Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan


Autor: Cristina Martîniuc
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8(043.3)

Adobe PDF document 0.87 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

subiect de drept internaţional public, subiecţi originari şi primari, recunoaşterea de jure şi de facto, subiecţi secundari şi derivaţi, personalitate juridică internaţională, capacitate de exerciţiu universală, capacitate de exerciţiu specială, capacitate de exerciţiu limitată, teritoriu, populaţie, suveranitate, stat unitar, stat compus, naţiuni care luptă pentru eliberare, formaţiune de tip statal, organizaţii internaţionale interguvernamentale, organizaţie neguvernamentală, societate transnaţională, subiecţi netipici, calitate de subiect al republicilor din cadrul URSS, statutul individului în dreptul internaţional public

Adnotare

Teza este consacrată problemelor actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan. Ca pionerat în literatura juridică din Republica Moldova – subiecţii de drept internaţional public sunt trataţi în mod complex, prin prisma cerinţelor şi prevederilor normelor şi principiilor de drept internaţional nu numai referitor la subiecţii primari, originari şi cu capacitate deplină, ci şi la cei derivaţi şi cu capacitate limitată.

Caracterul inedit al lucrării se manifestă prin încercarea autorului de a realiza o investigaţie clară privind locul central pe care îl ocupă problematica subiectului de drept în dreptul internaţional public. În realizarea lucrării au fost adăugate elemente noi, la ceea ce se ştie deja şi s-a publicat în literatura de specialitate din ţara noastră, dat fiind faptul că, până în prezent, această tematică a constituit obiectul unor abordări doar tangenţiale şi parţiale. Menţionăm că existenţa dreptului internaţional este focalizată pe determinarea destinatarilor regulilor pe care acesta le conţine. Este important să cunoaştem asupra cui se aplică normele, regulile şi principiile dreptului internaţional, în caz contrar, ansamblul normelor şi sancţiunilor acestuia ar fi lipsit de finalitate şi raţiunea de a fi a dreptului internaţional ar fi inutilă. Pentru prima dată în literatura de specialitate este analizat procesul de formare şi afirmare ca subiect de drept internaţional al Republicii Moldova.

La realizarea lucrării, autorul şi-a înaintat următoarele obiective: a formula noţiunea de subiect de drept internaţional public, atrăgând deosebită atenţie distincţiei dintre subiecţii dreptului internaţional şi subiecţii dreptului intern; a determina caracteristicile şi condiţiile ce se cer a fi întrunite pentru ca o entitate să fie subiect de drept internaţional public; a defini calitatea de subiect de drept internaţional public existentă în raporturile juridice internaţionale în care se manifestă şi se realizează calitatea de titular al drepturilor şi obligaţiilor internaţionale; a clasifica subiecţii dreptului internaţional public în raport cu evoluţia relaţiilor internaţionale, în sensul continuei lor democratizări; a analiza din punct de vedere juridic caracteristicile personalităţii internaţionale a statelor; a studia şi a cerceta evoluţia drepturilor şi obligaţiilor fundamentale ale statelor care definesc şi delimitează sfera licitului şi ilicitului în dreptul internaţional; a evidenţia prin comparaţie capacitatea subiecţilor de a acţiona în dreptul internaţional; a elucida calitatea de subiect al dreptului internaţional public a Republicii Moldova şi a analiza particularităţile exercitării acestei calităţi în perioada actuală.

Rezultatele cercetărilor şi concluziile teoretice formulate de autor pot fi utilizate în sistemul de învăţământ superior de către studenţi, doctoranzi, profesori cu specializare în drept, relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi administrative. Prezenta lucrare ar putea servi în calitate de îndrumar şi ca sursă de avansare a conştiinţei juridice pentru toate persoanele interesate de dreptul internaţional public şi de relaţiile internaţionale, de locul şi rolul Republicii Moldova în relaţiile internaţionale contemporane.

CuprinsCAPITOLUL I. Probleme teoretice privind subiecţii dreptului internaţional public contemporan
  • 1. Noţiunea de subiect al dreptului internaţional public
  • 2. Sistemul şi categoriile de subiecţi ai dreptului internaţional public contemporan: doctrină şi practică
  • 3. Statul suveran – subiect clasic de bază al dreptului internaţional public: trăsături caracteristice, particularităţi, evoluţii actuale

CAPITOLUL II. Subiecţii derivaţi şi secundari ai dreptului internaţional public contemporan
  • 1. Organizaţiile internaţionale – subiect derivat şi secundar de drept internaţional public: specific şi particularităţi
  • 2. Naţiunile care luptă pentru eliberarea naţională – subiect de drept internaţional: probleme actuale doctrinare şi practica internaţională
  • 3. Statutul juridic al individului în dreptul internaţional public: aspecte actuale în doctrina şi practica contemporană.81
  • 4. Probleme teoretice şi practice ale calităţii de subiect de drept al altor entităţi internaţionale

CAPITOLUL III. Republica Moldova – subiect de drept internaţional public cu drepturi depline
  • 1. Calitatea de subiect de drept internaţional public al fostei URSS şi republicilor unionale: doctrină şi practică constituţională
  • 2. Premisele juridico-politice şi constituirea Republicii Moldova ca subiect de drept internaţional public contemporan
  • 3. Exercitarea de către Republica Moldova a calităţii de subiect de drept internaţional public: realizări, evoluţii şi perspective

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI