Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Substantivele deverbale în textul religios: valori denotative și conotative


Autor: Brăguță Ecaterina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Alexandra Gherasim
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română
Adobe PDF document0.87 Mb / în engleză

Teza

CZU 811.135.1`367.622`276.6:27(043)

Adobe PDF document 3.01 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

nominalizare, substantive deverbale, infinitiv lung, nume de acțiune, text religios, stil religios, acatist, condac, icos, hairetisme, sensuri denotative, sensuri conotative, terminologie creștin-ortodoxă, sistem figurativ

Adnotare

Structura tezei: Introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 522 titluri; tabele (14), anexe (16). Textul de bază cuprinde 144 de pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul cercetării rezidă în elucidarea particularităților de ordin gramatical, semantic și funcțional ale substantivelor deverbale din textul religios imnografic, în speță textul-acatist.

Obiectivele cercetării: identificarea tiparelor de nominalizare a bazelor verbale, sistematizarea substantivelor deverbale specifice textului religios; caracterizarea substantivelor deverbale identificate în acatiste din perspectiva nivelurilor de semnificare; evaluarea polifuncționalității numelor formate de la o bază verbală în sistemul acatistografic românesc.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul curent este o completare a cerecetărilor din ultimele trei decenii orientate spre textul religios, dar care au evitat palierul imnografic al acestuia. Noutatea științifică rezidă în caracterul sistemic al abordării. Este un studiu de pionierat care relevă funcționalitatea și particularitățile nominalizărilor verbale în cadrul discursiv specializat al textului acatistografic.

Rezultatele obţinute contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, prin identificarea valorilor semantice primare și secundare, propunând o tipologizare mai amplă a claselor semantice de substantive deverbale proprii imnografiei creștine.

Semnificația teoretică constă în: aprofundarea cercetărilor asupra nominalizărilor verbale în limba română; sistematizarea valorilor semantice ale substantivelor deverbale; delimitarea funcționalității deverbalelor românești într-un cadru textual distinct.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării pot fi valorificate, grație caracaterului interdisciplinar, la elaborarea cursurilor universitare pentru specialitățile filologice (gramatică, semantică, pragmatică), dar și pentru specialitățile teologice (practica liturgică, introducere în arta bisericească, cântare bisericească).

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost reflectate în 17 publicаții și cοmunicări științificе, prеzеntаtе în cаdrul unοr foruri științifice nаțiοnаlе și intеrnаțiοnаlе.

Cuprins


1. SUBSTANTIVELE DEVERBALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: CONCEPT, STRUCTURĂ, PARTICULARITĂȚI
 • 1.1. Substantive deverbale. Delimitări terminologice
 • 1.2. Nominalizarea: între proces structural și metaforă a limbajului
 • 1.3. Implicații ale corelației verb – substantiv pentru studiul substantivelor deverbale
 • 1.4. Clasificarea structurală a substantivelor deverbale
 • 1.4.1. Substantive deverbale create prin sufixare
 • 1.4.2. Formarea substantivelor deverbale de la infinitivul lung
 • 1.4.3. Formarea substantivelor de la o bază verbală cu sufixul -tor (nomina agentis)
 • 1.4.4. Substantive deverbale formate prin derivare parasintetică
 • 1.4.5. Substantive deverbale de formare regresivă
 • 1.4.6. Substantive deverbale obținute prin compunere
 • 1.4.7. Substantive deverbale obținute prin conversiune
 • Concluzii la Capitolul I

2. TEXTUL RELIGIOS ROMÂNESC ACTUAL. PARTICULARITĂȚI GRAMATICALE, LEXICALE ȘI COMPOZIȚIONALE
 • 2.1. Textul concret și textul lumii. Noțiuni generale
 • 2.2. Text religios vs stil religios vs limbaj religios
 • 2.3. Particularități lexico-gramaticale ale textului-acatist actual
 • 2.4. Acatistul: origine și particularități compoziționale
 • 2.5. Elementele structurale definitorii ale textului-acatist
 • Concluzii la Capitolul II

3. DENOTAȚIA ȘI CONOTAȚIA. PRINCIPII DE SEMNIFICARE A SUBSTANTIVELOR DEVERBALE ÎN IMNOGRAFIA ORTODOXĂ
 • 3.1. Substantivele deverbale – „concepte culturale”
 • 3.2. Diversitatea semantică a substantivelor deverbale
 • 3.3. Rolul nominalizărilor verbale în asigurarea coeziunii textului-acatist
 • 3.4. Limbajul terminologic religios. Aspecte istorico-etimologice
 • 3.5. Termeni religioși creștin-ortodocși actualizați de substantive deverbale
 • 3.6. Dimensiunea estetică a imnului-acatist
 • 3.6.1. Figuri semantice
 • 3.6.2. Figuri sintactice
 • Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
Curriculum Vitae