Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii


Autor: Natalia Gavriliuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Ina Palii
doctor habilitat, profesor universitar
Anatol Ciubotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română
Adobe PDF document1.02 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.132-007-053.1-053.2(043.2)

Adobe PDF document 5.71 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

aortopatii congenitale, copii, complicații

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 24 iunie 2020, ora 14 în incinta IP USMF Nicolae Testemițanu, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, biroul 205,
în ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/iiy-hcsz-rtx

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 104 pagini și se compartimentează în: introducere, revista literaturii, 3 capitole cu rezultate proprii, sinteza rezultatelor, concluzii și recomandări practice. Indicele bibliografic citează 207 surse. Materialul iconografic: 37 tabele, 34 figuri, 5 anexe. Rezultatele științifice obținute au fost reflectate în 21 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: pediatrie şi neonatologie - 322.01.

Scopul: estimarea factorilor de risc și cei de prognostic implicați în apariția complicațiilor la copiii cu aortopatii congenitale, pentru elucidarea probabilității lor și elaborarea unui algoritm integrat de diagnostic timpuriu.

Obiectivele studiului au inclus: elucidarea particularităților clinico-paraclinice ale copiilor cu aortopatii congenitale cu sau fără complicații; studierea evoluției parametrilor morfometrici ai aortei la copiii cu aortopatii congenitale în scopul depistării la timp a unor complicații (anevrism, disecție, ruptură de aortă); determinarea factorilor de risc și de predicție în apariția complicațiilor specifice aortopatiilor congenitale la copii; elaborarea unui algoritm integrat în scopul prevenției complicațiilor posibile ale aortopatiilor congenitale la copii.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării. La un grup de copii cu aortopatii congenitale din Republica Moldova a fost realizat un studiu analitic de urmărire, cu o evaluare a particularităților clinico-paraclinice, a morfometriei aortei și evoluției ei, a factorilor de risc și cei de prognostic la copiii cu aortopatii congenitale.

Problema științifică soluționată în teză constă în punerea în vizorul tuturor pediatrilorcardiologi a factorilor de risc cu potențial de dezvoltare la copii cu aortopatii congenitale a următoarelor complicații: anevrism, disecție, ruptură de aortă.

Semnificația teoretică. Rezultatele studiului demonstrează necesitatea și importanța evaluării parametrilor morfometrici ale aortei la copiii cu aortopatii congenitale. Valoarea aplicativă a cercetării. A fost argumentată valoarea diagnosticului timpuriu în complicațiile din aortopatiile congenitale la copii.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost puse în practica Clinicii de Cardiologie pediatrică a IMSP Institutul Mamei și Copilului.

Cuprins


1. AORTOPATIILE CONGENITALE LA COPII: ASPECTE CONTEMPORANE ȘI PARTICULARITĂȚI
 • 1.1. Aortopatiile congenitale la copii – entități, date generale și epidemiologice
 • 1.2. Mecanismele fiziopatologice și hemodinamice ale aortopatiilor congenitale la copii
 • 1.3. Particularitățile clinico-paraclinice și cele evolutive ale aortopatiilor congenitale la copii
 • 1.4. Factorii de risc în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii
 • 1.5. Opțiuni terapeutice contemporane (medicamentoase, endovasculare și chirurgicale)
2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eșantionului
 • 2.2. Caracteristica lotului de studiu
 • 2.3. Metodologia cercetării
 • 2.4. Examenul paraclinic și cel instrumental de investigare
 • 2.5. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obținute

3. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-PARACLINICE LA COPIII CU AORTOPATII CONGENITALE
 • 3.1. Studiul profilului demografic, anamnestic și clinic al copiilor cu aortopatii congenitale..54
 • 3.2. Particularitățile paraclinice (parametrii de laborator, radiologici, electrocardiografici) la copiii cu aortopatii congenitale
 • 3.3. Particularitățile ecocardiografice-morfometrice ale aortei la copiii cu aortopatii congenitale

4. PARTICULARITĂȚILE EVOLUTIVE ȘI FACTORII DE RISC AI COMPLICAȚIILOR AORTOPATIILOR CONGENITALE LA COPII
 • 4.1. Particularitățile evolutive paraclinice ecocardiografice ale aortopatiilor congenitale la copii
 • 4.2. Factorii de risc ai complicațiilor aortopatiilor congenitale la copii
 • 4.3. Factori cu rol de prognostic al complicațiilor aortopatiilor congenitale la copii

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
LISTA PUBLICAȚIILOR LA TEMA TEZEI, A BREVETELOR ȘI A FORURILOR
ȘTIINȚIFICE LA CARE AU FOST PREZENTATE REZULTATELE CERCETĂRII (PARTICIPARE ACTIVĂ – RAPORT SAU POSTER)