Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Eficienţa clinico-funcţională a tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne


Autor: Ferdohleb Alexandru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română

Teza

CZU 616.367-007.271-089(043.2)

Adobe PDF document 10.00 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

strictură biliară benignă, angiocolită, hepaticojejunoanastomoză, bihepaticojejunoanastomoză, coledocojejunoanastomoză, GSRS, SF-36, calitatea vieții

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 08 iulie 2020, ora 14.00 în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei
https://meet.google.com/gyu-ucgp-zso

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 293 titluri, 211 pagini de text de bază, 83 tabele şi 49 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 67 de lucrări științifice. Cuvinte cheie: strictură biliară benignă, angiocolită, hepaticojejunoanastomoză, bihepaticojejunoanastomoză, coledocojejunoanastomoză, GSRS, SF-36, calitatea vieții.

Domeniul de studiu: științe medicale, medicină clinică, chirurgie (321.13).

Scopul cercetării. Cercetarea în complex a tratamentului chirurgical la pacienți cu stricturi biliare benigne, cu elaborarea tehnicilor chirurgicale optime în viziunea eficientizării rezultatelor imediate şi tardive pentru asigurarea unei ameliorări durabile a calității vieții. Obiectivele cercetării: (1) evaluarea complexă a tratamentului chirurgical și a rezultatelor acestuia în funcție de nivelul lezării al căilor biliare principale și de dinamica clinico-evolutivă a pacienților cu SBB; (2) aprecierea competitivă a rezultatelor terapeutice obținute prin chirurgia reconstructivă la pacienți cu SBB și etapizarea subiectului cercetat în funcție de tipul lezării; (3) studierea și analiza factorilor determinanți ai rezultatelor imediate și tardive ale tratamentului chirurgical în baza particularităților medico-individuale ale pacienților cu SBB; (4) analiza complexă a cazurilor de studiu din perspectiva creșterii calității vieții și funcționalității gastrointestinale ale acestora în contextul tratamentului chirurgical reconstructiv al SBB; (5) valorificarea rezultatelor care oferă posibilitatea modelării și elaborării criteriilor de control standardizat după protocoale terapeutice în funcție de tipul și nivelul anastomozei biliodigestive; (6) elaborarea unui protocol de screening în scopul urmăririi evoluției a rezultatelor tratamentului chirurgical reconstructiv.

Noutatea şi originalitatea științifică se bazează pe realizarea în premieră pentru Republica Moldova a unui studiu complex în domeniul tratamentului chirurgical al stricturilor biliare benigne și argumentarea unor concepte științifice noi privind eficiența tratamentului chirurgical, a calității vieții acestor pacienți și managementul chirurgical al complicaților la distanță.

Problema ştiinţifico-aplicativă importantă soluționată. Am validat algoritmul deductiv de diagnostic. A fost elaborat și implementat protocolul medico-chirurgical al pregătirii preoperatorii și de conduită intra- și postoperatorie a bolnavului cu SBB. Am valorificat rezultatele care ne-au oferit posibilitatea de modelare a criteriilor de control standardizat conform protocoalelor terapeutice în funcție de tipul și nivelul anastomozei biliodigestive. Am creat un sistem de evaluare a tacticii și a metodelor chirurgicale de reconstrucție biliară și de formare HJA, pe baza căruia s-a format un algoritm tactico-chirurgical. A fost argumentată aplicarea tehnicilor de evidențiere și pregătire a bontului biliar în caz de stricturi înalte tip III și IV. Am demonstrat eficiența clinică și funcțională a hepaticojejunoanastomozelor inovative pe ansa Roux, analizând complicațiile imediate, la distanță și calitatea vieții. Semnificația teoretică, valoarea aplicativă și implementarea rezultatelor științifice. Prezentă cercetare a argumentat și vine să completeze conceptele ştiinţifice contemporane privind importanța majoră a intervențiilor reconstructive adresate pacienților cu stricturi biliare benigne, prin alegerea opțiunii chirurgicale optime și a tacticii chirurgicale corespunzătoare pentru fiecare caz în parte. Rezultatele obținute au fundamentat științific direcțiile principale pentru ameliorarea conduitei bolnavilor cu SBB.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare științifică şi implementate în activitatea secției de Chirurgie Hepatobiliopancreatică, în secția Chirurgie Viscerală Abdominală ale IMSP Spitalul Clinic Republican, în activitatea didactică a Catedrei Chirurgie nr. 2 a USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. Au fost înregistrate 5 acte de implementare a rezultatelor. 6 SUMMARY FERDOHLEB ALEXANDRU CLINICAL-FUNCTIONAL EFFICACY OF SURGICAL TREATMENT OF BENIGN BILIARY STRICTURES Doctor of Medical Scenice Thesis, Chişinău, 2020 Structure of the thesis: introduction, 6 chapters, general conclusions, practical recommendations, bibliography from 293 references, 211 basic text, 83 tables and 49 figures. The obtained results were published in 67 scientific papers. Key-words: benign biliary stricture, angiocholitis, hepaticojejunoanastomosis, bihepaticojejunohanastomosis, choledocojejunoanastomosis, GSRS, SF-36, quality of life. Field of study: medical sciences, clinical medicine, surgery (321.13). The aim of the research. The complex research of the surgical treatment in patients with benign biliary strictures, with the elaboration of the optimal surgical techniques in order to make the immediate and delayed results more efficient in order to ensure a long-lasting improvement of the quality of life. Objectives of the research: (1) complex assessment of the surgical treatment and it’s results depending on the location level of the lesion of main bile duct and on clinical-evolutive dynamics of patients with BBS; (2) competitiv analysis of therapeutical results obtained through reconstructive surgery in patients with BDS and phasing of the researched subject depending on the lesion type; (3) the study of the factors determining the immediate and remote results of surgical treatment, based on the medical-individual characteristics of patients with BBS; (4) complex analysis of study cases in terms of improving the quality of life and gastrointestinal functionality in the context of reconstructive surgical treatment of BBS; (5) evaluation of the results of treatment in terms of providing the possibility of modeling and developing standardized criteria for controlling depending on the type and level of the biliodigestive anastomosis; (6) development of a screening protocol to track the evolution of the reconstructive surgical treatment. The novelty and scientific originality is based on the first realization for the Republic of Moldova of a complex study in the field of surgical treatment of benign biliary strictures and the argumentation of new scientific concepts regarding the efficiency of the surgical treatment, the quality of life of these patients and the surgical management of the remote complications. The important scientifical-applicative problem which was solved. We validated the deductive diagnostic algorithm. The medical-surgical protocol of the preoperative and of intra- and postoperative behaviour of the patient with BBS was developed and implemented. We took advantage the results which offered us the possibility to model the standardized control criteria according to the therapeutic protocols depending on the type and level of the biliodigestive anastomosis. We created a system for evaluating the tactical and surgical methods of biliary reconstruction and HJA formation, based on which a tactical-surgical algorithm was formed. The application of the techniques for highlighting and preparing the biliary stump in case of high strictures type III and IV was argued. We demonstrated the clinical and functional efficacy of the innovative hepaticojejunoanastomoses on the Roux loop, analyzing the immediate and remote complications, and the quality of life. Theoretical significance, applicative value and implementation of scientific results. The present research argued and completes the contemporary scientific concepts regarding the major importance of reconstructive interventions addressed to patients with benign biliary strictures, by choosing the optimal surgical option and the appropriate surgical tactic for each case. The obtained results scientifically substantiated the main directions for improving the conduct of patients with BBS. Implementation of scientific results. The results of the study were approved as scientific value and implemented in the activity of Hepato-bilio-pancreatic Surgery department, Hepatology and Abdominal-Visceral Department of MSPI Republican Clinical Hospital, didactic activity of Chairs of Surgery nr. 2 of Nicolae Testemițanu SMPhU. There were registered 5 acts of results' implementation. 7 РЕЗЮМЕ ФЕРДОХЛЕБ АЛЕКСАНДР КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЖЕЛЧНЫХ СТРИКТУР Диссертация на соискание ученной степени доктора медицинских наук, Кишинэу, 2020 Структура диссертации: введение, 6-ти глав, общих выводов и практических рекомендаций, библиография включает 293 источника, 211 страниц основного текста, 83 таблицы, 49 рисунков. Полученные результаты были опубликованы в 67 научных работах. Ключевые слова: доброкачественная стриктура желчных путей, холангит, гепатикоеюностомия, бигепатикоеюностомия, холедохоеюностомия, GSRS, SF-36, качество жизни. Область исследования: медицина, клиническая медицина, хирургия (321.13). Цель исследования. Комплексное исследование хирургического лечения пациентов с доброкачественными стриктурами желчевыводящих путей с разработкой оптимальных хирургических методов для повышения эффективности лечения с улучшением немедленных и отсроченных результатов с целью обеспечения постоянного совершенствования качества жизни. Задачи исследования: (1) комплексная оценка хирургического лечения доброкачественных стриктур желчных протоков; (2) анализ результатов реконструктивной хирургии у пациентов со стриктурами желчных протоков (ДСЖП); (3) изучение факторов, определяющих непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения, на основе медико-индивидуальных особенностей пациентов с ДСЖП; (4) оценка результатов лечения в плане обеспечения возможности моделирования и разработки стандартизированных критериев контроля функциональности билиодигестивного анастомоза; (5) разработать протокол скрининга для отслеживания эволюции непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения; (6) комплексный анализ результатов исследований с точки зрения повышения качества жизни и их клинической значимости. Новизна и научная и оригинальность: основан на проведении впервые в Республике Молдова комплексного исследования в области хирургического лечения доброкачественных стриктур желчевыводящих путей и обоснования новых научных концепций, касающихся эффективности хирургического лечения, качества жизни этих пациентов и хирургического лечения отдаленных осложнений. Важность научно-прикладной разрешённой проблемы. Был разработан новый дедуктивный алгоритм диагностики ДСЖП. Разработан и внедрен медикохирургический протокол предоперационной и послеоперационной подготовки больного с ДСЖП. Проведена оценка результатов, которая дает возможность моделировать стандартизированные критерии контроля в зависимости от типа и уровня билиодигестивного анастомоза. Была создана система оценки тактики и хирургических методов реконструкции желчных путей. Внедрили новые методы выделения и подготовки желчного протока в случае высоких стриктур III-го и IV-го типа. Была подчеркнута клиническая и функциональная эффективность инновационных гепатикоеюноанастомозов по Ру, при оценке непосредственных и отдаленных осложнений и качества жизни. Теоретическая значимость, практическое применение и использование научных результатов. Достигнутые в ходе исследования собственные результаты направлены на повышение безопасности методов реконструкции желчного дерева для пациентов с доброкачественными стриктурами желчных протоков путем выбора оптимального хирургического метода и соответствующей хирургической тактики для каждого случая в отдельности. Внедрение результатов:были одобрены как имеющие научное значение и внедрены в деятельность отделения гепатобилиарно-поджелудочной хирургии, отделении висцеральной хирургии ГЛПУ Республиканской Клинической Больницы и в дидактической деятельности кафедры Хирургии № 2 ГМФУ им. Николае Тестемицану. Зарегистрировано 5 актов внедрения результатов исследований в медицинскую практику.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ETIOPATOGENETICE ȘI ASPECTE ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL CONTEMPORAN ALE STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 1.1. Particularitățile etiopatogenetice ale stricturilor biliare benigne
 • 1.2. Patogeneza transformării cicatriciale a căilor biliare
 • 1.3. Manifestările clinice și principiile de clasificare ale stricturilor biliare benigne postoperatorii
 • 1.4. Evoluția tratamentului chirurgical adresat stricturilor biliare benigne postoperatorii
 • 1.5. Principiile de diagnostic al stricturilor biliare benigne la diferite etape clinicoevolutive
 • 1.6. Managementul chirurgical al stricturilor biliare benigne
 • 1.7. Rezultatele postoperatorii și evaluarea calității vieții la pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 1.8. Sinteza capitolului 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica metodelor de evaluare utilizate în studiu
 • 2.2. Caracteristica generală a pacienților din studiul și determinanților pentru formarea stricturilor biliare benigne
 • 2.3. Metode clinice și paraclinice de examinare a pacienților cu stricturi ale căilor biliare benigne
 • 2.4. Metode de prelucrare și analiza datelor primare
 • 2.5. Sinteza capitolului 2

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A PACIENȚILOR, STATUTUL CLINIC, PARACLINIC LA MOMENTUL LEZIUNILOR BILIARE
 • 3.1. Particularitățile socio-demografice și clinice ale pacienților din lotul de cercetare
 • 3.2. Caracteristicele clinice ale pacienților la momentul leziunii biliare
 • 3.3. Abordarea chirurgicală a leziunilor biliare din lotul de studiu
 • 3.4. Managementul chirurgical de pregătire pentru intervențiile reconstructive a pacienților incadrați în studiu
 • 3.5. Sinteza capitolului 3

4. EVALUAREA ETAPELOR DE DIAGNOSTIC AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 4.1. Caracteristicile clinice ale pacienților din lotul de studiu la etapa reconstrucțiilor biliare
 • 4.2. Particularitățile indicilor de laborator la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 4.3. Caracteristicile diagnosticului imagistic la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 4.4. Evaluarea utilității investigaților instrumentale la pacienții cu stricturi biliare benigne prin intermediul testelor diagnostice și a curbei ROC
 • 4.5. Algoritmul de diagnostic al stricturilor biliare benigne
 • 4.6. Sinteza capitolului 4

5. MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE
 • 5.1. Modalitățile terapeutice chirurgicale practicate în stricturile biliare benigne
 • 5.2. Hepaticojejunoanastomoza în tratamentul stricturilor biliare benigne diferențe și oportunități în abordare chirurgicală clasică și inovațională
 • 5.3. Particularitățile intraoperatorii în funcție de complexitatea cazului și a managementului chirurgical aplicat
 • 5.4. Caracteristicele evoluției postoperatorii și a conduitei chirurgicale la pacienții cu stricturi biliare benigne
 • 5.5. Sinteza capitolului 5

6. ANALIZA EFICIENȚEI CLINICO-FUNCȚIONALE A TRATAMENTULUI RECONSTRUCTIV LA DISTANȚĂ ȘI A CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR
 • 6.1. Evaluarea clinico-funcțională a rezultatelor intervențiilor chirurgicale reconstructive
 • 6.2. Analiza comparativă a rezultatelor clinice la distanță a pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 6.3. Studierea calității vieții a pacienților la distanță în funcție de operația reconstructivă
 • 6.4. Analiza calității vieții la pacienții cu stricturi biliare benigne în baza instrumentelor standardizate, a chestionarului de profil general SF-36 și a celui specializat GSR
 • 6.5. Evaluarea factorilor de risc ai operațiilor reconstructive aplicate pacienților cu stricturi biliare benigne
 • 6.6. Sinteza capitolului 6
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI