Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova


Autor: Grigoraș Ecaterina
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.03 - Sociologie economică şi demografie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Olga Gagauz
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 316.346+314.1(478) (043.3)

Adobe PDF document 4.84 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

tranziția fertilității, tipologia comportamentului reproductiv, diferențieri ale fertilității, mediul de reședință (urban/rural), nivel de educație, apartenență etnică, politici demografice

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole cu 40 tabele și 34 figuri, concluzii generale și recomandări, 202 surse bibliografice, text de bază - 160 pagini și anexe - 12 pagini.

Numărul de publicații la tema tezei: 14 articole științifice, cu volum de 12,4 c.a.

Domeniu de studiu: demografia și sociologia populației.

Scopul cercetării: evidențierea diferențierilor sociodemografice ale fertilității în funcție de mediul de reședință, nivelul de educație și apartenența etnică ale femeilor din Republica Moldova și elaborarea recomandărilor de politici orientate spre grupurile sociodemografice cu fertilitate scăzută.

Obiectivele cercetării: Explorarea cadrului teoretico-metodologic privind tranziția fertilității și explicarea variațiilor acesteia; Determinarea fazei tranziției fertilității în Republica Moldova în baza modelului elaborat de T. Frejka și analiza comparativă cu țările din regiune; Determinarea impactului mediului de reședință, nivelului de educație și apartenenței etnice asupra nivelului de fertilitate; Elaborarea tipologiei comportamentului reproductiv al femeilor și cuantificarea ponderii tipurilor diferite de comportament reproductiv la etapa actuală de tranziție a fertilității de la modelul tradițional la cel modern; Evidențierea impactului factorilor socioeconomici și atitudinal valorici asupra comportamentului reproductiv; Elaborarea recomandărilor de politici diferențiate orientate spre grupuri sociale cu un nivel de fertilitate scăzut.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în dezvoltarea cercetării complexe interdisciplinare a diferențierilor fertilității în Republica Moldova, evidențierea particularităților tranziției fertilității prin reflecția științifică a diferențierilor fertilității în funcție de mediul de reședință, nivelul de educație al femeilor și apartenența etnică; elaborarea tipologiei modelelor comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova.

Principalele rezultate științifice obținute: Au fost identificate particularitățile tranziției fertilității în Republica Moldova din perspectiva modelului elaborat de T. Frejka de amânare/recuperare a fertilității; A fost evidențiat impactul factorilor sociodemografici asupra descendenței finale; A fost elaborată tipologia comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova; Au fost identificate caracteristicile sociodemografice ale comportamentului reproductiv al femeilor din Republica Moldova în procesul de tranziție de la modelul tradițional la cel modern; Au fost elaborate recomandări de politici familiale diferențiate.

Semnificația teoretică constă în completarea cunoștințelor privind tranziția fertilității în țările în curs de modernizare după modelul european în baza cazului Republicii Moldova. Extinderea cunoștințelor privind diferențierile fertilității în funcție de nivelul de studii, mediul de reședință (urban/rural) și apartenența etnică a femeilor, astfel contribuind la completarea compartimentelor demografiei și sociologiei populației.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea grupurilor sociodemografice ale femeilor cu fertilitatea scăzută, ceea ce poate contribui la elaborarea politicilor familiale. Totodată, determinarea particularităților tranziției fertilității în Republica Moldova și elaborarea tipologiei comportamentului reproductiv, reprezintă rezultate ce pot fi utilizate în procesul cercetării dar și la elaborarea unor cursuri didactice tematice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate ca suport teoretico-metodologic pentru desfășurarea şi aprofundarea cercetărilor sociodemografice ale fertilității, conectarea la proiectele internaționale în acest domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului au fost prezentate Ministerului Muncii și Protecției Sociale în cadrul rapoartelor privind proiectele de cercetare „Abordarea multidisciplinară a capitalului uman și dinamicii populației în vederea creșterii performanței politicilor privind populația și dezvoltarea în Republica Moldova”, „Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, precum și în cadrul cooperării cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul conferințelor internaționale: “Actual Demographic Research of Young Demographers in Europe” (Prague, 2020); Simpozionul internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări Contemporane”. Universitatea ARTIFEX (București, 2020); International Demographic Forum “Demography and Global Challenges”, (Voronej, 2021); Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” (Chișinău, 2019, 2020, 2021); „Creșterea economică în condițiile globalizării” (Chișinău, 2020, 2021, 2022), Dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova” (Chișinău, 2022).

Cuprins


1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ DE STUDIERE A DIFERENȚIERILOR SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII
 • 1.1. Cadrul teoretico-explicativ privind diferențierile sociodemografice ale fertilității
 • 1.2. Gradul de abordare științifică al diferențelor fertilității
 • 1.3. Delimitarea domeniului tematic, date și metode de cercetare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TRANZIȚIA FERTILITĂȚII ȘI DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE ACESTEIA
 • 2.1. Particularitățile tranziției fertilității în Republica Moldova
 • 2.2. Diferențieri ale fertilității după mediul de reședință
 • 2.3. Fertilitatea feminină în funcție de nivelul de educație al femeilor
 • 2.4. Fertilitatea feminină în funcție de etnie
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TRANZIȚIA FERTILITĂȚII DE LA MODELUL TRADIȚIONAL LA CEL MODERN: TIPOLOGIA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV
 • 3.1. Determinarea și cuantificarea tipurilor de comportament reproductiv în tranziția fertilității
 • 3.2. Determinanții atitudinal-valorici privind nașterea copiilor
 • 3.3. Impactul factorilor socioeconomici asupra comportamentului reproductiv
 • 3.4. Politici familiale diferențiate
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Anexa 1. Ghid de interviu pentru experți
Anexa 2. Date despre interviurile individuale aprofundate realizate cu experți
Anexa 3. Chestionarul sociologic, studiul comportamentul reproductiv al femeilor din mun. Chișinău
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE