Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa clinico-funcţională a tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne


Autor: Ferdohleb Alexandru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română

Teza

CZU 616.367-007.271-089(043.2)

Adobe PDF document 10.00 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

strictură biliară benignă, angiocolită, hepaticojejunoanastomoză, bihepaticojejunoanastomoză, coledocojejunoanastomoză, GSRS, SF-36, calitatea vieții

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 08 iulie 2020, ora 14.00 în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei
https://meet.google.com/gyu-ucgp-zso

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 293 titluri, 211 pagini de text de bază, 83 tabele şi 49 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 67 de lucrări.

Domeniul de studiu: științe medicale, medicină clinică, chirurgie (321.13).

Scopul cercetării. Cercetarea în complex a tratamentului chirurgical la pacienți cu stricturi biliare benigne, cu elaborarea tehnicilor chirurgicale optime în viziunea eficientizării rezultatelor imediate şi tardive pentru asigurarea unei ameliorări durabile a calității vieții. Obiectivele cercetării: (1) evaluarea complexă a tratamentului chirurgical și a rezultatelor acestuia în funcție de nivelul lezării al căilor biliare principale și de dinamica clinico-evolutivă a pacienților cu SBB; (2) aprecierea competitivă a rezultatelor terapeutice obținute prin chirurgia reconstructivă la pacienți cu SBB și etapizarea subiectului cercetat în funcție de tipul lezării; (3) studierea și analiza factorilor determinanți ai rezultatelor imediate și tardive ale tratamentului chirurgical în baza particularităților medico-individuale ale pacienților cu SBB; (4) analiza complexă a cazurilor de studiu din perspectiva creșterii calității vieții și funcționalității gastrointestinale ale acestora în contextul tratamentului chirurgical reconstructiv al SBB; (5) valorificarea rezultatelor care oferă posibilitatea modelării și elaborării criteriilor de control standardizat după protocoale terapeutice în funcție de tipul și nivelul anastomozei biliodigestive; (6) elaborarea unui protocol de screening în scopul urmăririi evoluției a rezultatelor tratamentului chirurgical reconstructiv.

Noutatea şi originalitatea științifică se bazează pe realizarea în premieră pentru Republica Moldova a unui studiu complex în domeniul tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne și argumentarea unor concepte științifice noi privind eficienţa tratamentului chirurgical, a calității vieții acestor pacienți și managementul chirurgical al complicaților la distanță.

Problema ştiinţifico-aplicativă importantă soluționată. Am validat algoritmul deductiv de diagnostic. A fost elaborat și implementat protocolul medico-chirurgical al pregătirii preoperatorii și de conduită intra- și postoperatorie a bolnavului cu SBB. Am valorificat rezultatele care ne-au oferit posibilitatea de modelare a criteriilor de control standardizat conform protocoalelor terapeutice în funcție de tipul și nivelul anastomozei biliodigestive. Am creat un sistem de evaluare a tacticii și a metodelor chirurgicale de reconstrucție biliară și de formare HJA, pe baza căruia s-a format un algoritm tactico-chirurgical. A fost argumentată aplicarea tehnicilor de evidențiere și pregătire a bontului biliar în caz de stricturi înalte tip III și IV. Am demonstrat eficiența clinică și funcțională a hepaticojejunoanastomozelor inovative pe ansa Roux, analizând complicațiile imediate, la distanță și calitatea vieții. Semnificația teoretică, valoarea aplicativă și implementarea rezultatelor științifice. Prezentă cercetare a argumentat și vine să completeze conceptele ştiinţifice contemporane privind importanța majoră a intervențiilor reconstructive adresate pacienților cu stricturi biliare benigne, prin alegerea opțiunii chirurgicale optime și a tacticii chirurgicale corespunzătoare pentru fiecare caz în parte. Rezultatele obținute au fundamentat științific direcțiile principale pentru ameliorarea conduitei bolnavilor cu SBB.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare științifică şi implementate în activitatea secției de Chirurgie Hepatobiliopancreatică, în secția Chirurgie Viscerală Abdominală ale IMSP Spitalul Clinic Republican, în activitatea didactică a Catedrei Chirurgie nr. 2 a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. Au fost înregistrate 5 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ETIOPATOGENETICE ȘI ASPECTE ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL CONTEMPORAN ALE STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 1.1. Particularitățile etiopatogenetice ale stricturilor biliare benigne
 • 1.2. Patogeneza transformării cicatriciale a căilor biliare
 • 1.3. Manifestările clinice și principiile de clasificare ale stricturilor biliare benigne postoperatorii
 • 1.4. Evoluția tratamentului chirurgical adresat stricturilor biliare benigne postoperatorii
 • 1.5. Principiile de diagnostic al stricturilor biliare benigne la diferite etape clinicoevolutive
 • 1.6. Managementul chirurgical al stricturilor biliare benigne
 • 1.7. Rezultatele postoperatorii și evaluarea calității vieții la pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 1.8. Sinteza capitolului 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica metodelor de evaluare utilizate în studiu
 • 2.2. Caracteristica generală a pacienților din studiul și determinanților pentru formarea stricturilor biliare benigne
 • 2.3. Metode clinice și paraclinice de examinare a pacienților cu stricturi ale căilor biliare benigne
 • 2.4. Metode de prelucrare și analiza datelor primare
 • 2.5. Sinteza capitolului 2

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A PACIENȚILOR, STATUTUL CLINIC, PARACLINIC LA MOMENTUL LEZIUNILOR BILIARE
 • 3.1. Particularitățile socio-demografice și clinice ale pacienților din lotul de cercetare
 • 3.2. Caracteristicele clinice ale pacienților la momentul leziunii biliare
 • 3.3. Abordarea chirurgicală a leziunilor biliare din lotul de studiu
 • 3.4. Managementul chirurgical de pregătire pentru intervențiile reconstructive a pacienților incadrați în studiu
 • 3.5. Sinteza capitolului 3

4. EVALUAREA ETAPELOR DE DIAGNOSTIC AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 4.1. Caracteristicile clinice ale pacienților din lotul de studiu la etapa reconstrucțiilor biliare
 • 4.2. Particularitățile indicilor de laborator la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 4.3. Caracteristicile diagnosticului imagistic la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 4.4. Evaluarea utilității investigaților instrumentale la pacienții cu stricturi biliare benigne prin intermediul testelor diagnostice și a curbei ROC
 • 4.5. Algoritmul de diagnostic al stricturilor biliare benigne
 • 4.6. Sinteza capitolului 4

5. MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 5.1. Modalitățile terapeutice chirurgicale practicate în stricturile biliare benigne
 • 5.2. Hepaticojejunoanastomoza în tratamentul stricturilor biliare benigne diferențe și oportunități în abordare chirurgicală clasică și inovațională
 • 5.3. Particularitățile intraoperatorii în funcție de complexitatea cazului și a managementului chirurgical aplicat
 • 5.4. Caracteristicele evoluției postoperatorii și a conduitei chirurgicale la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 5.5. Sinteza capitolului 5

6. ANALIZA EFICIENȚEI CLINICO-FUNCȚIONALE A TRATAMENTULUI RECONSTRUCTIV LA DISTANȚĂ ȘI A CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR
 • 6.1. Evaluarea clinico-funcțională a rezultatelor intervențiilor chirurgicale reconstructive
 • 6.2. Analiza comparativă a rezultatelor clinice la distanță a pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 6.3. Studierea calității vieții a pacienților la distanță în funcție de operația reconstructivă
 • 6.4. Analiza calității vieții la pacienții cu stricturi biliare benigne în baza instrumentelor standardizate, a chestionarului de profil general SF-36 și a celui specializat GSR
 • 6.5. Evaluarea factorilor de risc ai operațiilor reconstructive aplicate pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 6.6. Sinteza capitolului 6
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI