Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracteristica metabolică a ischemiei/reperfuziei cauzate de torsiunea/detorsiunea ovariană


Autor: Lazăr Cornelia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Olga Tagadiuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Ana Mişina
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română
Adobe PDF document1.34 Mb / în engleză

Teza

CZU 618.11-008.9:618.11-007.59-005.4-092.9(043.2)

Adobe PDF document 3.32 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

torsiune ovariană experimentală, leziuni prin ischemie/reperfuzie, reperfuzie controlată, stres oxidativ, specii reactive ale oxigenului, sistem antioxidant

Adnotare

Scopul cercetării a fost studierea modificărilor metabolice cauzate de ischemie/reperfuzie în torsiunea/detorsiunea ovariană experimentală pentru evidențierea indicilor specifici de diagnostic ai leziunilor tisulare ovariene și argumentarea strategiilor de tratament care ar reduce leziunile de reperfuzie.

Obiectivele cercetării: 1. Determinarea particularităţilor metabolice ale leziunilor cauzate de ischemie/reperfuzie la nivelul ovarelor în torsiunea/detorsiunea ovariană experimentală. 2. Studiul expresiei biochimice sangvine a leziunilor prin ischemie/reperfuzie cauzate de torsiunea/detorsiunea ovariană. 3. Identificarea corelaţiilor modificărilor biochimice sangvine cu cele tisulare în torsiunea/ detorsiunea ovariană experimentală. 4. Evaluarea metodei de reperfuzie controlată asupra indicilor biochimici tisulari şi sangvini în torsiunea/detorsiunea ovariană experimentală.

Metodologia cercetării științifice. S-a efectuat un studiu preclinic, experimental, respectând toate rigorile științifice și principiile etice de cercetare instituțională, naționale și internaționale. Cercetarea a fost efectuată pe şobolani albi de laborator (Rattus albicans), modelându-se torsiunea ovariană, cu detorsiune/reperfuzie ulterioară, inclusiv aplicându-se şi tehnica de reperfuzie controlată (modelul on-off). Pentru realizarea obiectivelor tezei, au fost investigate omogenatele ţesutului ovarian și serul sangvin pentru aprecierea indicilor metabolici ai ischemiei, stresului oxidativ și sistemului antioxidant. A fost obținut avizul pozitiv al Comitetului de Etică a Cercetării pentru realizarea studiului: proces verbal nr. 27, la nr. 24, din data de 08.02.2016.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute. Cercetarea a relevat date importante cuprinzând indicii metabolismului ce asigură funcționarea celulelor ovariene în condiții de ischemie provocată. Au fost apreciate modificările biochimice care au loc în torsiunea/detorsiunea ovariană experimentală, profunzimea dereglărilor și reflectarea lor sangvină. S-au dozat indicii afectării ischemice, ai stresului oxidativ și de protecție antioxidantă atât la nivel tisular, cât și sangvin, cu determinarea prezenței corelațiilor sangvino-tisulare ale parametrilor evaluați. Au fost formulate ipoteze privitor la condițiile care favorizează rezistența ovarelor la ischemie, conexiunea dintre modificările metabolice tisulare și cele sangvine. A fost identificat un spectru de indici de laborator din serul sangvin cu valoare diagnostică în TO, dar și de monitorizare după detorsiune. Au fost propuse anumite intervenții terapeutice, pentru un rezultat cât mai eficient al tratamentului chirurgical al TO cu păstrarea ovarelor. Studiul a aprofundat cunoștințele referitor la metabolismul ovarian în torsiunea ovariană după reperfuzia simplă și cea controlată.

Semnificația teoretică a lucrării. Cercetarea noastră a relevat date importante referitor la metabolismul ovarian în condiții fiziologice și în sindromul de ischemie/reperfuzie din cadrul torsiunii ovariene, apreciindu-se efectele reperfuziei clasice și a celei controlate.

Valoarea aplicativă a cercetării. În studiul nostru au fost aplicate metode de investigaţie de laborator care au asigurat obţinerea rezultatelor de precizie înaltă care ne-au permis argumentarea posibilității utilizării indicilor de laborator (lactatul, albumina ischemic modificată, lactat dehidrogenaza-piruvat) în diagnosticul diferențiat al torsiunii ovariene, cât și în monitorizarea rezultatelor tratamentului (dialdehida malonică, produșii proteici de oxidare avansată, produșii finali de glicare avansată). Evaluarea comparativă a modificărilor metabolice din țesutul ovarian și serul sangvin după detorsiunea clasică și cea on-off a reliefat avantajul reperfuziei controlate în prevenirea intensificării leziunilor tisulare induse prin stres oxidativ în tratamentul chirurgical al TO cu păstrarea ovarelor, aplicarea metodei respective făcându-se ușor și nefiind necesare costuri suplimentare.

Implementarea în practică – în procesul didactic universitar și postuniversitar la Catedra de biochimie și biochimie clinică a USMF “Nicolae Testemițanu”.

Aprobarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate, analizate, discutate și aprobate la mai multe foruri științifice naționale și internaționale: 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Moldova, 12-14 mai 2016; Conferinţa Ştiinţifică Anuală IMU a tinerilor specialişti „Performanţe şi perspective în urgenţe medico-chirurgicale”, Institutul de Medicină Urgentă, Chişinău, Moldova, 20 mai 2016; Zilele Universității și Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la naşterea ilustrului medic şi savant Nicolae Testemiţanu, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Moldova, 18-20 octombrie 2017; Annual Young Medical Scientists' Conference 2017, Bogomolets National Medical University, Kiev, Ucraina, 27-29 octombrie 2017; IBC – SOFIA 2017, 2nd INTERNATIONAL BIOMEDICAL CONGRESS of SOFIA 2017, Medical University – Sofia, Bulgaria, 17-19 noiembrie 2017; Conferinţa „Biological markers in fundamental and applied biology. From theory to practice”, European Scientific Center "Biomarker", or. Brno, Republica Cehă, 10 ianuarie 2018; Conferinţa „Modern technologies of diagnostics and monitoring of therapy in experimental, clinical medicine and pharmacy”, European Scientific Center "Biomarker", or. Brno, Republica Cehă, 15 ianuarie 2018; Conferinţa ştiinţifico-practică „Theoretical and practical aspects of the use of biological markers in fundamental and applied medicine and biology”, European Scientific Center "Biomarker", or. Praga, Republica Cehă, 27-29 martie 2018 (cu acordarea grantului pentru publicarea rezultatelor: https://escbm.org/page/view/grants); 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Moldova, 3-5 mai 2018; Zilele Universității și Conferinţa ştiinţifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Moldova, 18 octombrie 2018 și 17 octombrie 2019; VI Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2019, Bukovinian State Medical University, Cernăuți, Ucraina, 2-5 aprilie 2019; VII Bukovinian International Medical Congress, BIMCO 2020, Bukovinian State Medical University, Cernăuți, Ucraina, 7-10 aprilie 2020.

Publicații la tema tezei. Au fost publicate 19 lucrări științifice la subiectul tezei, inclusiv 7 articole, dintre care 2 în reviste din baze de date internaționale (SCOPUS, IFCiteScore2019: 0,6 și Web of Science, IFISI: 0,8), 3 articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, categoria B, inclusiv 1 articol în Moldovan Journal of Health Sciences (Revista de Științe ale Sănătății din Moldova), 2 articole în culegeri internaționale și 12 teze în lucrările conferințelor și congreselor științifice naționale și internaționale.

Volumul și structura tezei. 143 de pagini care includ: lista abrevierilor, lista figurilor, lista tabelelor, introducere, 3 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie, informații privind valorificarea rezultatelor cercetării, 3 anexe, declarația privind asumarea răspunderii.

Cuprins


1. METABOLISMUL OXIDATIV ÎN TORSIUNEA/DETORSIUNEA OVARIANĂ
 • 1.1. Stresul oxidativ și sistemul reproducător feminin
 • 1.1.1. Stresul oxidativ și principalele mecanisme de producere a SRO
 • 1.1.2. Mecanisme de protecție antioxidantă
 • 1.1.3. Modificări patologice induse de SRO
 • 1.1.4. Acțiunea fiziologică a SRO la nivelul sistemului reproducător feminin
 • 1.2. Mecanisme biochimice ale dezvoltării leziunilor prin ischemie/reperfuzie
 • 1.3. Fenomenul de postcondiționare ischemică

2. MATERIALE ȘI METODE DE STUDIU ÎN TORSIUNEA OVARIANĂ EXPERIMENTALĂ
 • 2.1. Modelul experimental
 • 2.1.1. Animale de laborator și loturi de cercetare
 • 2.1.2. Procedura chirurgicală
 • 2.2. Pregătirea materialului biologic și investigații biochimice
 • 2.2.1. Pregătirea materialului biologic pentru studiu
 • 2.2.2. Dozarea indicilor ischemiei
 • 2.2.3. Determinarea indicilor stresului oxidativ
 • 2.2.4. Aprecierea markerilor sistemului antioxidant
 • 2.2.5. Evaluarea altor indici ai metabolismului
 • 2.3. Tehnologii informaționale și procedee de analiză statistică a rezultatelor

3. MODIFICĂRI BIOCHIMICE ÎN ISCHEMIA/REPERFUZIA OVARIANĂ
 • 3.1. Impactul intervenției chirurgicale asupra markerilor biochimici studiați în ischemia/reperfuzia produsă de torsiunea/detorsiunea ovarelor
 • 3.2. Influența torsiunii/detorsiunii ovariene asupra indicilor ischemiei
 • 3.3. Modificările indicilor stresului oxidativ în torsiunea/detorsiunea ovariană
 • 3.4. Influența torsiunii/detorsiunii ovariene asupra markerilor sistemului antioxidant
 • 3.5. Sinteza rezultatelor studiului

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii