localizarea la nivelul sistemului nervos central
 • 4.2. Tratamentul specific cu preparate antihelmintice
 • 4.3. Medicația antiepileptică aplicată pacienților cu neurocisticercoză
 • 4.4. Tratamentul antiinflamator și simptomatic
 • 4.5. Tactica evaluării unui pacient cu neurocisticercoză și epilepsie (prezentare de cazuri)
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZIILE GENERALE
RECOMANDĂRILE PRACTICE