Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Condiții pedagogice de formare a competenței comunicative la elevi prin activități ludice în predarea limbii engleze


Autor: TOPCU Iskender
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ana Budnic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.45 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.51 Mb / în rusă

Teza

CZU 373.091:811.111(043.3)=161.1

Adobe PDF document 1.76 Mb / în rusă
222 pagini


Cuvinte Cheie

competența de comunicare, competența de comunicare a elevilor, demersul bazat pe competențe, activități ludice, sarcina de joc, situație de joc, simularea situației de joc

Adnotare

Volumul și structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 215 surse, 162 de pagini text de bază, 10 figuri, 23 tabele, 12 anexe.

Publicații la tema tezei. Rezultatele au fost publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: teoria și metodologia instruirii (limba engleză).

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor teoretice ale condițiilor pedagogice în vederea formării competenței comunicative a elevilor prin activități ludice în cadrul lecțiilor de limba engleză și verificarea practică a eficienței acestora.

Obiectivele cercetării: Determinarea reperelor teoretice privind formarea competenței comunicative a elevilor; interpretarea oportunităților metodologice ale formării competenței comunicative în limba engleză și descrierea nivelurilor de formare a acestora în procesul de învățare a limbii engleze; determinarea și evidențierea condițiilor pedagogice și a metodologiei experimentale pentru formarea competenței comunicative prin activități ludice în cadrul orelor de limba engleză; studiul experimental și estimarea eficienței metodologiei de formare a competenței comunicative la orele de limba engleză.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în identificarea perspectivelor teoretice actuale ale valorificării pragmatice a activităților ludice în procesul de învățare a limbii engleze; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptului de „competență de comunicare a elevilor”; definirea și fundamentarea teoretică a structurii competenței comunicative a elevilor (valoare motivațională, semnificație cognitivă, reflex emoțional și control); discriminarea nivelurilor de dezvoltare a competenței comunicative a elevilor, formularea criteriilor de evaluare și a indicatorilor competenței comunicative a elevilor.

Rezultatele științifice obținute în cercetare constă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice privind formarea competenței comunicative în limba engleză a elevilor, prin elucidarea oportunităților metodologice de utilizare a activităților ludice la orele de limba engleză.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de definirea și dezvoltarea conceptelor-cheie „demersul bazat pe competențe”, „competența de comunicare”, „sarcina de joc”, „situație de joc”, „simularea situațiilor de joc”. Conceptul „competența de comunicare a elevilor” a fost clarificat și specificat. Rezultatele cercetării au favorizat determinarea și fundamentarea teoretică a structurii competenței comunicative a elevilor (valoare motivațională, semnificație cognitivă, reflex emoțional și control), criteriilor și indicatorilor specifici competenței de comunicare: motivațional (motivația pentru învățarea limbii engleze, atitudinea față de studierea limbii engleze); comunicativ (cunoștințe lingvistice, competențe de comunicare, competențe de comunicare nonverbală); emoțională (toleranță, empatie, inteligență emoțională); diagnosticare (nivel de comunicare, nivel de cunoaștere experimentată a limbii engleze).

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și dezvoltarea recomandărilor metodologice adresate profesorilor din învățământul preuniversitar în vederea formării competenței comunicative active în cadrul activităților ludice; dezvoltarea modelului tehnologic al situațiilor comunicative; identificarea cerințelor metodologice pentru formele de activități ludice de predare destinate formării și dezvoltării competenței comunicative a elevilor.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul școlilor 1, 16, 38 și LT "Chernomorsky” din orașul Odesa, la cursurile de limba engleză, prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul de formare a competenței comunicative a elevilor prin activități ludice la orele de limba engleză, inclusiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea materialelor științifice și realizarea activităților practice cu elevii care învață limba engleză.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  • 1.1. Содержание и специфика понятия «коммуникативная компетенция» учащихся
  • 1.2. Игровая ситуация как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся
  • 1.3. Выводы к первой главе

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  • 2.1. Педагогические условия формирования коммуникативной компетенции учащихся средством игровых ситуаций
  • 2.2. Моделирование формирования коммуникативной компетенции учащихся путём создания игровых ситуаций на занятиях английского языка
  • 2.3. Выводы ко второй главе

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  • 3.1. Изучение состояния сформированности коммуникативной компетенции учащихся в процессе изучения английского языка
  • 3.2. Методика внедрения игровых ситуаций на занятиях английского языка
  • 3.3. Сравнительная характеристика уровней сформированности коммуникативной компетенции на занятиях английского языка на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
  • 3.4. Выводы к третьей главе

ВЫВОДЫ БИБЛИОГРАФИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE