Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Globulinele de rezervă 7S și 11S din semințe: evoluție, proteoliză, alergenicitate


Autor: Cherdivară Ala
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Andrei Şutov
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document4.59 Mb / în română

Teza

CZU 577.1./.2(043)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

globuline de rezervă din semințe, legumine, viciline, germine, evoluție, ginkgo, oxalat-decarboxilaza, structurile primare și superioare ale proteinelor, mecanisme de proteoliză, proteoliză limitată, cinetica proteolizei, alergenicitate, arahide

Adnotare

Teza include introducere, patru capitole, concluzii generale, recomandări și lista lucrărilor citate. Lucrarea conține 116 pagini de text, 64 de figuri și 14 tabele. Referințele includ 120 de surse. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice (9 articole și 9 teze la conferințe).

Scopul lucrării: Studierea legităților formării structurii conservative a globulinelor de rezervă din semințe în timpul evoluției, stabilirea mecanismului degradării proteolitice profunde a acestora și analiza perspectivelor de utilizare a proteolizei limitate a globulinelor de rezervă pentru a reduce nivelul de alergenicitate a acestora.

Obiectivele lucrării: 1) Analiza relațiilor filogenetice dintre globulinele de rezervă din semințe și proteinele structural omoloage ale procariotelor și eucariotelor. 2) Stabilirea etapelor succesive în formarea structurii globulinelor de rezervă, care determină funcția lor în semințe. 3) Studierea cineticii proteolizei globulinei de rezervă 11S din semințele de ginkgo Ginkgo biloba, unul dintre cei mai vechi reprezentanți ai spermatofitelor și descrierea mecanismului de reglare a degradării lor proteolitice profunde. 4) Studierea reacțiilor succesive a proteolizei limitate ale globulinelor 11S și 7S din arahide Arachis hypogaea, semințele cărora au un nivel ridicat de alergenicitate. 5) Stabilirea modificărilor structurale în globulinele 11S și 7S în timpul proteolizei și analiza posibilității de reducere a alergenicității globulinelor de rezervă din arahide prin proteoliza limitată.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: Pentru prima dată, s-a stabilit că precursorii străvechi evolutivi ai globulinelor de rezervă din semințe sunt oxalat-decarboxilazele bacteriene. S-a arătat că precursorii străvechi vegetali ai globulinelor de rezervă din semințe sunt proteinele din algele verzi Klebsormidium nitens. S-a constatat că structurile primare și terțiare ale globulinelor 11S reflectă cele mai vechi trăsături ale proteinelor de rezervă din semințe. S-a demonstrat că proteoliza limitată a globulinei 11S din semințele de ginkgo inițiază degradarea sa masivă prin mecanismul „una câte una”. Pe baza analizei structurilor cristaline ale globulinelor 11S, este prezentat rolul reglator al proteolizei limitate în degradarea masivă a acestor proteine. S-au studiat legitățile proteolizei limitate ale globulinelor 11S și 7S din semințele de arahide. S-a stabilit că proteoliza limitată duce la îndepărtarea regiunilor structurii primare ale globulinelor 11S și 7S din arahide, care determină alergenicitatea lor.

Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în stabilirea originii globulinelor de rezervă din semințe din oxalat-decarboxilazele bacteriene și rolului de reglare al proteolizei limitate în degradarea lor profundă. S-a demonstrat că proteoliza limitată a proteinelor de rezervă din semințe duce la eliminarea determinanților antigenici (epitopii IgE) din structurile lor primare, ceea ce este promițător din punct de vedere al creșterii siguranței produselor alimentare, care conțin proteine de rezervă din semințe.

Semnificația teoretică a lucrării: S-a stabilit originea globulinelor de rezervă din semințe din oxalat-decarboxilazele bacteriene și nu din sferulinele Amoebozoa, după cum s-a presupus anterior. Sa stabilit rolul proteolizei limitate în reglarea degradării proteolitice masive a globulinei 11S din ginkgo, unul dintre cei mai vechi reprezentanți ai spermatofitelor.Rezultatele obținutesugerează un mecanism comun pentru reglarea proteolizei proteinelor de rezervă, caracteristic pentru întreaga familie de globuline 11S din semințe. Semnificația aplicativă a lucrării: Sunt prezentate perspectivele proteolizei limitate ca o modalitate de a reduce semnificativ nivelul de alergenicitate al proteinelor de rezervă din semințele de arahide, precum și a mai multor altor plante.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele expuse în lucrare reprezintă material științifico-didactic pentru cursurile de biochimie și proteomică.

Cuprins


GLOBULINELE DE REZERVĂ DIN SEMINȚE l
 • 1.1. Structura globulinelor de rezervă din semințe
 • 1.2. Originea și evoluția globulinelor de rezervă
 • 1.3. Proteoliza globulinelor de rezervă și reglarea acesteia
 • 1.4. Globulinele de rezervă din semințe ca alergeni
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ORIGINEA Ș I EVOLUȚIA STRUCTURILOR GLOBULINELOR DE REZERVĂ DIN SEMINȚE
 • 2.1. Met odele și str ategia de cercetare
 • 2.2. Analiza originii și evoluției globulinelor de rezervă
 • 2.3. Succesiunea formării structurilor globulinelor 7S și 11S
 • 2.4. Controlul degradării globulinelor de rezervă în semințele germinative
 • 2.5. Con cluzii la ca pi tolul 2

3. LEGITĂȚILE PROTEOLIZEI GLOBULINEI 11S DIN SEMINȚELE DE GINKGO
 • 3.1. Mat erialul și m etodele de cercetare
 • 3.2. Izol area și pu rificarea ginnacinei
 • 3.3. Prot eoliza și ci netica proteolizei ginnacinei
 • 3.4. Mod elarea omo loagă a structurilor terțiare și cuaternare ale ginnacinei
 • 3.5. Con cluzii la ca pi tolul 3
4. PROTEOLIZA CA MODALITATE DE REDUCERE A ALERGENICITĂȚII GLOBULINELOR DE REZERVĂ DIN ARAHIDE
 • 4.1. Mat erialul și m etodele de cercetare
 • 4.2. Izolarea și purificarea globulinei 7S din arahide
 • 4.3.Proteoliza limi tată a Ara h1, globulina 7S din arahide
 • 4.4.Izolarea și pu rificarea globulinei 11S din arahide
 • 4.5.Proteoliza limi tată a Ara h3, globulina 11S din arahide
 • 4.6.Imunoreactivitatea încr ucișată a globulinelor de rezervă
 • 4.7.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GE NERALE ȘI R ECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI