Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea unor modificări metabolice (glucidice, lipidice) și inflamatorii în infarct miocardic acut - studiu preclinic experimental


Autor: Timercan Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Leonid Lîsîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Teodor Branişte
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.16 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

infarct miocardic acut, izoproterenol, stres oxidativ, ischemie, hipoxie tisulară, inflamație, citokine, metabolism

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale, bibliografie din 298 titluri, 7 anexe, 115 pagini de text de bază, 20 tabele, 28 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 21 lucrări științifice.

Scopul studiului: Aprecierea unor markeri metabolici şi inflamatori în dinamica infarctului miocardic acut și identificarea interrelaţiei dintre ei şi pronosticul bolii prin elaborarea unui ansamblu patobiochimic de evaluare precoce.

Obiectivele cercetării: Determinarea în dinamica infarctului miocardic acut a unor valori ai metabolismului glucidic şi lipidic, indicilor procesului inflamator, markerilor stresului oxidativ și a leziunii tisulare; identificarea corelațiilor dintre parametrii biochimici în ser și homogenat, cât și raportarea modificărilor respective la etapele IMA cu determinarea unei constelații biochimice pentru constatarea precoce a severității IMA.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a cercetării: S-a apreciat interrelația devierilor metabolice şi inflamatorii în țesutul cardiac și sânge la diferite etape ale infarctului miocardic experimental. S-a stabilit spectrul de indici biochimici în ser și homogenat cu valoare diagnostică și predictivă înaltă pentru IMA, confirmând utilitatea biomarkerilor menționați.

Problema științifică importantă soluționată în teză: Fundamentarea experimentală a rolului modificărilor metabolice, inflamației și stresului oxidativ în inducerea și progresarea leziunilor tisulare din IMA, fapt care confirmă oportunitatea estimării corelațiilor valorilor sero-tisulare a markerilor biochimici, contribuind la stabilirea predictorilor de diagnostic și pronostic.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Rezultatele cercetării impun o viziune clară în interpretarea mecanismelor patobiochimice ale IMA prin prisma modificărilor metabolice și inflamatorii. În etapele patogenice ale leziunii miocardice au fost corelate valorile serice și tisulare a markerilor inflamației, stresului oxidativ și leziunii tisulare. Studiul confirmă prezența în patobiochimia procesului a fazei de preinfarct.

Valoarea aplicativă a cercetării: Studiul poate servi drept punct de reper a unor cercetări mai aprofundate, ce ar contribui la crearea unui algoritm corelațional al markerilor biochimici. Implementarea în practică: Rezultatele studiului sunt aplicate în procesul instructiv metodic ]n cadrul Catedrei de biochimie și biochimie clinică. Postulatele de bază ale lucrării pot fi luate în considerație și aplicate în medicina practică pentru diagnosticul și monitoringul pacienților cu IMA.

Cuprins


1. INFARCTUL MIOCARDIC ACUT: MECANISMELE PATOBIOCHIMICE
 • 1.1 Stresul oxidativ
 • 1.2 Inflamația
 • 1.3 Modificările metabolice
 • 1.4 Concluzii

2. MATERIAL ȘI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Modelul experimental
 • 2.1.1 Pregătirea materialului biologic pentru studiul histologic
 • 2.1.2 Evaluarea histologică a materialului biologic
 • 2.1.3 Mortalitatea
 • 2.2 Pregătirea materialului biologic
 • 2.3 Metodele de cercetare
  • 2.3.1 Indicatorii metabolici la șobolani cu infarct miocardic acut
  • 2.3.2 Moleculele de semnalizare celulară în infarct miocardic experimental
  • 2.3.3 Indicatorii ischemiei/hipoxiei și lezinii tisulare în infarct miocardic indus de izoproterenol
 • 2.4 Prelucrarea statistică
 • 2.5 Concluzii

3. SEMNIFICAȚIA CLINICO-DIAGNOSTICĂ A MODIFICĂRILOR METABOLICE
 • 3.1 Modificările metabolismului glucidic în infarctul miocardic experimental
 • 3.2 Indicii metabolismului lipidic în infarctul indus de izoproterenol
 • 3.3 Corelațiile sero-tisulare ale indicilor metabolici în infarct experimental
 • 3.4 Concluzii
4. SEMNIFICAȚIA CLINICO-DIAGNOSTICĂ A MARKERILOR ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT
 • 4.1 Biomarkerii inflamației în infarct experimental
 • 4.2. Indicii ischemiei/hipoxiei și leziunii tisulare
 • 4.2.1 Modificările markerilor stresului oxidativ
 • 4.2.2 Estimarea indicilor hipoxiei tisulare
 • 4.2.3 Importanța diagnostică a indicilor integrității structurale
 • 4.3 Corelațiile sero-tisulare ale citokinelor și indicilor ischemiei/hipoxiei și leziunii tisulare în infarct experimental
 • 4.4 Concluzii

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI