Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a speciei Lycium barbarum L.(goji)


Autor: Tabăra Maria
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Nina Ciorchina
doctor, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română
Adobe PDF document0.93 Mb / în engleză

Teza

CZU 582.951.4(478) (043.2)

Adobe PDF document 9.99 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

Lycium barbarum L., cultura in vitro, microclonare/micropropagare, calusogeneză, rizogeneză, aclimatizare, soiuri de goji, fenologie, anatomie, biochimie.

Adnotare

Structura tezei. Teza include introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografia din 321 surse, volumul total de 156 pagini, 18 tabele, 39 figuri şi 10 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 164.01 – Botanica Scopul tezei: elaborarea tehnologiei de multiplicare in vitro a speciei Lycium barbarum L., evidențierea particularităților biomorfologice şi estimarea biochimică comparativă ale speciei spontane şi soiurilor cultivate în condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova.

Obiectivele de cercetare: *identificarea, mobilizarea soiurilor de goji și evidenţierea explantelor adecvate pentru inițierea culturilor in vitro;*selectarea mediilor nutritive, adecvate pentru fiecare etapă de microclonare;*analiza biologiei dezvoltării plantelor obținute, în condițiile in vitro, ex vitro și în teren experimental; *studiul anatomic și evaluarea biochimică comparativă a conţinutului de flavonoide, taninuri şi acid ascorbic la plantele de goji cultivat şi din flora spontană;*elaborarea tehnologii de micropropagare şi descrierea protocolului de obţinerea unui coeficient înalt de înmulțire la soiurile de goji și extinderea genofondului de arbuşti fructiferi din cadrul GBNI (iniţierea colecției).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată în R. Moldova s-a realizat înmulţirea plantelor de goji prin tehnici şi metode de micropropagare eficiente pentru producerea de material săditor robust, necontaminat și genetic uniform. S-au optimizat microtehnicile de cultivare in vitro ale organogenezei și calusogenezei la soiurile goji de perspectivă. S-a efectuat studiul biologic complex la soiurile de goji, (morfologic, anatomic, biochimic) comparativ cu specia din flora spontană autohtonă în condiţiile pedoclimatice ale R. Moldova.

Problema științifică soluționată: constă în elaborarea tehnologiei multiplicarii in vitro a speciei L. barbarum L. şi obţinerea materialului săditor de calitate necontaminat, uniform genetic și omogen la soiurile de goji în condiţiile climaterice ale R. Moldova. Materialul săditor obținut prin cultura in vitro va contribui în înființarea plantațiilor moderne în R. Moldova și organizarea în GBNI a colecției de arbuşti fructiferi.

Semnificaţia teoretică: rezultatele cercetărilor biotehnologice completează informaţia ştiinţifică privind studiile de microclonare și micropropagare a plantelor de goji, bazată pe principiul totipotenței celulare în culturile in vitro pentru regenerarea vitroplantulelor. De asemenea, acest studiu vizează particularitățile biologice de creștere și dezvoltare ale plantelor, în baza aspectelor fenologice, biometrice, anatomice și biochimice, în condițiile pedoclimatice pe teritoriul R. Moldova, date care ar contribui la instruirea corespunzătoare a agricultorilor cu privire la folosirea de soiuri rezistente la secetă şi de calitate înaltă. Valoarea aplicativă: elaborat și descris detaliat protocolul de obținere a materialului săditor sănătos și omogen la soiuri de goji pentru R. Moldova. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie a GBNI. Materialul săditor obținut a servit ca sursă pentru a iniția crearea colecției din 5 soiuri de goji din GBNI:’Amber Sweet’,’Erma’, ’Ning Xia N1’, ’New Big’ şi ’Licurici’ (soi ameliorat de către cercetătorii ştiinţifici ai Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie a GBNI, în prezent se află la comisia de testare CSTSP). Plantele de goji multiplicate in vitro pot servi în calitate de material săditor pentru fondarea plantațiilor moderne de goji pe arii extinse pe teritoriu R. Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în baza cercetărilor științifice efectuate au fost implementate metodele de multiplicare in vitro a speciei L. barbarum L. aplicate în contracte economice realizate în Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie. Rezultatele studiilor obținute fenologice și biochimice vor îmbogăți spectrul sectorului de pomușoare existente în R. Moldova. Totodată, acestea reprezintă material ştiinţifico-didactic pentru cursurile: Botanică aplicată, Botanică farmaceutică, Chimie biologică şi în instituțiile de învățământ cu profil biologic și agricol, precum și realizarea de contracte cu beneficiari particulari, gospodării țărănești și amatori interesați de soiurile goji.

Cuprins


1. STAREA STUDIULUI ACTUAL PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI MULTIPLICAREA IN VITRO A SPECIEI LYCIUM BARBARUM L.
 • 1.1. Încadrarea sistematică, distribuție şi cultivare
 • 1.2. Descrierea botanică a speciei Lycium barbarum L. ............................................................... 22
 • 1.3. Proprietăți farmaceutice şi nutritive ale speciei Lycium barbarum L. ................................... 24
 • 1.4. Cerințele față de factorii pedoclimatici și caracteristicile ecologice ale speciei Lycium barbarum L.
 • 1.5. Microînmulţirea plantelor horticole in vitro – baza teoretică şi utilizarea practică
 • 1.6. Particularităţile micropropagării şi înmulţirea in vitro a speciei Lycium barbarum L.
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL DE STUDIU ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. MICROPROPAGAREA ȘI DEZVOLTAREA IN VITRO A SOIURILOR DE GOJI
 • 3. 1. Inițierea şi stabilizarea culturilor in vitro a arbustului de goji
 • 3.2. Acţiunea citochininelor asupra ratei de multiplicare la soiurile de goji
 • 3.3. Influenţa combinaţiei şi concentraţiei regulatorilor de creştere asupra ratei de multiplicare şi procesul de creștere in vitro la vitroculturile de goji
 • 3.4. Influența auxinelor în procesul de creștere și rizogeneză la soiurile de goji
 • 3.5. Organogeneza in vitro la soiurile de goji (cultura de calus)
 • 3.6. Aclimatizarea materialului săditor obţinut prin cultura in vitro
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL MORFO-ANATOMIC ȘI BIOCHIMIC COMPARATIV AL SPECIEI LYCIUM BARBARUM L.
 • 4.1. Aspecte fenologice ale arbuştilor din specia Lycium barbarum L.
 • 4.2. Biometria organelor vegetative ale arbustului de Lycium barbarum L.
 • 4.3. Particularităţile anatomice adaptive ale frunzelor (seră şi teren) la specia şi soiurile de Lycium barbarum L.
 • 4.4. Studiul biochimic al frunzelor şi fructelor de Lycium barbarum L. din flora spontană şi cultivată
 • 4.4.1. Analiza calitativă a flavonoidelor și taninurilor
 • 4.4.2. Determinarea cantitativă a compuşilor biologic activi
 • 4.4.3. Analiza indicatorilor biochimici în fructele speciei Lycium barbarum L. spontane și cultivate
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI