Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.04 – Biochimie


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină, biologie.

Formula specialităţii
Biochimia este domeniu al ştiinţei, care cercetează şi dezvăluie legităţile a proceselor chimice, repartizării, componenţei, structurii, funcţiilor, proprietăţilor şi modificărilor substanţelor care aparţine organismelor vii, relaţiile dintre aceste schimbări cu structura şi funcţia celulelor, ţesuturilor şi organelor, a organismelor integre, asocierea lor şi a intregii biosfere, reacţiilor moleculare a organismelor vii la radiaţie, a cîmpurilor electromagnetice şi influenţele extremale, de asemeni a transformărilor, dezintoxicarea xenobioticelor şi a materialelor artificiale, reacţia lor la organismele vii şi la biosfera în intregime.

Biochimie e caracteristic faptul că îzvorul noilor cunoştinţe sunt metodele fizice, chimice şi biologice, drept care servesc rezultatele cercetărilor experimentale la animale, microorganisme, culturi ale celulelor omului, animalelor, plantelor, lichidelor biologice a componentelor separate, extrase din ţesuturi şi din materia primă, de asemeni cercetările de laborator a ţesuturilor şi lichidelor omului, animalelor, care au importanţa clinică.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.04 “Biochimie” necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente:

Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi; radiobiologie; biofizică; biologie moleculară; fiziologia omului şi animalelor; biotehnologie; fiziologia şi biochimia animalelor; fiziologie normală şi patologică; toxicologie; farmacologie,farmacologie clinică; hematologie şi transfuziologie; diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie; farmacologie şi toxicologie veterinară, precum şi celor complementare:

fizică chimică; modelare matematică, metode matematice, produse program; chimie anorganică; chimie analitică; chimie organică; chimie fizică; chimia compuşilor macromoleculari; chimia compuşilor elementoorganici; chimie coloidală; radiochimie; cinetică chimică şi cataliză.

Totuşi pentru biochimie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor pentru aprecierea proceselor metabolice şi, de asemenea, necesitatea lor în depistarea dereglărilor proceselor chimice la nivel subcelular, celular, tisular, organelor şi organismului întreg.

Specialitatea „Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi”, spre deosebire de specialitatea „Biochimie”, studiază numai legăturile dintre structura compuşilor organici şi funcţia lor biologică. Ca obiecte de studiu sunt substanţe izolate: biopolimeri, vitamine, hormoni, antibiotici.

Cercetarea acţiunii radiaţiei ionizante asupra organismelor vii, studierea mecanismelor de protecţie a organismului, se referă la specialitatea „Radiobiologie”

Problemele ce ţin de studierea proceselor fizice şi fizico-chimice in organismele vii şi acţiunea diferitor factori fizici asupra sistemelor biologice se încadrează în specialitatea „Biofizica”

Specialitatea „Biologie moleculară” studiază procesele vitale la nivel molecular, mecanismele de creştere şi dezvoltare a organismelor vii, mecanismele de păstrare şi transmitere a informaţiei genetice.

Specialitatea "Fiziologia omului şi animalelor”, spre deosebire de specialitatea „Biochimie”, studiază procesele fiziologice care decurg în organismul integru, în organele şi sistemele funcţionale.

Cercetarea posibilităţilor de utilizare a proceselor biologice în industrie se încadrează în specialitatea „Biotehnologie”

Spre deosebire de specialitatea „Biochimie”, specialitatea „Fiziologia şi biochimia animalelor” studiază procesele metabolice şi fiziologice care decurg numai în organismul animalelor.

Spre deosebire de specialitatea „Biochimie”, specialitatea „Fiziologie normală şi patologică” studiază legităţile apariţiei şi evoluţiei proceselor patologice şi, de asemenea, reacţiile compensator-adaptive ale organismului la patologii.

„Toxicologie” spre deosebire de specialitatea „Biochimie” studiează numai proprietăţile fizice şi chimice a substanţelor toxice, mecanismele lor de acţiune asupra organismelor vii, elaborează metodele de profilaxie şi tratament a intoxicaţiilor.

Cercetarea acţiunii substanţelor medicamentoase asupra organismului omului şi animalelor se referă la specialitatea „Farmacologie, farmacologie clinică”.

Spre deosebire de specialitatea „Biochimie”, ca obiectul de studiu la specialitatea „Hematologie şi transfuziologie”, sunt probleme de transfuzie a sângelui, preparatelor derivaţi a sângelui şi substituenţilor plasmei sangvine.

Specialitatea „Diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie” prezintă totalitatea metodelor fizico-chimice, biochimice şi biologice, intrebuinţate pentru depistarea devierilor compoziţiei şi prorpietăţilor ţesuturilor şi lichidelor biologice. În calitate de obiect de studiu Alergologiei sunt numai mecanismele de apariţie, dezvoltare, profilaxie şi tratament a reacţiilor şi maladiilor alergice. Imunologia studiază mecanismele de protecţie a organismului la nivel molecular, celular, de asemenea şi reacţţiile fiziologice a organismului asupra acţiunii antigenilor diferiţi.

„Farmacologie şi toxicologie veterinară” spre deosebire de specialitatea „Biochimie” studiează numai proprietăţile fizice şi chimice a substanţelor toxice şi medicamentoase, mecanismele lor de acţiune asupra organismelor animalelor.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Biochimie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Leonid Lîsîi doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră Biochimie şi biochimie clinică U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu”
  2. Vladimir Horneţ-Eremeev doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, catedră Biochimie şi biochimie clinică U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu”

Recenzent

  1. Alexandru Dascaliuc doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, şeful laboratorului Biochimia Ontogenezei, Institutul de Fiziologie a Plantelor A.S. R.M.