Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Pictura figurativă de șevalet din RSS Moldovenească


Autor: Platon Liliana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Vitalie Malcoci
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 75(478)(043.3)

Adobe PDF document 8.10 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

pictură figurativă, compoziție monofigurativă, bifigurativă, multifigurativă, portret, tipologie, formă, mesaj

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 257 de titluri, 2 anexe, 139 de pagini text de bază, volum total - 190 p. Rezultatele obținute sunt publicate 20 materiale ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice Scopul cercetării constă în examinarea complexă a picturii figurative de șevalet din RSS Moldovenească prin prisma procesului evolutiv, stilistic și morfologic.

Obiectivele cercetării se axează pe: 1) examinarea procesului evolutiv al picturii figurative din arta plastică în perioada sovietică (1945–1991) și stabilirea perioadelor și etapelor creative specifice; 2) identificarea strategiei plastice a formei figurative; 3) elucidarea mesajului semantic din imaginea figurativă; 4) evidențierea rolului și funcției figurativului în promovarea valorilor naționale; 5) realizarea unui repertoriu de lucrări reprezentative picturii figurative moldovenești de șevalet din anii 1945–1991 și introducerea în circuitul științific al datelor inedite cu referire la pictura figurativă ca parte a patrimoniului artistic al țării.

Noutatea ştiinţifică a lucrări rezidă în investigarea detaliată, elaborarea și prezentarea în premieră a unei cercetări științifice complexe asupra picturii figurative de șevalet din RSS Moldovenească cu expunerea metamorfozelor din substratul plastic și semantic al operelor.

Rezultatul obținut constă în integrarea și sistematizarea multilaterală a creației artiștilor plastici și în special, a evoluției picturii figurative moldovenești din anii 1945–1991, prin accentuarea valorilor de ordin plastic și semantic din canavaua operelor. Semnificaţia teoretică a tezei: este polivalentă atât sub aspect teoretic, valorizarea științifică a picturii figurative moștenite din perioada sovietică, cât și sub aspect aplicativ, prin soluțiile metodologice propuse în analiza și prezentarea picturii figurative, introducând în circuitul științific noi materiale informative necesare pentru studierea aprofundată a istoriei și teoriei artelor plastice domeniului.

Valoarea aplicativă: constă în identificarea unor noi posibilități de evaluare teoretico-științifică a picturii figurative prin metodologia propusă, oportună în cercetările științifice ulterioare și în procesul didactic profesional din domeniu. Implementarea rezultatelor ştiinţifice a tezei: în 16 articole, 4 teze ştiințifice și 11 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. PICTURA FIGURATIVĂ ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI ARTELOR PLASTICE
 • 1.1. Incursiune în evoluția picturii figurative
 • 1.2. Considerații generale asupra picturii figurative – studiu istoriografic
 • 1.3. Aspecte metodologice ale investigației picturii figurative de șevalet
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PICTURA FIGURATIVĂ MOLDOVENEASCĂ ÎN PERIOADA POSTBELICĂ
 • 2.1. Pictura figurativă moldovenească și stratagemele realist-neoclasice (1945–1952)
 • 2.2. Identificarea tipicului figurativ în pictura moldovenească (1952–1960)
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PICTURA FIGURATIVĂ ÎN DETERMINAREA CARACTERULUI NAȚIONAL
 • 3.1. Soluții austere în pictura figurativă moldovenească din anii 1960–1966
 • 3.2. Destinderea epică a imaginii figurative din pictura moldovenească a anilor 1966– 1975
 • 3.3. Incursiunea empirică a picturii figurative moldovenești din anii 1975–1980.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. „NOUL FIGURATIVISM” ÎN PICTURA MOLDOVENEASCĂ A ANILOR ’80
 • 4.1. Repere neo-expresioniste în pictura figurativă moldovenească de la începutul anilor ’80
 • 4.2. Pictura figurativă în depășirea paradigmei tradiționaliste
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1 „Cataloage”. Lista cataloagelor expozițiilor din perioada de studiu
ANEXA 2 „Reproduceri”. Repertoriul de lucrări reprezentative în domeniul picturii figurative
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE