Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Hepatita cronică, ciroza hepatică și cancerul hepatic primar în Republica Moldova: epidemiologie, pronostic și strategie de combatere


Autor: Paraschiv Angela
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2022
Consultanţi ştiinţifici: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română
Adobe PDF document0.98 Mb / în engleză

Teza

CZU [616.36-002.2+616.36-004+616.36-006]-036.22(478)(043.2)

Adobe PDF document 8.39 Mb / în română
279 pagini


Cuvinte Cheie

hepatite cronice, ciroze hepatice, cancer hepatic primar, strategie de combatere, factori de risc, impact socio-economic

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 209 pagini text de bază ce include introducere, șapte capitole și concluzii. Lucrarea citează 225 de surse bibliografice și este ilustrată cu 46 de tabele, 105 figuri și 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 49 de articole științifice, dintre care 18 monoautor.

Domeniul de studii: 331.01.Epidemiologie

Scopul lucrării: studierea particularităților epidemiologice și factorilor de risc în dezvoltarea hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic primar, cu pronosticarea morbidității prin aceste patologii la nivel național și elaborarea planului strategic de eliminare.

Obiectivele cercetării: Aprecierea situației epidemiogene prin hepatită cronice, ciroze hepatice şi cancer hepatic primar în Republica Moldova. Determinarea particularităților epidemiologice și a factorilor de risc responsabili de cronicizarea hepatitelor și dezvoltarea cirozelor și cancerului hepatic primar. Determinarea impactului medical și socio-economic în hepatitele cronice, cirozele hepatice şi cancerul hepatic primar. Elaborarea pronosticului situației epidemiogene în Republica Moldova prin hepatite cronice, ciroze hepatice şi cancer hepatic primar în funcție de evoluția factorilor de risc. Elaborarea strategiei de reducere a morbidității prin hepatite cronice, ciroze hepatice şi cancer hepatic primar în condițiile actuale ale Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea științifică: Pentru prima dată a fost studiată problema hepatitei cronice, cirozei hepatice și cancerului hepatic primar în complex, ținând cont de legătura strânsă dintre ele, și totodată determinat impactul social și economic în ansamblu. Pe baza rezultatelor estimării morbidității reale prin hepatite cronice a fost pronosticată situația epidemiogenă prin hepatite cronice, ciroze hepatice şi cancer hepatic primar și elaborat planul strategic de eliminare a hepatitelor la nivel național.

Problema științifică soluționată: au fost stabilite particularitățile epidemiologice ale morbidității prin hepatita cronică, ciroza hepatică și cancerul hepatic primar ceea ce a permis determinarea lacunelor în supravegherea epidemiologică a acestor afecțiuni la nivelul serviciului de sănătate publică și elaborarea planului strategic de eliminare a hepatitelor cronice în Republica Moldova.

Semnificația teoretică: au fost lărgite viziunile contemporane despre particularitățile epidemiologice și cauzele evoluției hepatitei cronice către ciroza hepatică şi cancerul hepatic primar; a fost estimată morbiditatea reală prin hepatite cronice la nivel național, pronosticată situația epidemiogenă și elaborat planul strategic de eliminare a hepatitelor cronice în Republica Moldova care, pentru prima dată, prevede reducerea cazurilor de ciroze hepatice și cancer hepatic primar. Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării au permis determinarea direcțiilor de acțiune în scopul depistării și reducerii riscului de formare a acestor patologii; determinarea impactul economic și social, estimarea morbidității reale, elaborarea Planul strategic național de eliminare a hepatitelor, elaborarea indicatorilor de monitorizare a realizării planului.

Implementarea rezultatelor științifice: Au fost implementate în cadrul ANSP, Disciplina de epidemiologie și Microbiologie USMF „Nicolae Testemițanu”, realizate 3 ateliere de lucru prin Dispoziția MS, inclusiv Dispoziția 148-d din 12.03.2021 cu privire la organizarea atelierului de lucru privind pretestarea chestionarelor pentru colectarea datelor în hepatite virale; Dispoziția MS 457-d din 15.06.2021 Cu privire la organizarea atelierului de lucru privind analiza situațională în hepatită virală B, C și D și măsurile de control și răspuns; Dispoziția MS nr.653-d din 06.09.2021 cu privire la organizarea atelierului de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni pentru eliminarea hepatitelor virale pentru perioada 2022-2030.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE PRIN HEPATITE CRONICE, CIROZE HEPATICE ȘI CANCER HEPATIC PRIMAR LA NIVEL MONDIAL
 • 1.1 Răspândirea hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic la nivel mondial
 • 1.2 Epidemiologia și factorii de risc implicați în evoluția hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic
 • 1.3 Direcțiile de optimizare a supravegherii epidemiologice a hepatitelor acute și cronice
 • 1.4 Suport metodologic în supravegherea epidemiologică a hepatitelor acute, cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic primar
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2. 1 Designul general al cercetării
 • 2.2 Volumul eșantionului
 • 2.3 Loturile de cercetare
 • 2.5 Metode de cercetare aplicate
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE PRIN HEPATITE CRONICE, CIROZE HEPATICE ȘI CANCER HEPATIC PRIMAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PENTRU PERIOADA 2000-2020
 • 3.1 Morbiditatea prin hepatite cronice, ciroze hepatice și cancer hepatic în Republica Moldova, aa.2000-2020
 • 3.1.1 Analiza situației epidemiologice privind cazurile noi de hepatită cronică, ciroză hepatică și cancer hepatic, perioada 2000-2020
 • 3.1.2 Analiza situației epidemiologice a morbidității prin hepatite cronice și ciroze hepatice în funcție de vârstă, pentru perioada 2000-2020
 • 3.1.3 Analiza morbidității prin hepatite cronice, ciroze hepatice și cancer hepatic în funcție de teritoriul administrativ al Republicii Moldova, perioada 2003-2020
 • 3.2 Analiza situației epidemiologice prin hepatite cronice și ciroze hepatice de etiologie virală în Republica Moldova, pentru perioada 2000-2020
 • 3.2.1 Analiza morbidității cumulative prin hepatite cronice și ciroze hepatice de etiologie virală în Republica Moldova, pentru perioada 2000-2020
 • 3.2.2 Analiza situației epidemiogene privind cazurile noi de hepatite virale cronice și de ciroze hepatice virale în Republica Moldova pentru perioada 2000-2020
 • 3.2.3 Analiza situației epidemiogene prin hepatite virale cronice și ciroze hepatice virale provocate de VHB, VHC, VHD și cu etiologie neprecizată, în Republica Moldova pentru perioada 2000-2020
 • 3.2.4 Morbiditatea prin hepatite virale cronice provocate de VHB, VHC, VHD și etiologie neprecizată în funcție de teritoriile administrative ale Republicii Moldova
 • 3.3 Analiza situației epidemiologice prin hepatite cronice și ciroze hepatice de etiologie nevirală în Republica Moldova, pentru perioada 2000-2020
 • 3.4 Analiza epidemiologică a datelor colectate din Centrele de Sănătate Publică teritoriale
 • 3.5 Mortalitatea prin hepatite cronice, ciroze hepatice și cancer hepatic în Republica Moldova, perioada 2000-2020
 • 3.6 Provocări identificate în urma analizei sistemului de supraveghere epidemiologică în Republica Moldova
 • 3.7 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE EPIDEMIOLOGICE ȘI FACTORII DE RISC ÎN HEPATITELE CRONICE, CIROZELE HEPATICE ȘI CANCERUL HEPATIC PRIMAR PE BAZA CHESTIONARELOR ANALIZATE
 • 4.1 Caracteristica sociodemografică a pacienților cu hepatite cronice, cu ciroze hepatice și cu cancer hepatic primar
 • 4.2 Particularitățile etiologice și clinice ale hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancer hepatic
 • 4.3 Analiza factorilor de risc în hepatitele cronice, ciroze hepatice și cancerul hepatic primar
 • 4.3.1 Patologiile concomitente diagnosticului de bază
 • 4.3.2 Manopere medicale parenterale efectuate în trecut de pacienții cu patologii hepatice
 • 4.3.3 Durata bolii la paienții cu hepatită cronică, ciroză hepatică și cancer hepatic primar
 • 4.3.4 Factorii comportamentali în familiile pacienților cu hepatită cronică, ciroză hepatică și cancer hepatic
 • 4.3.5 Rolul regimului alimentar, consumului de alcool și de tutun în evoluția patologiilor hepatice
 • 4.3.6 Durata tratamentului în staționar al pacienților cu hepatită cronică, ciroză hepatică și cancer hepatic primar
 • 4.4 Măsuri antiepidemice întreprinse în focar pentru membrii familiei
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

5. ESTIMAREA MORBIDITĂȚII REALE PRIN HEPATITE VIRALE CRONICE ÎN POPULAȚIA CU RISC SPORIT DE INFECTARE ȘI POPULAȚIA GENERALĂ
 • 5.1 Concluzii la capitolul 5

6. IMPACTUL MEDICAL ȘI SOCIO-ECONOMIC AL HEPATITEI CRONICE, CIROZEI HEPATICE ŞI CANCERULUI HEPATIC PRIMAR
 • 6.1 Impactul social al hepatitei cronice, al cirozei hepatice și al cancerului hepatic în Republica Moldova pentru perioada 2009-2020
 • 6.2 Impactul economic determinat de hepatita virală B și C în Republica Moldova
 • 6.3 Concluzii la capitolul 6

7. PLANUL STRATEGIC DE ELIMINARE A HEPATITELOR CRONICE, CIROZELOR HEPATICE ŞI CANCERULUI HEPATIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 7.1 Planul strategic de eliminare a hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic în Republica Moldova
 • 7.2 Model de eliminare a hepatitei virale C în baza exercițiului de simulare matematică
 • 7.3 Concluzii la capitolul 7

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURICUCULUM VITAE