Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Procedee compoziţional-artistice în arhitectura clădirilor administrative moderne din oraşul Chişinău


Autor: Oleinic Svetlana
Gradul:doctor în arhitectură
Specialitatea: 18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Tamara Nesterov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în rusă

Teza

CZU 72.012(478-25)(043)

Adobe PDF document 15.56 Mb / în rusă
243 pagini


Cuvinte Cheie

arhitectura clădirilor administrative, centre de afaceri, procedee compoziționale, compoziție spațial-volumetrică, modelarea arhitecturală

Adnotare

Structura tezei: introducerea, 3 capitole, concluzii și recomandări (120 pagini text de bază), bibliografie formată din 203 de titluri. Volumul total 241 pagini. Rezultatele cercetării au fost publicate în 18 articole ştiinţifice.

Scopul lucrării: Identificarea tendințelor dezvoltării arhitecturii clădirilor administrative moderne din Chișinău și elaborarea recomandărilor pentru proiectarea lor, luând în considerare contextul urban existent.

Obiectivele propuse: dezvăluirea rolului crescând al compoziției în arhitectură și aportul școlilor de arhitectură la acest proces; identificarea etapelor principale în formarea arhitecturii clădirilor administrative din Chișinău; clasificarea clădirilor administrative moderne ale orașului; fundamentarea tendințelor arhitecturii clădirilor administrative, construite în perioada independenței Republicii Moldova; elaborarea recomandărilor pentru proiectarea clădirilor administrative din Chișinău, ținând cont de situația urbană existentă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată a fost studiată evoluția arhitecturii clădirilor administrative din orașului Chișinău și au fost dezvăluite sursele particularitățile arhitecturii lor la etapa contemporană.

Rezultatul științific. Au fost identificate tendințele arhitecturii clădirilor administrative din Chișinău și formulate recomandări pentru proiectarea lor.

Probleme științifice rezolvate: au fost determinate etapele formării arhitecturii clădirilor administrative din Chișinău; aufost dezvăluite tendințele actuale în dezvoltarea arhitecturii clădirilor administrative ale orașului; sunt prezentate recomandări pentru proiectarea lor pe baza abordării de mediu.

Semnificarea teoretică: În contextul rolului crescând al compoziției în arhitectura modernă, a fost relevată dominația acesteia asupra componentelor structural-planimetrice ale arhitecturii clădirilor administrative din Chișinău.

Valoarea aplicativă: lucrarea va fi utilă: la elaborarea conceptiei arhitecturii clădirilor administrative în procesul de proiectare; la evaluarea propunerilor de proiect; la elaborearea actelor, normelor şi regulamentelor dezvoltării durabile a orașului (PUG, PUZ, etc.); în calitate de suport didactico-metodic în proces educațional; poate deveni o bază metodologică pentru cercetări științifice ulterioare.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului cercetării sunt reflectate în 18 publicații științifice, 2 suporturi didactice (indicaţii metodice) și prezentate la 23 conferințe și forumuri ştiinţifice internaționale din Moldova, Olanda, Portugalia România și Ucraina. În baza studiului, a fost: elaborată programa și curricula disciplinei „Bazele compoziției și proiectării de arhitectură” pentru anul I universitar, implementată din 2016 în cadrul UTM; publicate indicaţii metodice „Principiile zonării funcționale ale clădirilor publice” în anul 2015; implementate în 5 proiecte de licență. În prezent, rezultatele studiului sunt utilizate în procesul educațional al formării studenților la specialitatea 0731. „Arhitectură” UTM. 8

Cuprins


1. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ КОМПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
 • 1.1. Предпосылки возрастания роли композиции в архитектуре современных зданий и сооружений
 • 1.2. Композиция в архитектурном формообразовании в эпоху модернизма и постмодернизма
 • 1.3. Вклад архитектурных школ ХХ века в формировании нового подхода к решению композиционных задач
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ СОВРЕМЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА КИШИНЁВА
 • 2.1. Типологические аспекты архитектуры административных зданий и увеличение их разнообразия в современных условиях
 • 2.2. Этапы формирования архитектуры административных зданий города Кишинёва
 • 2.3. Классификация административных зданий Кишинёва по архитектурнокомпозиционным принципам и приёмам
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА КИШИНЁВА
 • 3.1. Архитектурная композиция современных административных зданий города Кишинёва в контексте развития мировой архитектуры
 • 3.2. Тенденции развития архитектуры административных зданий Кишинёва в начале ХХI века
 • 3.3. Прогностика и рекомендации по проектированию новых административных зданий
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE