Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Libertatea de gândire în contextul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului


Autor: Suvac Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Mihail Poalelungi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 341.645.5:341.231.14(043.3)

Adobe PDF document 1.93 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

gândire, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, drept internațional al drepturilor omului, forum internum, forum externum, libertate de gândire, obligație pozitivă, obligație negativă

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea de doctorat conține introducerea, 3 capitole însumând 12 paragrafe, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 185 de titluri, 141 de pagini text de bază.

Domeniul de studiu: Lucrarea de doctorat se prezintă ca o cercetare științifică în domeniul Dreptului internațional al drepturilor omului, ramură a Dreptului internațional public, dar și în domeniul Dreptului Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Scopul prezentei lucrări îl constituie cercetarea profundă și multiaspectuală a libertății de gândire în sistemul CEDO în calitatea sa de libertate fundamentală a omului cât și în calitate de instituție juridică.

Obiectivele cercetăriiîn lumina scopului fixat sunt următoarele: definirea libertății de gândire; stabilirea cadrului normativ internațional și cel național în materia libertății de gândire; cercetarea libertății de gândire în contextul altor drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului; determinarea obligațiilor pozitive și negative ale statului pe terenul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Noutatea și originalitatea științifică rezultă din cercetarea inedită în doctrina autohtonă de drept internațional al drepturilor omului și dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului a libertății de gândire în baza celor constatate și deduse de instanța de la Strasbourg. Originalitatea investigației realizate rezultă suplimentar din abordarea filosofică și juridică a libertății de gândire, dar și din concluziile formulate în final.

Rezultatul/rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante. Cercetarea realizată contribuie la soluționarea problemei științifice exprimate prin stabilirea unui concept clar al libertății de gândire, determinarea locului și rolului libertății de gândire în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, având drept scop eliminarea confuziilor ce însoțesc conținutul acestei libertăți fundamentale în teoria și practica dreptului, fapt ce conduce în final la elaborarea propunerilor de lege ferenda întru adoptarea unui cadru normativ viabil adaptat la standardele internaționale și excluderea erorilor judiciare.

Semnificația teoretică rezidă în cercetarea ce pretinde a fi exhaustivă a materialului doctrinar autohton în domeniu, invocarea studiilor pertinente semnate de teoreticienii din România, Federația Rusă, SUA, Republica Franceză, Regatul Unit al Marii Britanii etc., cu referire la interpretarea standardului convențional, jurisprudențial în materia libertății de gândire, identificarea carențelor în procedura aplicării acestora la scară națională și, în final, eliminarea lor în temeiul soluțiilor formulate.

Valoarea aplicativă a tezei. Lucrarea poate servi drept suport doctrinar pentru curriculumurile cursurilor universitare Dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului, Protecția juridică a drepturilor omului, Drept constituțional. La fel, materialul științific expus poate fi consultat de beneficiarii Institutului Național al Justiției în vederea însușirii dreptului material al Convenției Europene a Drepturilor Omului, subiect abordat în cadrul formării inițiale și celei continue.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele investigației științifice au fost prezentate și supuse dezbaterilor în cadrul forumurilor științifice din țară și din afara Republicii Moldova. O parte din rezultatele cercetărilor realizate au fost expuse în revistele de specialitate acreditate. Fiind adresată tuturor celor interesați de natura și conținutul libertății de gândire, recomandările expuse la final pot fi consultate în special de actorii procesului legislativ în vederea sporirii protecției oferite persoanelor fizice pe terenul acestei libertăți fundamentale.

Cuprins


1. CADRUL NORMATIV, DOCTRINAR ȘI JURISPRUDENȚIAL ÎN MATERIA LIBERTĂȚII DE GÂNDIRE ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
 • 1.1. Reflecții doctrinare privind natura și conținutul libertății de gândire
 • 1.2. Consacrarea normativă a libertății de gândire
 • 1.3 Repere jurisprudențiale ale Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul libertății de gândire
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. GENEZA ȘI CONȚINUTUL LIBERTĂȚII DE GÂNDIRE ÎN CADRUL MECANISMULUI EUROPEAN DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI INSTITUIT DE CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
 • 2.1. Originea, evoluția și esența libertății de gândire
 • 2.2. Libertatea de gândire în sensul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului
 • 2.3. Obligațiile ce revin statelor în temeiul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. LIBERTATEA DE GÂNDIRE ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
 • 3.1. Libertatea de gândire și libertatea de exprimare (forum internum et. forum externum)
 • 3.2. Libertatea de gândire – premisă a realizării plenare a libertății religioase
 • 3.3. Dreptul la libertatea de gândire și alte drepturi conexe
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE LA TEMA TEZEI
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE