Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza şi studiul compuşilor 3d-elementelor cu baze Schiff pe baza compuşilor carbonilici bifuncţionali


Autor: Vadim Druţă
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Gărbălău
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 541.49 + 547.288.3 + 546.74’56’47’881

Adobe PDF document 1.82 Mb / în română
118 pagini


Cuvinte Cheie

sinteză templată, compuşi coordinativi, complecşi ai 3d-metalelor, baze Schiff, S-alchilizotiosemicarbazide, metode fizice de studiu, activitate biologică, proprietăţi catalitice, proprietăţi optice non-lineare

Adnotare

Lucrarea este dedicată sintezei template, studiului structurii şi proprietăţilor complecşilor 3d-metalelor cu liganzi organici, obţinuţi prin condensarea S-alchilizotiosemicarbazonelor acetilacetonei, benzoilacetonei sau aldehidei antranilice cu ligsoni bifuncţionali - aldehida salicilică, aldehida 5-fenilazosalicilică, aldehida antranilică sau 4-amino-3-penten-2-ona.

Au fost elaborate şi realizate metode de sinteză a 26 compuşilor coordinativi asimetrici ai nichelului(II), cuprului(II), oxovanadiului(IV) şi zincului(II) în baza liganzilor tetradentaţi cu contur deschis, ce posedă seturi de atomi donori [N2O2], [N3O] şi [N4], au fost studiate proprietăţile complecşilor obţinuţi şi stabilite structurile geometrice şi electronice ale acestora.

În urma efectuării măsurărilor magnetice, studiului spectrelor IR şi electronice, RES, 1H şi 13C RMN a fost stabilită structura plan-pătrată sau pătrat-piramidală a compuşilor obţinuţi, atât în soluţii, cât şi în fază cristalină. Structurile moleculare ale 10 reprezentanţi ai diferitor clase de compuşi coordinativi obţinuţi au fost confirmate prin metoda analizei cu raze X. Rezultatele investigaţiilor prin metoda spectrometriei de masă au confirmat corelarea structurii compuşilor coordinativi în fază de gaz cu stereochimia lor în stare cristalină.

A fost stabilit, că unii dintre compuşii coordinativi ai nichelului(II) şi cuprului(II) stimulează biosinteza enzimelor extracelulare la micromicete, manifestă proprietăţi catalitice în procesele de oxidare a alcanilor. În baza calculelor teoretice şi a măsurărilor hiperpolarizabilităţii s-a stabilit, că compusii coordinativi obţinuţi in baza aldehidei 5-fenilazosalicilice manifesta tranzitii optice non-lineare.

Rezultatele prezentate în lucrare au constituit obiectul a 5 articole ştiinţifice, 9 teze la diferite conferinţe ştiinţifice locale şi internaţionale şi un brevet de invenţie.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza literaturii de specialitate
 • 1.1. Tiosemicarbazida şi derivaţii ei S-alchilaţi în calitate de ligsoni în sinteza templată
 • 1.2. Compuşi chelaţi ai 3d-metalelor cu liganzi în baza S-alchilizotiosemicarbazonelor
 • 1.3. Compuşii coordinativi ai 3d-metalelor obţinuţi în baza aldehidei antranilice

REZULTATE ŞI DISCUŢII
CAPITOLUL 2. Complecşi ai unor 3d-metale cu nod coordinativ [MN3O]

 • 2.1. Asamblarea templată a compuşilor coordinativi ai Ni(II) şi Cu(II) cu set de atomi donori [N3O]
 • 2.2. Comportamentul în fază de gaz a compuşilor coordinativi 1-6
 • 2.3. Susceptibilitatea magnetică, spectrele RMN şi RES ale complecşilor de tip [MN3O]
 • 2.4. Caracterizarea structurală a compuşilor coordinativi 1-3 şi 5

CAPITOLUL 3. Complecşi ai 3d-metalelor cu nod coordinativ [MN2O2]

 • 3.1. Sinteza templată a complecşilor Ni(II), Cu(II), VO(II) şi Zn(II) în care se realizează nodul coordinativ [MN2O2]
 • 3.2. Spectrele de masă ale complecşilor cu set de atomi donori [N2O2]
 • 3.3. Spectroscopia IR şi UV-Vis a complecşilor 7 – 14
 • 3.4. Susceptibilitatea magnetică şi spectre RMN sau RES ale compuşilor cu nod coordinativ [MN2O2]
 • 3.5. Caracterizarea structurală a complecşilor cu set de atomi donori [N2O2]

CAPITOLUL 4. Complecşi ai Ni(II) şi Cu(II) cu nod coordinativ [MN4]

 • 4.1. Sinteza templată a compuşilor coordinativi în baza aldehidei antranilice
 • 4.2. Spectrometria de masă a complecşilor 15 – 26
 • 4.3. Spectrele RMN şi structura moleculară a complecşilor Ni (II) cu set de atomi donori [N4]

CAPITOLUL 5. Aspecte privind proprietăţile utile ale complecşilor 3d-metalelor cu liganzi în baza S-metilizotiosemicarbazidei şi a compuşilor carbonilici bifuncţionali

 • 5.1. Activitatea biologică a compuşilor coordinativi ai nichelului(II) şi cuprului(II) cu liganzi N30-donori
 • 5.2. Proprietăţi catalitice ale compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu liganzi în baza S-metil-izotiosemicarbazidei

CAPITOLUL 6. Metodele de sinteză şi analiză chimică