Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul clinico – epidemiologic urmare a vaccinării în infecția cu rotavirusuri la copiii sugari


Autor: Alsaliem Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Ala Donos
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română
Adobe PDF document0.93 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.98:578.823.91-06:616.34-022.1-053.3(043.2)

Adobe PDF document 4.54 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

infecţie cu rotavirusuri, copii sugari, genotip, impact, vaccinare

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 09.09.2020, ora 14:30 în regim online.

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a tezei:

https://meet.google.com/rqh-yxjn-zvk

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 137 titluri, 13 anexe, 106 pagini de text imprimat, 41 de figuri, 23 de tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 30 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Pediatrie și neonatologie - 322.01.

Scopul: estimarea impactului clinico-epidemiologic al vaccinării sugarilor contra infecției cu rotavirusuri în dependență de genotipurile rotavirusurilor identificate în Republica Moldova.

Obiective generale: 1. Studierea şi identificarea particularităților clinico-epidemiologice şi evolutive ale infecției cu rotavirusuri la sugarii vaccinați și neimunizați în d epend ență d e genotipurile rotavirusurilor. 2. Identificarea și evaluarea particularităților microbiotei intestinale și a severității maladiei la sugari în dependență de aplicarea vaccinului rotaviral. 3. Studierea și stabilirea corelației dintre modificările hidro-electrolitice ale lacunei anionice și manifestările clinice la sugarii din studiu. 4. Evaluarea impactului implementării măsurilor de supraveghere de tip sentinelă asupra evoluției particularităților clinico-epidemiologice ale infecției cu rotavirusuri la sugari.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării. Cercetează inf ecția cu rotavirusuri multiaspectual cu aplicarea principiilor sistemice în boala diareică acută la copiii cu vârsta sub un an. Elaborează o metodă originală de diagnostic precoce și diferențial, în baza Scorului Vesikari și a acidozei metabolice, în infecția cu rotavirusuri etiologic cauzată de diferite genotipuri la sugari. De comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a participat la perfecționarea sistemului de supraveghere d e tip sentinelă a infecției cu rotavirusuri la sugari.

Problema științifică. În parteneriat cu ANSP, în urma examinărilor efectuate am cercetat genotipul inf ecției cu rotavirusuri circulante în populația de copii cu vârsta sub un an. Am realizat caracteristica particularităților clinico – evolutive și a severității după Scorul Vesikari în raport cu varietatea genotipică a rotavirusurilor la copiii vaccinați și nevaccinați. Cercetarea clinico – paraclinică a pacienților cu genotipuri diferite, s-a soldat cu elaborarea metodelor de diagnostic precoce și diferențial al infecției cu rotavirusuri în baza scorului Vesikari și a acidozei metabolice la copiii sugari în infecția cu rotavirusuri.

Semnificația teoretică a studiului constă în argumentarea impactului clinico-epidemiologic urmare a vaccinării sugarilor contra infecției cu rotavirusuri, etiologic cauzată de diferite genotipuri. Abordarea sistemică în studierea infecției cu rotavirusuri la copiii sugari s-a completat cu metode originale de diagnostic precoce și diferențial, în stabilirea particularităților clinico – evolutive ale bolii la cei vaccinați/nevaccinați, în raport cu varietatea genotipică.

Valoarea aplicativă a lucrării: Contribuții în fortificarea instruirii pediatrilor și medicilor de familie în problemele abordării infecției intestinale cu rotavirusuri la copiii cu vârsta sub 1 an. Elaborarea algoritmelor de diagnostic precoce și diferențial al infecției cu rotavirusuri la sugari.

Implementarea rezultatelor științifice a constat în întocmirea și implementarea Protocolului Clinic Național ,,Infecția cu rotavirusuri la copii”; valorificarea și aplicarea în practică a metodei de diagnostic precoce în baza scorului Vesikari a metodei de diagnostic diferențial în baza evaluării echilibrului acido-bazic și a lacunei anionice în infecția cu rotavirusuri la sugari.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE PRIVIND INFECŢIA CU ROTAVIRUSURI LA SUGARI
 • 1.1.Generalităţi privind aspectele epidemiologice şi factorii de risc în infecţia cu rotavirusuri
 • 1.2. Particularitățile structurale și fiziopatologice ale rotavirusurilor la sugari
 • 1.3. Aspect ele clinice ale infecției cu rotavirusuri la sugari
 • 1.4. Caracteristica metodelor diagnostice paraclinice folosite în infecța cu rotavirusuri şi conduita terapeutică
 • 1.5. Generalizări privind aspectele actuale ale infecţiei cu rotavirusuri

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodologia de formare și selectare a materialului de studiu
 • 2.2. Metode de cercetare și de prelucrare statistică aplicate în studiu
 • 2.3. Aspecte rezumative ale argumentării metodelor utilizate în studiu

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICO-EPIDEMIOLOGICE ȘI PARACLINICE ÎN INFECŢIA CU ROTAVIRUSURI LA SUGARI
 • 3.1. Aspecte epidemiologice ale infecţiei cu rotavirusuri la sugari în Republica Moldova
 • 3.2. Aspect e clinice ale infecţ iei cu rotavirusuri la sugari
 • 3.3. Caracteristica modificărilor paraclinice si a particularităţilor imagistice
 • 3.4. Specificităţi generale privind particularităţile clinico -paraclinice şi epidemiologice ale infecţiei rotavirale la sugari

4. CARACTERISTICILE ECHILIBRULUI ACIDO–BAZIC, A GENOTIPURILOR ROTAVIRUSURILOR ȘI STRUCTURA ETIOLOGICĂ A MIXT-INFECȚIEI CU ROTAVIRUSURI
 • 4.1. Modificările echilibrului acido - bazic în infecţia cu rotavirusuri la sugari
 • 4.2. Structura etiologică a mixt – infecţiei cu rotavirusuri în loturile de studiu
 • 4.3. Spectrul genotipic al infecţiei cu rotavirusuri la sugarii vaccinaţi şi nevaccinaţi
 • 4.4. Note de sinteză referitoare la particularităţile metabolice, genotipice şi ale microflorei patogene în infecţia cu rotavirusuri la sugarii din studiu