Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Variabilitatea în timp și spațiu a parametrilor climatici ce caracterizează anotimpul de vară pe teritoriul Republicii Moldova


Autor: Țurcanu Viorica
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.58 Mb / în română

Teza

CZU 551.583.1.634.1

Adobe PDF document 7.38 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

variabilitate, schimbări climatice, parametri climatici, Sisteme Informaționale Geografice, indici probabilistici, hărți digitale

Adnotare

Structura tezei. Teza este alcătuită din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 159 titluri, 110 pagini de text de bază, 44 figuri, 18 tabele, 7 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice, dintre care 4 publicații fără coautor.

Scopul lucrării: constă în stabilirea variabilității spațio-temporale a parametrilor climatici ce caracterizează anotimpul de vară pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice regionale, cu evidențierea arealelor vulnerabile ale republicii față de riscurile meteo-climatice din sezonul de vară, cunoașterea cărora este extrem de importantă pentru adaptarea adecvată a activităților economice la nivel regional și local.

Obiectivele cercetării: identificarea, colectarea și procesarea datelor statistice ce caracterizează variabilitatea spațio-temporală a parametrilor climatici și a riscurilor meteo-climatice pe teritoriul Republicii Moldova pentru anotimpul de vară, cu elaborarea bazelor informaționale de date pentru perioada de studiu 1961-2019; calculul indicilor climatici, utili în evidențierea particularităților temporale de manifestare a zilelor uscate, a evaporabilitățiii, deficitului de apă climatic în lunile de vară; clasificarea verilor (calde/reci) după gradul de intensitate a factorului termic pe teritoriul republicii și elaborarea registrului acestora; elaborarea hărților digitale la nivel regional și local (topoclimatic), ce reflectă condițiile climatice actuale în anotimpul de vară, cu evidențierea pe teritoriul Republicii Moldova a arealelor vulnerabile față de riscurile meteo-climatice.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată, în contextul schimbărilor climatice regionale, au fost realizate: caracterizarea meteo-climatică a verilor din Republica Moldova pentru ultimii 30 de ani și elaborarea registrului acestora în baza tipurilor stabilite de veri (calde/reci) după frecvență, durată și intensitatea valorică a factorului termic; estimarea indicilor climatici ce scot în evidență particularitățile temporale de manifestare a zilelor uscate, a evaporației potențiale (E0) și a Deficitului de Apă Climatic (DEF), în aspect lunar și anotimpual; estimarea rolului factorului fizico-geografic în redistribuirea indicilor climatici la nivel local (în baza modelelor cartografice privind regimul termic și pluviometric din sezonul de vară), cu stabilirea diferențierilor spațiale privind sumele temperaturilor diurne peste 15 ºС, a duratei verilor și a numărului de zile uscate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în stabilirea variabilității spațio-temporale a parametrilor climatici ce caracterizează anotimpul de vară pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice regionale, cu evidențierea arealelor vulnerabile ale republicii față de riscurile meteo-climatice din sezonul de vară, cunoașterea căreia este extrem de importantă pentru adaptarea adecvată a activităților economice la nivel regional și local. Semnificația teoretică. A fost stabilită variabilitatea spațio-temporală a condițiilor climatice actuale, precum și a riscurilor meteo-climatice, atribuite la sezonul de vară din perioada de studiu, cu cuantificarea gradului diferit de manifestare a regimului termic și pluviometric, precum și a fenomenelor nefavorabile, condiționate de manifestarea zilelor uscate, a evaporației potențiale, a deficitului de umiditate și a exceselor pluviometrice.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost clasificate verile (calde/reci) pe teritoriul republicii cu diferită intensitate a factorului termic și elaborat registrul acestora; au fost calculați indici climatici care scot în evidență particularitățile temporale de manifestare a zilelor uscate, a evaporației potențiale (E0), a Deficitului de Apă Climatic (DEF), în aspect lunar și anotimpual; au fost stabilite diferențierile spațiale la nivel local (topoclimatic) privind sumele temperaturilor diurne peste 15 ºС, a duratei verilor, a numărului de zile uscate etc. A fost elaborat un set de hărţi digitale ce reflectă variabilitatea spațio-temporală a parametrilor climatici, cu evidențierea arealelor vulnerabile ale republicii față de riscurile meteo-climatice din sezonul de vară. De asemenea, au fost elaborate modele și hărți digitale ce reflectă condițiile climatice actuale și cele așteptate (2016-2035) în sezonul de vară la nivel de comună și raion administrativ, cu evidențierea arealelor vulnerabile în manifestarea deficitului sau dimpotrivă, a excesului de umiditate.

Implementarea rezultatelor științifice: o parte din rezultatele științifice obținute au fost implementate la nivel de raion administrativ (Ialoveni) și comună (Sociteni), în vederea adaptării adecvate a comunităților din aceste UAT către schimbările climatice regionale și locale atestate, fiind certificate cu acte de implementare și încorporarea ulterioară a lor în Strategia de dezvoltare a raionului Ialoveni. De asemenea, rezultatele științifice obținute în această lucrare vor fi utilizate în instituțiile superioare de învățământ la predarea cursurilor din domeniul respectiv pentru studenți, masteranzi și doctoranzi.

Cuprins


1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND STUDIUL CLIMATIC AL ANOTIMPULUI DE VARĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 1.1. Scurt istoric și gradul de studiu al problemei de cercetare
 • 1.2. Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul inițial
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.2.1. Principiile de estimare spațio-temporală a indicilor climatici la nivel anotimpual
 • 2.2.2. Identificarea semnalului climatic ce caracterizează anotimpul de vară şi evidențierea amplitudinilor climatice
 • 2.2.3. Clasificarea verilor în Republica Moldova şi registrul indexării acestora
 • 2.3. Dinamica anomaliilor termice din perioada caldă a anului – indicator al schimbărilor climatice regionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SPAȚIO-TEMPORALĂ A INDICILOR CE CARACTERIZEAZĂ CONDIȚIILE ANOTIMPUALE
 • 3.1. Estimarea spațio-temporală a zilelor uscate pe teritoriul RepubliciiMoldova
 • 3.2. Variabilitatea climatică a evaporabilității în lunile de vară
 • 3.3. Deficitul de Apă Climatic anotimpual
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. SCHIMBĂRILE CLIMATICE SEZONIERE LA NIVEL LOCAL ȘI POSIBILITĂȚILE DE INCLUDERE A MĂSURILOR DE ADAPTARE ÎN STRATEGIILE DE DEZVOLTARE REGIONALE
 • 4.1. Condițiile climatice actuale și cele așteptate la nivel local
 • 4.2. Evidențierea la nivel local a factorilor meteo-climatici de risc din anotimpul de vară prin prisma unor indici climatici
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI