Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea valorică și comparativă a metodelor de diagnostic al tumorilor retroperitoneale primitive


Autor: Șchiopu Victor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Vasile Ţurcan
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.49 Mb / în română
Adobe PDF document1.52 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.381-006-07(043.2)

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
103 pagini


Cuvinte Cheie

tumoră retroperitoneală primitivă, retroperitoneu, sarcom, algoritm de diagnostic, USG, CT, imunohistochimie

Adnotare

Teza reprezintă un studiu complex şi este structurată din 4 capitole bine conturate. Lucrarea este structurată traditional în 2 părţi: partea generală, care reprezintă o sinteză a datelor științifice actuale și partea specială – rezultatele cercetării efectuate pe un lot constituit din 118 pacienți investigați și tratați în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic din Moldova (IMSP IO), în perioada anilor 2015 - 2020. Rezultatele obţinute sunt reprezentate în 16 tabele, 27 figuri şi grafice.

Actualitatea și importanța problemei abordate: Tumorile retroperitoneale primitive (TRP) se dezvoltă în spațiul delimitat de peritoneul parietal posterior și fascia endoabdominală, cuprinzând structuri extraorganice ale țesuturilor grăsoase, conjunctive, fasciale, vasculare, nervoase, fasciculi musculari, a vaselor și ganglionilor limfatici sau a vestigiilor embrionare, derivate mai frecvent din aparatul urogenital.
TRP se întâlnesc rar, reprezentând 0,2% dintre tumorile de 60.000 prezentate de Pack și Tabah; 0,07% din 30.000 conform lui Bucalossi. Literatura rusă de specialitate menționează raritatea TRP, oferind date de incidență de 0,03-1% dintre toate tumorile umane. Conform datelor preluate din ”Cancer Național – Registru” a Secției Monitorizare, Evaluare și Integrare a serviciilor de asistență medicală a IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova, pe parcursul unui an calendaristic sunt înregistrate în mediu 15-18 cazuri de TRP ceea ce a constituit 0,7%.
Tratamentul de bază este cel chirurgical și rămâne a fi unul de elecție. Pentru determinarea tacticii de tratament, diagnosticarea acestor tumori în timp util este indispensabilă. Algoritmul de diagnostic este incert, acesta fiind adaptat pentru fiecare clinică în parte, în dependență de posibilitățile existente. Ecografia abdominalã rămîne a fi investigația cea mai importantã și cea mai utilizatã punând în evidențã tumora cu precizarea caracterului solid sau chistic al acesteia, dar nu poate preciza întotdeauna apartenența de organ a tumorii și nici raporturile viscerale sau vasculare ale acesteia. Mult mai valoroasã în plan diagnostic este tomografia computerizatã (CT) și investigația prin rezonanță magnetică (RMN). Datorită aceste metode de investigații lesne se poate determina sediul tumorii, apartenența de organ sau raporturile viscerale și vasculare, însă diagnosticul cert este stabilit doar în urma examinării histologice ale piesei operatorii.
Incidența mică, polimorfismul clinic, histologic precum și particularitãțile anatomice ale spațiului retroperitoneal crează dificultăți chiar și celor mai experimentați chirurgi și oncologi [6]. În acest context, cercetările științifice axate pe problema de diagnostic și tratament al TRP, rămâne a fi actuală și în prezent.
Scopul studiului: Estimarea informativității și specificității metodelor de diagnostic al tumorilor retroperitoneale primitive cu elaborarea unui algoritm de conduită practică în diagnosticul bolnavilor cu TRP din Republica Moldova.

Obiectivele studiului: 1. Estimarea gradului de informativitate și acuratețea metodelor imagistice în diagnosticul tumorilor retroperitoneale primitive.
2. Determinarea rolului laparotomiei, laparoscopiei și a examenului morfopatologic în diagnosticul tumorilor retroperitoneale primitive.
3. Analiza comparativă a rezultatelor diagnostice obținute în lotul de studiu.
4. Elaborarea unui algoritm de diagnostic precoce al TRP și implementarea acestuia în activitatea chirurgilor și oncologilor practicieni.

Metodologia cercetării științifice: Studiul reprezintă o analiză complexă, structurală prospectivă și retrospectivă a datelor clinice, anamnestice, imagistice, morfopatologice și imunohistochimice a 118 pacienți cu tumori retroperitoneale primitive și non-primitive, investigați și tratați în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic din Moldova (IMSP IO), în perioada anilor 2015 - 2020. Pentru a determina informativitatea metodelor de investigație utilizate, lotul de cercetare reprezentativ a fost calculat în Programul EpiInfo 7.2.2.6, compartiment ”StatCalc-Sample Size and Power” pentru studiu transversal în baza următorilor parametri:
- Intervalul de încredere pentru 95.0 % de semnificație a rezultatelor,
- Puterea statistică – de 80.0%,
- Frecvența 0,01-0,2% constituie în mediu până la 1.0%.

Problema științifică soluționată: 1. A fost determinată întâietatea informativității tomografiei computerizate cu contrastare intravenoasă în diagnosticul TRP.
2. A fost stabilit rolul laparotomiei în diagnosticul TRP datorită vizualizării tumorii cu carcateristicile macroscopice ale acesteia și efectuarea examenului microscopic și imunohistochimic al tumorii extirpate sau al materialului bioptic, constatând tabloul morfologic.
3. Estimând valoarea comparativă a rezultatelor obținute, s-a demonstrat rolul principal al examenului imunohistochimic, îndeosebi, în diagnosticarea unor forme de sarcom și determinarea gradului de diferențiere al acestora, care permite stabilirea tacticii de tratament.
4. În baza rezultatelor obținute a fost posibilă elaborarea unui algoritm de conduită în diagnosticul TRP.

Noutatea și originalitatea studiului:
Noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că diagnosticul TRP necesită un efort clinico-radioimagistic și chirurgical (laparotomia de diagnostic) minuțios în stabilirea precoce a acestor patologii. Prin evaluarea comparativă a metodelor de diagnostic a fost elaborat un algoritm de diagnostic. S-a demonstrat informativitatea fiecărei metode întru diagnosticul cu certitudine al TRP cu constatarea originii tumorii în rezultatul examenului histologic și imunohistochimic. În baza acestui algoritm a fost recomandată conduita metodologică pentru investigații în ajutorarea clinicienilor, în primul rând al chirurgilor și oncologilor care vor primi suportul informațional și logistic pentru ghidarea pas cu pas în aplicarea metodelor de diagnostic al TRP.

Semnificația teoretică: Constă în efectuarea unui studiu statistic comparativ al rezultatelor obținute în urma utilizării diferitor metode de diagnostic complex pentru eficientizarea diagnosticului de TRP.

Valoarea aplicativă a cercetării: Rezultatele obținute au pemis constituirea unui algoritm de diagnostic cert și eficace. În baza acestui algoritm a fost recomandată conduita metodologică de diagnostic precoce al TRP pentru chirurgi și oncologi.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele științifice ale studiului a fost implementate în practica medicală la fiecare etapă de asistență medicală cu realizarea obligatorie a investigațiilor în volum adecvat, necesare pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului de tumoră retroperitoneală primitivă. În baza rezultatelor obținute la fiecare etapă de asistență medicală, pacientul cu suspecție sau cu diagnosticul stabilit și în cazul recidivelor va fi direcționat către CCD a Institutului Oncologic din Republica Moldova. La etapa de asistență medicală de nivel terțiar, fiecare caz va fi discutat într-o echipă multidisciplinară și va fi propusă tactica diagnostico-curativă în mod individual.

Cuprins


1.CONSIDERAȚIUNI GENERALE DESPRE TUMORILE RETROPERITONEALE PRIMITIVE
 • 1.1 Aspectele provenienței și evolutive ale Tumorilor Retroperitoneale Primitive
 • 1.2. Spațiul retroperitoneal – repere anatomice
 • 1.3. Caracteristicile biologice, morfologice și imunohistochimice ale TRP
 • 1.4. Manifestările clinice ale TRP
 • 1.5. Diagnosticul imagistic al TRP

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI DE OBSERVAȚIE CLINICĂ ȘI A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de observație clinică
 • 2.2. Caracteristica generală a metodelor de cercetare și de acumulare a datelor
 • 2.3. Metode de procesare statistică și analiza rezultatelor obținute

3. ANALIZA COMPARATIVĂ A METODELOR DE DIAGNOSTIC AL TRP
 • 3.1. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 3.2 Diagnosticul tumorilor retroperitoneale
 • 3.3 Incidente, accidente și complicații postoperatorii survenite în timpul actului chirurgical
 • 3.4. Diagnosticul histopatologic al TRP

4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
5. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
ALGORITMUL DE CONDUITĂ AL PACIENȚILOR CU TUMORI RETROPERITONEALE
ALGORITMUL DE CONDUITĂ A PACIENȚILOR CU TRP
APRECIEREA PREDICTIVĂ A TR ÎN BAZA ASPECTULUI IMAGISTIC
BIBLIOGRAFIE