Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Manifestările clinice, serologice și morfologice la pacienții cu gastrită cronică atrofică


Autor: Botezatu Adriana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Nicolae Bodrug
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.22 Mb / în română
Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 616.33-002.27-07(043.2)

Adobe PDF document 5.62 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

gastrită cronică atrofică, atrofia mucoasei gastrice, metaplazie intestinală, displazia epiteliului gastric, endoscopie digestivă superioară avansată, examen morfologic, Helicobacter pylori

Adnotare

Data susținerii: 13.05.2021, ora 14:00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://meet.google.com/agu-yogv-bqf

Actualitatea şi importanța problemei cercetate:Deși în ultimul secol incidența cancerului gastric (CG) a scăzut semnificativ, parțial din cauza eradicării eficiente și reducerii prevalenței H.pylori (HP), maladia este încă una dintre principalele cauze de deces prin cancer la nivel mondial [13, 24, 44]. În cele mai recente statistici globale de cancer, afecțiunea ocupă al 5-lea loc după incidență (8% din numărul total de cancere) și reprezintă a 2-a-3-a cauză principală de deces prin cancer la ambele sexe (10% din totalul deceselor cauzate de neoplazii) [32, 43]. În România, cancerul gastric este a 6-a localizare malignă la ambele sexe, cu o incidență de 5,2% [32]. Doar 1-3% dintre persoanele infectate cu HP dezvoltă CG [44]. Endoscopia digestivă superioară (EDS) cu prelevarea probelor bioptice este ”standardul de aur” pentru diagnosticul CG și al leziunilor precanceroase gastrice (gastrita cronică atrofică (GCA), metaplazia intestinală (MI), displazia epiteliului gastric (DEG)), dar utilizarea lor pentru screening-ul la nivel populațional este limitată, datorită invazivității metodei și a costului, însă pentru pacienții cu risc ridicat rămâne singura strategie disponibilă [10, 21, 26, 38]. În timp ce multe aspecte ale patologiei gastritelor rămân să fie elucidate, informații consistente indică că GCA este singurul, cel mai puternic predictor pentru debutul MI și CG de tip intestinal [10]. Diagnosticarea precoce a leziunilor precanceroase gastrice în populația generală și supravegherea acestor pacienți sunt considerente importante pentru identificarea precoce și reducerea mortalității prin CG, creșterea ratei de supraviețuire și îmbunătățirea calității vieții pacienților [8, 9, 13]. Cu toate acestea, în prezent, modificările premaligne ale mucoasei gastrice sunt frecvent ignorate în practica clinică sau rezultă într-o frecvență variabilă de supraveghere sau tratament [31].

Astfel, reieșind din cele menționate anterior, scopul lucrăriiprezente constă în elucidarea manifestărilor clinico-paraclinice la pacienții cu gastrită cronică atrofică în dependență de tipul morfologic al leziunii gastrice existente. Pentru realizarea scopului au fost stipulate următoarele obiective generale de cercetare:
1. Evaluarea particularităților clinice la pacienții cu gastrită cronică atrofică.
2. Determinarea corelației dintre severitatea afectării mucoasei gastrice în gastrita cronică atrofică endoscopic și stadiul atrofiei mucoasei gastrice conform sistemelor OLGA și OLGIM. 3. Estimarea rolului și valorii diagnosticului non-invaziv serologic în prognosticul gastritei cronice atrofice.
4. Studierea relației dintre examenul morfologic și activitatea funcțională a mucoasei gastrice prin determinarea concentrației markerilor serologici, urmată de compararea datelor morfologice și serologice.
5. Elaborarea unui algoritm de diagnostic al pacienţilor cu gastrită cronică atrofică.

Metodologia generală a cercetării a fost elaborată în baza publicaţiilor autorilor autohtoni [10, 17, 19] şi de peste hotare [7, 28]. În cadrul acestui studiu clinic transversal de cohortă, pacienții au fost selectați conform criteriilor de includere și excludere. Pentru cercetarea şi soluţionarea problemelor abordate în teză am utilizat metodele: epidemiologic analitic, anchetarea, examinarea clinică, investigații paraclinice, procedee statistice, matematice, instrumente de monitorizare şi evaluare.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute: Au fost evidențiate particularitățile clinice, serologice și morfologice ale GCA în funcție de gradul de afectare a mucoasei gastrice. A fost evaluată corelația dintre testele invazive și non-invazive în diagnosticul GCA, cu estimarea rolului HP, severității tabloului clinic și pattern-ului foveolar al mucoasei gastrice. Cercetările fiziologice, morfologice şi clinice au aprofundat datele privind particularitățile stărilor precanceroase gastrice în raport cu activitatea inflamatorie a mucoasei stomacului, au eficientizat diagnosticul afecțiunii și au crescut specificitatea screening-ului pentru pacienții cu risc crescut de dezvoltare a patologiei precanceroase gastrice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui algoritm de diagnostic precoce a GCA în scopul prevenirii cancerului gastric. Au fost propuse recomandări pentru examinarea pacienților infectați cu HP (testare imunologică și stadializare histologică a GCA) pentru a izola cohorte cu un risc ridicat de a dezvolta CG.

Aprobarea rezultatelor tezei. Rezultatele studiului au fost prezentate şi discutate în cadrul următoarelor forumuri ştiinţifice naționale şi internaționale:
1. Conferința anuală a Universității de Medicină și Farmacie din Iași ”Gr T. Popa” ”Aspecte contemporane în gastrita cronică atrofică”, 04-06 martie 2016, Iași, România.
2. Congresul III de Medicină Internă ”Actualități în leziunile precanceroase gastrice”, 24-25 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova.
3. Simpozion Centenarul Medicinei Interne Românești la Cluj ”Premalignant lesions and gastric cancer”, 24-26 octombrie 2019, Cluj-Napoca, România.
4. Reuniunea Societății Române de Neurogastroenterologie ”Identifying precancerous lesions – an important step in gastric cancer prevention”, 07-09 noiembrie 2019, Iași, România.
5. Zilele Universităţii şi Conferințele științifice anuale ale colaboratorilor şi studenților IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2014, 2017, 2018, 2019, Chişinău, Republica Moldova.
6. III Российский гастроэнтерологический конгресс с международным участием «Гастроэнтерология России от рождения до старости (педиатрические, терапевтические, хирургические и медико-социальные аспекты)», «Предраковые заболевания и рак желудка». 29-30 октября 2020, Санкт-Петербург, Россия.

Aviz pozitiv al Comitetului de Etică a Cercetării pentru realizarea studiului a fost primit în data de 17 iunie 2019 (procesul verbal nr. 38).

Publicații la tema tezei. Materialele tezei au fost reflectate în 13 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 articole fără coautori şi 8 articole în ediţii recenzate, 11 participări active cu comunicări și postere la foruri științifice internaționale și naționale, un brevet de invenție.

Volumul și structura tezei. Lucrarea este expusă pe 155 pagini de text, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice şi indice bibliografic cu 237 de referințe. Materialul ilustrativ include 39 de figuri, 25 de tabele, 4 formule statistice şi 6 anexe.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE PRIVIND DIAGNOSTICUL ȘI PROGNOSTICUL GASTRITEI CRONICE ATROFICE
 • 1.1. Definiția, clasificarea și epidemiologia gastritei cronice atrofice
 • 1.2. Fiziopatologia și simptomatologia gastritei cronice atrofice
 • 1.3. Metodele contemporane de diagnostic precoce al gastritei cronice atrofice

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de investigație și criterii de diagnostic
 • 2.4. Metode de procesare statistică a rezultatelor

 • 3. MANIFESTĂRILE CLINICO-PARACLINICE ÎNREGISTRATE LA PACIENȚII CU GASTRITĂ CRONICĂ ATROFICĂ ÎN FUNCȚIE DE TIPUL MORFOLOGIC AL LEZIUNII
  • 3.1. Particularităţile clinice, serologice şi morfologice la pacienții cu gastrită cronică atrofică, fără metaplazie intestinală și fără displazia epiteliului gastric (sublotul 1)
  • 3.2. Particularităţile clinice, serologice şi morfologice la pacienții cu gastrită cronică atrofică și metaplazie intestinală (sublotul 2)
  • 3.3. Particularităţile clinice, serologice şi morfologice la pacienții cu gastrită cronică atrofică și displazia epiteliului gastric (sublotul 3)
  • 3.4. Analiza comparativă a particularităţilor clinice, serologice şi subloturile de studiu

  4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
  CONCLUZII GENERALE
  RECOMANDĂRI PRACTICE
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  LISTA PUBLICAȚIILOR ȘI MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE
  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII