Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.)


Autor: Certan Corina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Constantin Bulimaga
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română
Adobe PDF document1.20 Mb / în engleză

Teza

CZU 504.064.3:574(478)(043.2)

Adobe PDF document 8.80 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

ecosistem petrofit, biodiversitate, reconstrucție ecologică, restabilire naturală, proces biogeochimic, regosol, haldă de steril, carieră

Adnotare

Introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 245 titluri, 129 pagini text de bază, 20 figuri, 11 tabele, 10 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ecologie. Scopul: evaluarea particularităților de restabilire a ecosistemului petrofit în cariera de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.

Obiective: estimarea etapei de inițiere și restabilire naturală a biodiversităţii pe suprafața haldelor de steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.; evaluarea stării și dinamicii biodiversităţii pe suprafața haldelor de steril în dependență de vârsta lor; aprecierea dependenței gradului de evoluare a regosolurilor, formate pe suprafața haldelor de steril cu vârstă diferită în procesul de restabilire a ecosistemului petrofit; reconstrucția ecologică prin recultivarea silvică a haldelor proaspăt depozitate în carieră.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată, în Republica Moldova, a fost efectuat studiul restabilirii naturale a ecosistemului petrofit și stabilită legitatea formării regosolurilor pe suprafața haldelor de steril. Legitatea demonstrează, că gradul de formare a regosolurilor reprezintă un proces de evoluare a solului dependent de vârsta haldelor, numărul de specii care se dezvoltă pe suprafața lor, conținutul de nutrienți și humusul format în regosol, asigurat de masa speciilor dezvoltate pe suprafața haldelor de steril, în rezultatul procesului biogeochimic (fitocenotic). A fost elaborată și implementată metoda experimentală de recultivare silvică a ecosistemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.

Originalitatea rezultatelor constă în studiul complex al dinamicii procesului natural de inițiere și restabilire a biodiversității, de formare a solului, de acumulare a nutrienților (Ntotal, P2O5, K2O), a humusului în straturile de sol nou-formate pe suprafața haldelor de steril (stratul de sol 0–20 cm) și condițiile care asigură restabilirea ecosistemului petrofit.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea procesului de restructurare naturală a ecosistemului petrofit, bazat pe diversitatea fenomenelor pe care le explică. Procesul dat reprezintă consecutivitatea și interacțiunea reciprocă a etapelor naturale de dezvoltare a biodiversității, solificare, acumulare a nutrienților și formare a humusului în regosoluri, care au loc simultan, fără intervenția omului și asigură restabilirea naturală a ecosistemului petrofit.

Importanţa teoretică. Cercetarea constituie o primă experiență, pe plan național, privind elucidarea etapelor de restabilire a biodiversităţii și stabilirea legității procesului de formare a solului pe suprafața haldelor de steril. Rezultatele indică faptul, că procesul de restabilire a biodiversității și de formare a regosolurilor pe suprafața haldelor de steril sunt interdependente.

Valoarea aplicativă. Pentru prima dată a fost utilizată metoda de reconstrucție ecologică prin recultivarea silvică pe terenuri proaspăt depozitate, fără adaosuri suplimentare și a fost obținut un ecosistem cu un indice înalt de dezvoltare a diversității biologice vegetale. Rezultatele studiului complex vor servi ca bază pentru restabilirea ecosistemelor degradate în urma activităților miniere la zi în carierele de calcar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor sunt implementate de către Departamentul Dezvoltare Durabilă a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. în scopul realizării reconstrucției ecologice prin recultivarea silvică a haldelor de steril și de Universitatea de Stat din Moldova în procesul de instruire a masteranzilor și doctoranzilor.

Cuprins


1. RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A TERENURILOR DEGRADATE REZULTATE PRIN EXPLOATĂRILE MINIERE DE SUPRAFAȚĂ
 • 1.1. Problema degradării ecosistemelor naturale prin exploatările miniere de suprafață
 • 1.2. Impactul activităților miniere asupra compoziției și structurii biodiversității naturale
 • 1.3. Tehnici, scheme și tehnologii de reconstrucții ecologice a terenurilor degradate antropic
 • 1.4. Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate folosind specii agricole și forestiere
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

 • 2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Schema amplasării obiectului de studiu și condițiile fizico-geografice
 • 2.2. Metode de cercetare în teren
 • 2.3. Metode de cercetare în laborator
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL PRIVIND STAREA ECOLOGICĂ A CARIEREI DE CALCAR „LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A.
 • 3.1. Condițiile geologice și geomorfologice
 • 3.2. Condițiile edafice din zona de studiu
 • 3.3 Caracteristica ecosistemului petrofit până la darea în exploatare a carierei de calcar
 • 3.4. Structura taxonomică și distribuția florei în dependență de vârsta haldelor și diversitatea faunei din carieră
 • 3.5. Spectrul bioecologic al florei carierei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. ETAPELE PROCESULUI DE RESTABILIRE NATURALĂ A ECOSITEMULUI PETROFIT DIN CARIERA „LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A.
 • .1. Etapa de formare a haldelor de steril și procesul de inițiere a restabilirii diversității vegetale pe suprafața lor
 • .2. Etapa de formare a regosolului și descrierea morfologică a profilelor de sol a haldelor de steril cu vârstă diferită amplasate în carieră
 • .3. Studiu privind conținutul de humus (materie organică) și nutrienți în straturile de sol de pe suprafața haldelor de steril cu diverse vârste
 • .4. Legități și dependențe (particularități) stabilite în procesul de restructurare naturală a ecosistemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”
 • .5. Concluzii la capitolul 4

5. RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A ECOSISTEMULUI PETROFIT DIN CARIERA DE CALCAR „LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A.
 • 5.1. Soluții tehnice propuse pentru reconstrucția ecologică a ecosistemului petrofit din cariera de calcar „Lafarge Ciment”
 • 5.2. Cerințe ecologice ale speciilor forestiere plantate pe halda de steril
 • 5.3. Prinderea, supraviețuirea și creșterea speciilor lemnoase pe halda de steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment”
 • 5.4. Posibilități de integrare ecologică și economică a haldelor studiate
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul AUTORULUI