Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Rolul ovariectomiei în tratamentul complex al cancerului glandei mamare


Autor: Bacalîm Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 618.19-006.6:618.211-089.87(043.2)

Adobe PDF document 4.10 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

cancer al glandei mamare, perioada reproductivă, ovariectomie, tratament complex, subtip luminal, risc de recidivă/metastazare, supraviețuire

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 160 titluri, 5 anexe, 119 de pagini de text imprimat, 36 de figuri, 41 de tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 19 lucrări științifice. Domeniul de studiu: Oncologie și radioterapie.

Scopul studiului: diminuarea riscului de recidivare și metastazare a CGM prin studierea rolului ovariectomiei ca parte componentă în tratamentul complex al pacientelor în perioada reproductivă.

Obiectivele studiului:
 determinarea indicațiilor către ovariectomie conform statusului hormonal al tumorii maligne la pacientele cu CGM;
 studierea rolului ovariectomiei în CGM cu scop de prevenire a generalizării procesului tumoral;
 analiza avantajelor metodei ovariectomiei laparoscopice de cea laparotomică;
 evaluarea comparativă a rezultatelor ovariectomiei prin metoda chirurgicală cu cea chimică;
 estimarea supraviețuirii pacientelor cu CGM conform subtipului luminal;
 elaborarea unui algoritm de conduită a pacientelor cu CGM subtipul LUM A și LUM B.

Noutatea și originalitatea științifică: au fost efectuate studii pentru prevenirea recidivelor și metastazelor la bolnavele de CGM în perioada reproductivă cu ER+ și/sau PR+ prin utilizarea tratamentului complex (ovariectomie chirurgicală şi chimică).

Problema științifică soluționată: constă în determinarea indicațiilor către ovariectomie conform subtipului luminal al tumorii, determinarea rolului ovariectomiei cu scop de prevenire a apariției recidivelor și metastazelor și de ameliorare a supraviețuirii pacientelor în stadii avansate, stabilirea avantajelor și dezavantajelor diferitor metode de tratament complex al pacientelor cu CGM în perioada reproductivă, fapt ce a contribuit la consolidarea metodelor de tratament complex al acestor neoplazii și a permis creșterea supraviețuirii pacientelor cu CGM.

Semnificația teoretică: rezultatele lucrării vizează aprecierea rolului ovariectomiei (chirurgicale și chimice) drept parte componentă a tratamentului complex al pacientelor cu CGM LUM A și LUM B, fapt ce a contribuit la consolidarea tratamentului complex al acestei neoplazii și a permis majorarea supraviețuirii pacientelor cu CGM în perioada reproductivă.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost elaborate recomandări practice în conduita specialiștilor oncologi pentru optimizarea tratamentului hormonal al pacientelor cu CGM, cu elaborarea unui algoritm de conduită, ce face posibilă personalizarea tacticii de tratament în stadiile precoce și avansate ale maladiei.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului au fost implementate în practica cotidiană a secțiilor mamologie, oncologie medicală și oncologie radiologică, precum și în cabinetele de profil din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic (CCD) al IMSP Institutul Oncologic.

Cuprins


1. PRINCIPII CONTEMPORANE ASUPRA ONCOGENEZEI, METODELOR DE TRATAMENT ADJUVANT ȘI ROLUL OVARIECTOMIEI ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL PACIENTELOR DE CANCER AL GLANDEI MAMARE ÎN PERIOADA REPRODUCTIVĂ
 • 1.1. Particularitățile epidemiologice și evolutive ale cancerului glandei mamare la pacientele în perioada reproductivă
 • 1.2. Caracteristicele imunohistochimice ale tumorilor maligne ale pacientelor cu cancer al glandei mamare
 • 1.3. Strategii curente de tratament adjuvant chimioterapic și hormonal a pacientelor cu cancer al glandei mamare în perioada reproductivă
 • 1.4. Particularitățile metodelor de supresie ovariană la pacientele cu cancer al glandei mamare în perioada reproductivă
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI DE OBSERVAȚIE ȘI A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de observație clinică
 • 2.2. Caracteristica generală a metodelor de cercetare și de acumulare a datelor
 • 2.3. Metode de procesare statistică și analiza rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. AVANTAJELE OVARIECTOMIEI ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL CANCERULUI GLANDEI MAMARE
 • 3.1. Determinarea indicațiilor de supresie ovariană conform statusului hormonal al pacientelor cu cancer al glandei mamare
 • 3.2. Rolul ovariectomiei cu scop de prevenire a procesului de metastazare loco-regională și/sau la distanță
 • 3.3. Evaluarea comparativă a avantajelor și dezavantajelor diferitor metode de tratament
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

3 4. REZULTATELE IMEDIATE ŞI LA DISTANŢĂ DUPĂ TRATAMENTUL COMPLEX AL PACIENTELOR CU CANCER MAMAR ÎN PERIOADA REPRODUCTIVĂ
 • 4.1. Progresarea cancerului glandei mamare
 • 4.2. Rezultatele terapiei cancerului glandei mamare în perioada reproductivă
 • 4.3. Supravieţuirea reală şi prognozată a pacientelor cu cancer al glandei mamare după tratament complex
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI